x

Turismen på Vestkysten er udfordret

Vestkysten har hvert år 17,8 mio. overnattende turister. Selvom området har oplevet tiltagende vækst i de senere år, så halter væksten stadig efter udlandet, og konkurrencen er stærk. Særligt fra de nordtyske destinationer, hvor der er investeret massivt, mens investeringer i dansk turisme har været relativt fraværende.

Vestkystturismen står i sær over for disse tre centrale udfordringer:

 • Ensidige overnatningstilbud. Feriehuset er den dominerende ferieform, men sætter også en grænse for vækst, og flere af de store destinationer har kapacitetsudfordringer i højsæsonen. 
 • Begrænsede oplevelsesmuligheder. Naturen er Vestkystens største trækplaster, men der er begrænsede oplevelsesmuligheder. Væksten skal i højere grad komme fra øget forbrug end fra flere turister.
 • Kritisk masse. Flere steder er sæsonen kort, og der mangler kritisk masse. Det er brug for at koncentrere udviklingen for at skabe bedre grundlag for et stærkt erhvervsliv, helårsdestinationer og for at tiltrække investeringer.

Et markant løft

For at øge og styrke turismen langs Vestkysten er alle kystkommunerne gået sammen med områdets tre regioner og har udarbejdet en fælles plan.   Udviklingsplanen for Vestkysten sætter en række mål for vækst og udvikling. Turismen på Vestkysten skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025. Væksten skal ske gennem tættere samarbejde op langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder.

18 særlige steder

18 særlige steder

Udviklingen koncentreres i stærke feriesteder, mens den åbne naturs kvaliteter styrkes, gøres tilgængelig og udvikles.

Bevarelsen og beskyttelsen af den rå og unikke natur, som er hovedårsagen til, at turisterne besøger den danske vestkyst, er et vigtigt omdrejningspunkt. Derfor peger den nye plan på de 18 særlige feriesteder og kystbyer, hvor udviklingen skal koncentreres. Det er både steder, der i forvejen har en veludbygget turisme og dermed udgør en styrke, og steder med et uudnyttet potentiale. 

Derudover fokuserer planen på udvikling af oplevelser og tilbud i ”spor”, der inviterer vestkystturisten til at bevæge sig mere langs kysten. Den vision skal reali-seres gennem en indsats på to fronter: Dels fysisk i form af oprettelse af fx cykel- eller oplevelsesruter, dels på markedsføringssiden gennem en brandingindsats baseret på en fælles fortælling om Vestkysten.

Publikationer

Den fulde udgave af udviklingsplanen: 
Udviklingsplan for Vestkysten

Analysen der ligger til grund for udviklingsplanen: 
Vestkysten i dag og i fremtiden

Udviklingsprincipper

Den fælles udviklingsplan bygger på en række principper:  

 • Koncentrer udviklingen – skab kritisk masse
  Udbyg de eksisterende stærke feriesteder og udvikl nye steder med et særligt potentiale.
 • Beskyt og benyt
  Koncentrer udviklingen i og omkring allerede bebyggede områder og frihold den uberørte natur.
 • Øg døgnforbruget gennem kvalitet
  Øg kvaliteten hele vejen rundt, både i byer, natur, overnatningssteder, aktiviteter, produkter og service.
 • Styrk de lokale særkender og kvaliteter
  Styrk de lokale særkender og kvaliteter langs Vestkysten og differentier produktet fra sted til sted.
 • Tænk i flere sæsoner
  Tænk oplevelsesmuligheder og produkter sammen, så det samme sted og de samme faciliteter kan leve i flere sæsoner og til flere målgrupper.
 • Samtænk investeringer – skab en positiv spiral
  Samtænk investeringer, så offentlige og private midler går hånd i hånd.

Derfor støtter vi udviklingsplanen

Vi har støttet udviklingsplanen gennem vores initiativ ’Yderområdernes potentialer’, der har til formål at udvikle og omstille yderområderne.