x

Mægling - nyt værktøj i borgerinddragelsesproces

Pressemeddelelse 11. januar 2012

Vordingborg Kommune vil nu afprøve mægling som værktøj i lokalplanprocessen for udviklingen af Præstø midtby, så der skabes en visionær plan, der både tager hensyn til bevaring og udvikling. Realdania støtter projektet økonomisk.

I Præstø, der indtil 2007 var en selvstændig kommune, er man i fuld gang med processen for en ny plan for byen. I Præstø har borgerne altid deltaget aktivt i byens liv og i debatterne om byens udvikling. I forbindelse med det nye plangrundlag ønsker Vordingborg Kommune derfor at inddrage præstøborgernes stærke engagement som en positiv ressource i processen og at skabe ejerskab til det nye plangrundlag.

I hvilken retning skal Præstø by bevæge sig? Skal vi - som nogle mener - bevare den gamle købstads kulturarv som den er i dag, eller skal vi - som andre mener – have større fokus på byens økonomiske vækstmuligheder? Kan en udvikling af Præstø by ske i et samarbejde mellem de to synspunkter?

Det sætter Vordingborg Kommune nu fokus på ved at afprøve mægling som redskab til konflikthåndtering i forbindelse med borgerinddragelsen i planprocessen. Ved at bruge denne metode håber kommunen, at det er muligt at skabe en fælles vision og at sikre en bred opbakning i Præstø til den kommende lokalplan.

Mægling har de senere år vundet indpas i blandt andet juridiske tvister, og en del kommuner har allerede stor succes med at bruge dette dialogværktøj i forbindelse med SSP-samarbejder. I korte træk er mægling en metode til at skabe forståelse og fælles løsningsredskaber blandt to parter ved hjælp af dialog, som faciliteres af en neutral tredje part - en konfliktmægler.  

Konkret indledes borgerinddragelsen i Præstø med en konfliktkortlægning og interviews til brug for konflikthåndteringen. Der afholdes tre borgermøder, hvor man udarbejder en vision og en række fælles værdier for Præstø. Derudover kortlægges og drøftes kulturarven og mulighederne for udvikling af havnen. Mæglingen varetages af professionelle mæglere, som er uddannet i konflikthåndtering. Desuden opretter Vordingborg Kommune en weblog, hvor borgerne kan deltage i debatten om lokalplanprocessen. Borgerinddragelsesprocessen vil blive evalueret og erfaringerne fra processen formidles efterfølgende.

Formand for Vordingborg Kommunes Miljø- og Klimaudvalg Erling B. Nielsen siger: ”Det er altid en styrke at have et fælles mål. Det giver både mere involvering og større glæde. Og jeg håber ikke, at modsætningerne i Præstø er større end, at vi kan få noget rigtigt positivt ud af en mægling. Det er jo alle borgere, som holder af deres by og vil det bedste for den. Jeg glæder mig til dialogen med borgerne om Præstøs udvikling og tror på, at vi sammen kan opnå et godt resultat. I den proces er det også vigtigt for mig, at vi - selvom vi er blevet en stor kommune - som politikere forstår og respekterer det engagement og de følelser, som der er i lokalsamfundene” siger han.

Karen Skou, projektleder i Realdania siger: ”Dilemmaet mellem bevaring og fornyelse er kendt i planlægningssammenhæng. Derfor er Vordingborg Kommunes initiativ med at bruge professionelle mæglere i forbindelse med at udvikle en visionær plan for Præstø rigtig spændende, og jeg er sikker på, at erfaringerne fra Præstø vil kunne være til gavn for andre kommuner. Jeg tror, at mægling er et redskab, der kan sikre at alle synspunkter bliver hørt – noget, der i sidste ende kan være med til at skabe ægte engagement, god forankring og visionære planer. Det bliver spændende at følge processen i Præstø.”