x

I foråret 2017 fandt 11 kommuner, KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg sammen i et netværk med det formål at belyse kvaliteterne i og erfaringerne med privat-offentlige samarbejder inden for byudvikling og skubbe gang i udviklingen på området.

Netværket har set på lokale udfordringer som at tiltrække arbejdskraft, udvikle detailhandlen og at skabe større bosætning og turisme – udfordringer, som en enkelt aktør ikke kan løfte alene. Derfor har de 11 kommuner sammen med private aktører udviklet og afprøvet forskellige former for lokale partnerskaber.

Efter det toårige netværksforløb har netværkets formandskab udgivet et inspirationshæfte i september 2019 og en fuld rapport i februar 2020, som skal inspirere og vejlede både kommuner og private aktører, der ønsker at give sig i kast med at etablere nye partnerskaber.

Privat-Offentlige Bysamarbejder (POB) er, når private aktører frivilligt organiserer sig med hinanden og kommunen om at gennemføre en idé. Det kan f.eks. være en række aktiviteter eller projekter med det formål at opgradere et specifikt lokalområde, eller det kan dreje sig om fysiske, indholdsmæssige, kommunikationsmæssige og driftsmæssige tiltag.

Fænomenet er beslægtet med Business Improvement Districts (BID) med den forskel, at et BID forpligter alle ejendomsejere i et givet område til at medvirke, når blot flertallet af aktørerne går ind for det. Dette kræver, at der eksisterer en national BID-lovgivning, som gør det muligt, og en sådan lovgivning er der ikke i Danmark.

Rapportens konklusioner

Hovedkonklusionerne, som uddybes i rapporten, er:

 • Partnerskaber om byernes udvikling er effektive og skaber varig værdi
 • At der under netværkets arbejde kun er få aktører, der har efterspurgt en lovgivning om forpligtende bysamarbejder (BIDs) i Danmark
 • Kommunen er central part i frivillige privat-offentlige bysamarbejder
 • Ejendomsejere kan med fordel spille en større rolle i de danske privat-offentlige bysamarbejder
 • Privat-offentligt bysamarbejde forudsætter enighed om udfordringerne
 • Privat offentlig bysamarbejder er båret af samskabelse

Rapporten opsamler erfaringer og beskriver konkrete eksempler på offentlig-private bysamarbejder. Den beskriver også, hvordan området håndteres i Norge og Sverige.

En større del af rapporten er viet til helt konkrete, praktiske råd til danske aktører, som ønsker at starte et privat-offentligt samarbejde – bl.a. i forhold til ledelse og proces, organisering og projektfinansiering.

Afslutningsvis lægger rapporten op til, at der bør ske en udvikling af viden og konceptualisering af de frivillige partnerskabsmodeller i Danmark – fx ved efter svensk forbillede at etablere en landsdækkende enhed, der understøtter lokale initiativer på området.

Hovedrapporten ”Netværk for privat-offentlige bysamarbejder”

Inspirationshæftet ”Privat-offentlige bysamarbejder”

Midtvejsrapporten fra netværkssamarbejdet ”Midtvejsrapport POB” (efterår 2018 - pdf til download)


Partnerskab for levende bymidter

Erfaringer fra arbejdet i Netværket for privat-offentlige bysamarbejder har sammen med andre bidrag indgået i det arbejde, som ”Partnerskab for levende bymidter” i 2020-21 har gennemført i en bredere kreds med det formål at nå frem til konkrete anbefalinger for, hvordan bymidternes udfordringer bedst kan løses – et arbejde, som i maj 2021 foreløbig mundede ud i denne rapport:

Partnerskab for levende bymidter: Rapport og anbefalinger

Se også nyheden ”Partnerskab for levende bymidter’ klar med nye anbefalinger” (20. maj 2021)

 

Netværket for privat-offentlige bysamarbejder

Følgende kommuner har deltaget og budt ind med cases i netværksperioden:

 • Fredericia Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Odense Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune

Initiativtagerne til etablering af netværket er Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL. Sammen med en repræsentant fra en af netværkskommunerne har de fungeret som netværkets formandskab.

Der har desuden været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra netværkskommunerne, private parter i netværkskommunerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Aalborg Universitet København, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, KL Realdania By & Byg og Realdania.

Dansk Byplanlaboratorium har fungeret som sekretariat for netværket i perioden.

Living Cities har bistået med research og udarbejdet en række delnotater samt grundmaterialet til hovedrapporten.