x

Puljen skal i første omgang hjælpe boligorganisationerne med at indhente målrettet rådgivning om styrket klimamæssig bæredygtighed i konkrete projekter i almene boligafdelinger, der skal renoveres i de kommende år. Dernæst skal den også hjælpe med realiseringsstøtte til nogle af renoveringsprojekterne, hvor de justerede projekter ellers har svært ved at blive realiseret eller har særlig stor eksempelværdi for den almene sektor. 

Puljen til at styrke den klimamæssige bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter er en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi har lanceret i forbindelse med COVID-19-krisen. Der er ansøgningsfrist den 16. november 2020, og afhængig af antallet af ansøgninger, vil der muligvis være endnu en ny ansøgningsfrist i løbet af 1. kvartal 2021.

Puljen understøtter den klimamæssige bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter og fremmer den grønne omstilling i byggeriet. Vi ønsker at give almene boligorganisationer mulighed for at sætte udvalgte renoveringsprojekter under lup med henblik på at se, om projekterne kan gennemføres endnu mere bæredygtigt end hidtil planlagt. 

Bæredygtighed skal i denne sammenhæng forstås klimamæssigt, dvs. der er fokus på reduktion af drivhusgasser gennem energiløsninger, materialevalg, genanvendelse af byggematerialer mv. Målet om en lavere drivhusgasudledning gælder for hele byggeriets levetid, hvorfor der både kan ledes efter reduktioner i bygge- og driftsfasen.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af almene boligorganisationer. Ansøgeren er boligorganisationen, som ansøger på vegne af en eller flere konkrete almene boligafdelinger. 

Hvilke projekter kan I søge med?

 • Det renoveringsprojekt, der ansøges om, skal være finansieret og i byggepipeline til igangsætning i 2020 eller 2021. Med igangsætning mener vi, at projektet skal være i en fase, så entrepriseudbuddet forventes gennemført senest i 2021.
 • Renoveringsprojektet kan enten være støttet af Landsbyggefonden eller være ustøttet, eller både have støttede og ustøttede dele.
 • Renoveringsprojektet skal have et omfang svarende til et entrepriseudbud på mindst 25 mio. kr.
 • Renoveringsprojektet skal være på et stadie, hvor det stadigvæk praktisk er muligt at styrke den klimamæssige bæredygtighed i projektet, og hvor en målrettet bæredygtighedsanalyse, kan indpasses tidsplanen uden unødig forsinkelse.
Da vores ambition er at gøre almene boligrenoveringer endnu mere klimamæssigt bæredygtige, opfordres I til at søge med projekter, hvor potentialet er størst. Det kan være planlagte renoveringer, hvor I ikke har haft særligt fokus på klimamæssig bæredygtighed i den rådgivning, der ligger forud. Eller på særligt nedslidte boligafdelinger der står overfor gennemgribende renoveringer, hvor der er så store klimamæssige gevinster at hente, at en særlig fokuseret rådgivning herpå, kan pege på endnu flere gevinster end hidtil tiltænkt.

Vi er optaget af, at denne mulighed for at afdække potentialerne for at styrke den klimamæssige bæredygtighed ikke skal forsinke den planlagte renoverings- og byggeproces unødigt. Derfor er der frist for, hvor hurtigt rådgivningsindsatsen skal gennemføres ligesom tanken er, at arbejdet kan pågå parallelt og i samspil med den evt. grønne energiscreening, jf. Almenboligloven, som Landsbyggefondsstøttede renoveringer skal gennemføre. 

Hvad kan I søge støtte til?

Puljen muliggør støtte til rådgivning og - efter rådgivningsforløbet - støtte til realisering til udvalgte renoveringsprojekter. Der er derfor to dele i ansøgningen Støtte til rådgivning og Støtte til realisering. 

  Støttebeløbet kan anvendes til at dække udgifter til rådgivningsydelser i forhold til, hvordan man sikrer øget klimamæssig bæredygtighed i projektet. Dette kan være screeninger, analyser, certificeringer eller specifik rådgivning om f.eks. alternative materialer med lavere drivhusgasudledning. 

  Det er både muligt, at I bruger den rådgiver, I har brugt hidtil på projektet eller en selvstændig ekstern ny bæredygtighedsrådgiver. Det er også muligt at anvende egne rådgivere fra jeres boligorganisation, hvis I har kompetencerne til at gennemføre den relevante bæredygtighedsanalyse i boligorganisationen. 

  Anvender I en ny, ekstern bæredygtighedsrådgiver til at identificere særlige indsatser, kan støttebeløbet også bruges til at få den oprindelige rådgiver til at ændre udbudsprojektet, føre tilsyn og eftersyn, så det medtager optimeringerne. 

  Afhængig af det konkrete projekt og den måde, der arbejdes med bæredygtighed på i den enkelte boligafdeling, kan I søge til: 

  • Rådgivning om energibesparende tiltag (f.eks. klimaskærm, vedvarende energi) (NB: For boligorganisationer, der også laver energiscreening i regi af Landsbyggefonden, skal I vise, hvordan I vil bygge ovenpå det).  
  • Certificering eller svanemærkning. 
  • Særlige bæredygtighedsanalyser og beregninger, f.eks. LCA-analyser, LCC-analyser, CO2-kalkulationer mv. 
  • Rådgivning om indarbejdelse af bæredygtige materialer.
  • Rådgivning om genanvendelse af materialer.  
  • Rådgivning til hvordan bæredygtighed kan betale sig, f.eks. business cases, der kan illustrere værdiskabelsen ved klimamæssig bæredygtighed – særligt målrettet beboerne. Dette kan både være driftsbesparelse og øget livskvalitet ved f.eks. indeklimaforbedringer.

  Det er muligt at søge om midler til flere indsatser på listen ovenfor. Listen er ikke udtømmende, derfor er det muligt at foreslå andre metoder til at skabe grundlag for et mere bæredygtigt boligbyggeri med lavest mulig drivhusgasudledning. 

  Resultatet af rådgivningen vil være forskelligt i forskellige renoveringsprojekter: Nogle projekter vil blive dyrere, hvis man skal gennemføre de særligt bæredygtige tiltag, mens andre vil koste ca. det samme, fordi man f.eks. enten kan hente en besparelse på driften i løbet af byggeriets levetid, eller fordi udskiftningen til et mere bæredygtigt materiale ikke vil være dyrere end det oprindelige.

  Vi er særligt interesserede i at se bæredygtige tiltag, som er omkostningsneutrale og samtidigt klimamæssigt mere bæredygtige, fordi disse kan implementeres i projektet uden økonomiske omkostninger og samtidig skaleres til andre renoveringsprojekter. 

  Nogle af renoveringsprojekterne med større justeringer vil muligvis blive dyrere end de oprindelige anlægsbudgetter, og vi ønsker at flest muligt af disse også bliver realiseret. Særligt dem, hvor der er en stor klimamæssig effekt på det konkrete byggeri og en god læring til den almene sektor generelt. Vi har derfor afsat midler til, at en del af de udvalgte renoveringsprojekter, der får støtte til rådgivning, også kan få støtte til, at den øgede bæredygtighed bliver realiseret uden samtidig at medføre større huslejestigninger for beboerne. Der kan derfor – efter rådgivningsforløbet – søges om realiseringsstøtte til det justerede renoveringsprojekt.

  I det tilfælde skal I sende os et opdateret entreprisebudget, som viser hvilke nye bæredygtighedsoptimerende dele, der ønskes realiseret i renoveringsprojektet, og som I søger om økonomisk støtte til. Det kan f.eks. være genbrug/genanvendelse af materialer, brug af alternative materialer med lavere drivhusgasudledning, løsninger der sikrer lavere energiforbrug i driftsfasen mv.

  På samme tidspunkt skal I anslå, hvor meget klimamæssig effekt (omfanget af drivhusgasreduktion) der forventes opnået med det justerede projekt. Endeligt skal resultaterne af bæredygtighedselementerne i det justerede byggeri kunne dokumenteres efterfølgende, og I skal vise, hvordan I vil gøre det.

Hvor meget kan I søge?

Der er ikke specifikke krav til beløbsstørrelse i denne pulje, men vores udgangspunkt er, at støtte til rådgivning forventeligt maksimalt koster 500.000 kr. inkl. moms. Beløbet til støtte til realisering vil afhænge af det samlede entreprisebudget og hvor stor en justering, der er tale om, og vores udgangspunkt vil være mellem 1 og 10 mio. kr. inkl. moms pr. projekt. 

Der skal først søges om konkret beløb til støtte til realisering, når resultatet af rådgivningen foreligger. Vi vil tage stilling til de konkrete beløb til støtte til realisering, ud fra en samlet vurdering af ansøgningerne og i forhold til den samlede økonomiske ramme, vi har afsat.

Hvordan søger I støtte?

I søger støtte ved hjælp af vores digitale ansøgningsskema:

Ansøgningsskema

Projektmateriale skal vedlægges i det stadie, projektet er på, og rådgiverteam skal tydeligt fremgå af materialet. 

Det er muligt at søge med mere end ét projekt, men hvis I søger med mere end ét projekt, skal I ansøge med separate ansøgninger. 

Vi anbefaler, at I henter ansøgningsvejledningen og læser den grundigt, inden I går igang med at udfylde de enkelte felter.

Ansøgningsvejledning (pdf)

Sammen med AlmenNet har vi afholdt et webinar om puljen. Slides og optagelser fra webinaret er samlet på AlmenNets hjemmeside: 

Opsamling på webinar om Realdanias pulje til bæredygtige tiltag

Ansøgningsfrist

Der er én ansøgningsfrist i 2020, og – hvis vi inden for den afsatte ramme kan støtte flere projekter – endnu en ansøgningsfrist i 2021. 

Ansøgningsfrist for at søge støtte til rådgivning er den 16. november 2020, og alle ansøgninger forventes behandlet ultimo 2020 og får svar januar 2021. 

Hvis jeres ansøgte projekt udvælges til at modtage rådgivningsydelsen, skal denne igangsættes hurtigst muligt og i udgangspunktet færdiggøres inden for 6 måneder, fra I har modtaget bevillingsbrev.

Hvis der bliver endnu en ansøgningsfrist om støtte til rådgivning, vil det blive i første kvartal af 2021, og den specifikke dato vil vi melde ud i januar 2021.