x

En tættere bymidte i Roskilde sparer CO2 og forbedrer økonomien i den kollektive transport

Pressemeddelelse

7. september 2009

607 tons CO2. Det svarer til 300 personers årlige CO2-udledning fra transport. Så meget kan Roskilde spare ved at kombinere tættere byggeri i bymidten med ændrede trakfikruter og øget frekvens i busdrift. Samtidig forbedrer det driftsøkonomien i den kollektive transport. Beregningerne indgår i en ny metodesamling fra Plan09, som giver konkrete og håndterbare bud på, hvordan kommunerne via planlægning kan reducere CO2-udledningen fra transport.

Roskilde Kommune har i samarbejde med Plan09 i undersøgt, hvordan en tættere by kan tænkes sammen med planlægning af kollektiv transport. Analyser peger på, at der i udvalgte områder i Roskilde midtby er mulighed for at bygge 10.000 flere arbejdspladser og 3.300 boliger. Beregninger viser, at en kombination af fortætning, ruteændringer og en øget frekvens i busdrift vil kunne spare miljøet for udledning af 607 tons CO2 om året.

Fortætning tænkt sammen med kollektiv trafik er blot ét af i alt fire lettilgængelige redskaber, som kommunerne kan bruge i deres planlægning for at nedbringe udledningen af CO2 fra trafik.

Metodesamlingen sætter desuden fokus på:

Et bæredygtigt bymønster
Mange lever i dag et såkaldt regionalt liv, hvor de "pendler" mellem hjem, skole, arbejde, fritidsaktiviteter og indkøb - og ofte over større afstande. Planlægger man byen, så flere funktioner ligger inden for relativ korte afstande, minimerer man også behovet for transport og dermed CO2-udledningen. Undersøgelser fra oplandsbyer i Aalborg Kommune viser, at CO2-udledningen er tre gange så stor i en oplandsby, der har mistet en stor del af sin dagligvarehandel, sammenlignet med en selvforsynede by.

ABC-princippet
A-, B- og C-zoner i byområder giver overblik over, hvordan virksomheder kan placeres bedst muligt i forhold til deres transportbehov. Fx at kontorerhverv, der genererer transport, placeres i bymidten - eller tæt på kollektive trafikknudepunkter uden for bymidten. Undersøgelser af kontormedarbejderes transportadfærd viser også, at der kan spares 40 procent CO2, hvis virksomheden ligger i centrum, frem for uden for byen. Princippet har blandt andet været afprøvet i Guldborgsund Kommune.

Trafik- og mobilitetsplan
Foruden reduceret CO2-udledning er mindre støj samt bedre luft og sundhed nogle af gevinsterne, hvis flere vælger cyklen frem for bilen, når de skal rundt i byen. En trafik- og mobilitetsplan kan skabe konkrete incitamenter til det. Vil man have færre biler i byen, handler det fx om at dæmpe hastigheden, ensrette gader, reducere antallet af P-pladser og indføre gennemkørselsforbud. Bedre parkeringsforhold for cykler og ruter forbeholdt cyklister er omvendt noget, som kan gøre det mere attraktivt at cykle frem for at køre i bil.


Om Plan09
Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen. Projektet afsluttes i 2009 efter tre års arbejde med at styrke udviklingen af den kommunale plankultur. Primært er det sket ved at udbyde eksempelprojekter til kommuner inden for rammerne af Kommuneplan 2009. Plan09s sekretariat har også sat en række aktiviteter i gang. Fx udgivet publikationer, holdt foredrag og seminarer og oprettet www.plan09.dk.