x

Innovativ kommunal plankultur på dagsordenen

Pressemeddelelse 7. december 2010

Med støtte fra Realdania har ni danske kommuner og kommunesamarbejder netop iværksat et projekt, som skal udvikle en ny planlægningspraksis. Målet er at skabe nye værktøjer, der skal hjælpe kommunerne til at overkomme barrierer og understøtte drivkræfter i udviklingen af en proaktiv plankultur med udgangspunkt i omverdenen. Realdania støtter projektet med 1 mio. kr.

Projektet omfatter kommunerne Lolland, Randers, Skanderborg, Frederiksberg, Frederikshavn, Skive, Roskilde og Svendborg samt kommunesamarbejdet Trekantområdet. Derudover består projektet af en initiativgruppe med Bascon, Dansk Byplanlaboratorium, Skov og Landskab KU og Kommunernes Landsforening.

”Med projektet vil vi nedbryde nogle af de gamle siloer og vaner i kommunernes planlægning, så der bliver skabt rum for en proaktiv og innovativ plankultur. Det betyder blandt et større fokus på det interne samarbejde mellem kommunens politikere og planlæggere, men i ligeså høj grad også eksterne interessenter som borgere, erhvervsliv og investorer,” forklarer projektleder Michael Sloth fra bygherrerådgivningsvirksomheden Bascon A/S.

Generelt og konkret udbytte
Samarbejdet mellem de deltagende kommuner tilfører projektet forskellige erfaringer og tilgange til emnet plankultur. Det sikrer et bredt udsnit af udfordringer, muligheder og arbejdsgange, som skal resultere i udviklingen af værktøjer, som kan anvendes til at ændre plankulturen generelt i de danske kommuner.

”Projektet bygger videre på erfaringerne fra Plan09-projektet og er derved med til at fastholde og videreudvikle den viden, arbejdsmetode og erfaring, der er skabt i Plan09. Der er et stort potentiale hos mange danske kommuner, der gennem bedre planlægning kan opnå større værdi både internt i organisationen og for det omkringliggende samfund. Det handler blandt andet om at være på forkant og finde de rette løsninger ved hjælp af kortere og mere effektive processer,” siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

Ud over at bidrage til de generelle værktøjer har de enkelte kommuner mulighed for at arbejde med konkrete emner og problemstillinger, der kan bruges som løftestang for en varig ændring af plankulturen. For eksempel har Randers Kommune lagt ekstra 500.000 kr. i projektet for at udfordre de eksisterende planprincipper gennem et konkret byudviklingsprojekt med fokus på bæredygtighed og nye veje i samspillet mellem projektudviklere og investorer. 

”Vi vil vise, at det er muligt at bygge nye spændende byer, og samtidig forbedre miljøet og klimaet – kort sagt vi vil give mere tilbage, end vi tager. Vi ser hver enkelt ejendom, hver enkel indbygger som en del af løsningen på fremtidens miljøudfordringer. Det kræver nye samarbejder på alle fronter, f.eks. forskningsinstitutioner, virksomheder, embedsfolk, borgere, investorer osv. Projekt ”Innovativ plankultur” er en ideel platform, for dette udviklingsarbejde”, siger plan- og byggechef Hans Jørgen Tougaard, Randers Kommune.


FAKTA

Innovativ plankultur i kommunerne 

Kommunerne bag projektet er Lolland, Randers, Skanderborg, Frederiksberg, Frederikshavn, Skive, Roskilde og Svendborg samt kommunesamarbejdet Trekantområdet, der består af seks kommuner. 

Projektets initiativgruppe består af Bascon A/S, Dansk Byplanlaboratorium, Skov og Landskab KU, Kommunernes Landsforening og Roskilde Kommune. 

Det samlede budget for projektet er godt 3,5 mio. kr. Realdania støtter projektet med 1 mio. kr. Ud over støtten fra Realdania bidrager de involverede parter til finansieringen ved at stille mandetimer til rådighed. Desuden har Randers Kommune og Trekantområdet lagt henholdsvis 500.000 og 200.000 kroner til bilaterale konsulentydelser. Derudover bidrager Byplanlaboratoriet, Strategisk forskningsråd og Bascon A/S med hver 100.000 kr. 

Projektet forventes at løbe over de næste to år.

Fakta om Plan09
Plan09 blev sat i værk som et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriets By- og Landskabsstyrelse, med det mål at udvikle en "værktøjskasse", som kommunerne kan bruge i deres arbejde med at lægge kommunalplaner og udvikle en ny plankultur.

Plan09 gav økonomisk støtte til en række kommunale eksempelprojekter, som afprøvede nye metoder, værktøjer og organisationsformer i planlægningen, og som på den måde gav konkrete erfaringer med en fornyelse af den kommunale planlægning. Samtidig blev der i regi af Plan09 etableret et netværk, hvor landets kommuner har kunnet udveksle erfaringer og hente inspiration, og der er udgivet en række pjecer og publikationer, som kan hentes på projektets hjemmeside www.plan09.dk.