x

PLAN 09 - et initiativ til udvikling og kvalificering af planlægningen

Pressemeddelelse 13. juni 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen: Realdania og Miljøministeriet har indgået partnerskab om projekt PLAN 09, der skal bidrage til at bringe den kommunale planlægning effektivt ind i det nye årtusinde. I samarbejde med landets kommuner er ideen at udvikle en up-to-date ”værktøjskasse”, til brug for alle kommunerne i udviklingen af de nye kommuneplaner og af en ny plankultur. Den samlede ressourceindsats beløber sig til 50 mio. kr. over tre år.

Sigtet med partnerskabsprojektet er at udnytte den historiske mulighed, som den nye kommunalreform har skabt. På planområdet skal kommunerne udover de tidligere opgaver nu også i kommuneplanlægningen varetage planlægningen af det åbne land, erstatte de tidligere regionplaners arealregulering og afspejle globaliseringens krav til byernes udvikling.

En stor del af de nye 98 kommuner – de sammenlagte – er ved at organisere deres nye planforvaltninger, og samtidigt skal alle kommuner i gang med at vedtage en strategi for indholdet i de nye kommuneplaner.

Alt i alt har muligheden for en gennemgribende fornyelse af plankulturen ikke været bedre siden planlovens introduktion i 1970’erne.

I relation til en generel modernisering af plankulturen tager PLAN 09 afsæt i analyse- og debatprojektet ”Fornyelse af Planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen”, der ligeledes blev gennemført i et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet. I forbindelse med dette projekt, har en række kommuner tilkendegivet et stort behov for at få udviklet nye værktøjer, metoder og organisationsformer til brug for kommuneplanlægningen.

”Mange planlæggere og kommuner har i lyset af kommunalreformen og den nye planlov markeret en fornyelse af planlægningen i form af større kreativitet og bestræbelser på at højne kvaliteten i de ændringer i omgivelserne, som planlægningen altid resulterer i. Byen skal være attraktiv for at tiltrække vækstinitiativer. Det kræver både et godt miljø og spændende kulturinitiativer.” siger formanden for partnerskabsprojektets styregruppe, vicedirektør Niels Østergård fra Skov og Naturstyrelsen. ”Rundt om i landet tages der mange spændende initiativer til nytænkning. Med projekt Plan09 kan vi på en og samme tid understøtte visionære eksempelprojekter og igangsætte en løbende information og debat mellem planlægningens parter. Det vil helt sikkert medvirke til, at kommunerne får succes med første generation af de nye kommuneplaner, nu hvor kommunerne har fået et større ansvar for udviklingen af vore byer og landskaber.” tilføjer Niels Østergård.
.
Hovedaktiviteterne i det nye projekt PLAN 09 er: 

  • Gennemførelse af en række kommunale eksempelprojekter 
  • Opbygning af netværk til formidling og erfaringsudveksling

Eksempelprojekterne – der skal bidrage til udvikling af forskellige metoder, værktøjer og organisationsformer i planlægningen – er tænkt som et tilbud, som skal gennemføres i samarbejde med kommunerne. Eksempelprojekterne vælges via udbud – og der vil blive givet tilbud om økonomisk støtte til projektudvikling samt til medfinansiering i forbindelse med gennemførelse af eksempelprojekter. Endvidere er idéen, at der skal etableres netværk, som skal sikre udveksling af viden og læring mellem samtlige 98 kommuner. Hertil kommer, som et helt centralt element i projektet, etableringen af en digital formidlingskanal, hvor alle kommuner kan blive opdateret inden for specifikke problemområder simultant.

”Realdanias mission er, at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, til gavn for almenvellet. Og i den sammenhæng må man sige, at planlægningen i kommunerne udgør et centralt redskab. Et redskab, der mere end noget andet kan sikre, at den fysiske udvikling af de danske byer og landskaber, sker ud fra ambitionen om at højne livskvaliteten for borgerne. I det lys har det været helt oplagt for Realdania sammen med Miljøministeriet, at prøve på at udnytte den historiske mulighed til en videreudvikling og nytænkning af den kommunale plankultur”, udtaler direktør Hans Peter Svendler, og tilføjer: ”Nu håber vi så, at kommunerne ser de samme muligheder og ønsker at spille aktivt med”.

Yderligere oplysninger:
Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen,
tlf. 39 47 20 15 eller 40 45 58 73
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66

FAKTA om PLAN 09

Formålet med partnerskabsprojektet Plan 09 er at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner med sigte på at skabe optimale rammer for udviklingen af livskvalitet gennem det bebyggede miljø til gavn for alle borgere i Danmark.

Ideen med Plan 09 er at bistå kommunerne med at udvikle plankulturen i forhold til de store aktuelle omvæltninger – forårsaget af kommunalreformen og tilhørende ændringer af plansystemet – og i forhold til det store behov for en generel fornyelse af plankulturen, som blev dokumenteret i rapporterne fra det nu afsluttede projekt ”Fornyelse af planlægningen” og i debatten i Realdanias Byudviklingsforum den 20. april 2006. 

Visionen er at fremme en kommunal planlægning, der
- fokuserer på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt attraktive landskaber som ramme om ”det gode liv”,
- bygger på politisk ejerskab og engagement, og
- er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer.

Midlet er tilbud om støtte til gennemførelse af ca. 12 kommunale eksempelprojekter i form af visionære planer samt til opbygning af et netværk til formidling og erfaringsudveksling.

Eksempelprojekterne, der vil blive udbudt i budrunder, skal hver især skabe ny viden eller nye erfaringer og have demonstrations- og formidlingsværdi i relation til kommunernes nye udfordringer. Kommunerne vil blive indbudt til et informationsmøde i september 2006.

Der etableres et projektsekretariat, som i perioden frem til efteråret 2009 skal igangsætte de to hovedaktiviteter, koordinere og understøtte indsatsen samt medvirke til formidling af kommunernes erfaringer med udvikling af den nye kommuneplan efter kommunalreformen og den nye planlov. Projektsekretariatet får lokaler i Skov og Naturstyrelsen. Sekretariatslederstillingen er opslået med frist til den 26. juni kl. 10.00.

Partnerskabsprojektets samlede økonomiske ramme for årene 2006-09 er 50 mio. kr. Realdania har bevilget halvdelen. Skov og Naturstyrelsen har afsat en fjerdedel, og kommunerne forventes at bidrage med en fjerdel gennem aftaler om 10 -12 eksempelprojekter.

Med netværket skal der løbende tilbydes alle 98 kommuner adgang til ny viden til brug for udviklingen af planstrategier og de nye kommuneplaner i 2009. Kommunerne vil blive opfordret til at udpege en kontaktperson til netværket og til formidling internt i kommunen. Kernen i netværket vil blive projektets hjemmeside og nyhedsbreve, men også direkte erfaringsoverførsel ved møder, konferencer og lignende.

Der er nedsat en styregruppe bestående af vicedirektør Niels Østergård, SNS (formand), direktør
Hans Peter Svendler, Realdania, kontorchef Peter Pouplier, SNS og borgmester Mads Lebech, formand for Realdanias Byudviklingsforum. Der vil blive etableret et rådgivende udvalg med repræsentanter fra kommunale organisationer, forskningscentre og interesseorganisationer. Realdanias Medlemsdebats Byudviklingsforum skal være et forum for dialog og formidling rettet mod det kommunalpolitiske niveau.

Indtil der er ansat en sekretariatsleder og etableret en hjemmeside for projektet kan henvendelse ske til vicedirektør Niels Østergård på tlf. 40455873 eller direktør Hans Peter Svendler på tlf. 70116666.