x

God dansk byggeskik på vej i glemmebogen

Pressemeddelelse 23. oktober 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond:Viden om, hvordan ældre bygninger er konstrueret, er i fare for at blive glemt, og det har stor betydning for, hvordan disse bygninger renoveres eller moderniseres. Under initiativet "'Renovering 2010" søsætter GI (Grundejernes Investeringsfond) og Realdania derfor et projekt, der skal sikre denne viden for fremtiden.

Renovering af ældre boligetageejendomme sker i dag ofte uden indgående kendskab til og deraf følgende manglende respekt for, hvordan disse bygninger oprindeligt er konstruerede. Der findes meget viden herom, men informationerne er spredte og ofte vanskeligt tilgængelige, og har i dag en begrænset anvendelse i praksis.

Derfor igangsættes nu projektet "Dansk Byggeskik - Etageejendomme 1850 -1970" for at sikre, at den megen viden bliver anvendt og ikke går tabt for eftertiden. Det skal ske ved at skabe et stort digitalt opslagsværk til Internettet med eksisterende relevant viden.

Realdanias direktør Hans Peter Svendler siger: "Besiddelse af grundlæggende viden om ældre bygningers konstruktioner må være en forudsætning for, at man kan arbejde kvalificeret med at renovere disse bygninger på en respektfuld måde. Den måde, hvorpå bygningsrenoveringer foregår på i dag efterlader ofte det indtryk, at den opsamlede viden gennem tiden ikke anvendes aktivt i praksis".

Manglende viden og respekt om ældre tiders konstruktionsmetoder og materialer smitter af på nutidens renoveringsmetoder, og det kommer ofte til udtryk i en forringelse af den danske bygningskultur i form af uskønne og kortsigtede løsninger.

GI's adm. direktør Lars Axelsen siger: "I GI lægger vi vægt på at bidrage til bevaring af den danske bygningskultur på en kvalificeret måde, og vi støtter gerne initiativer, der kan være med til at sikre dette. Ved at samle og gøre viden om de ældre bygninger bedre tilgængelig gennem et digitalt opslagsværk er det vores håb, at de yngre generationer af håndværkere og rådgivere vil finde vej til informationerne og bruge dem".

Det digitale opslagsværk www.danskbyggeskik.dk er tænkt målrettet mod undervisningen på de byggefaglige uddannelser, men tænkes også anvendt som en let tilgængelig informationskilde for fx tekniske rådgivere, når disse skal projektere renoveringsopgaver. Opslagsværket vil indeholde en database med historisk materiale om normer og lovgivning, litteratur om etageboligbyggeri fra perioden 1850 -1970, herunder illustrationsmateriale om typiske bygningskonstruktioner, samt undervisningsmateriale om bygningsrenovering. Desuden vil relevante dele af stoffet blive behandlet i en række letlæselige artikler. 

Yderligere oplysninger
Sekretariatet for Renovering 2010 v. udviklingschef Graves Simonsen,
sbs rådgivning, tlf. 82 32 25 00