x

Renovering 2010 går i luften

Pressemeddelelse 23. oktober 2006

Markedet for bygningsrenovering er større end markedet for nybyggeri, og alligevel er der ikke skabt en samlet innovations- og implementeringskultur til at sikre høj kvalitet og lave priser. Det skal udviklingsprojektet 'Renovering 2010' ændre på, og de to første projekter er skudt i gang.

'Renovering 2010' er et partnerskabsprojekt mellem GI (Grundejernes Investeringsfond) og Realdania.

- Lars Axelsen, adm. direktør i GI, siger: "Med de to første projekter tager vi fat på nogle af de problemstillinger og udviklingsbehov, som byggeriets parter selv peger på som væsentlige. Disse og de kommende projekter under 'Renovering 2010' ligger i naturlig forlængelse af en flerårig udviklingsindsats på renoveringsområdet, som GI har støttet, og som vi også ønsker at støtte fremover."

Realdania ser 'Renovering 2010' som et væsentligt bidrag til at skabe udvikling inden for et område, der mangler erfaring med, hvordan nye ideer og metoder får praktisk virkning på byggepladserne og i byggevirksomhederne.
- Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, siger; "Det er i høj grad de små og mellemstore byggevirksomheder, der står for bygningsrenoveringsopgaverne rundt omkring. En af de store udfordringer er derfor at udvikle nogle nye produkter og processer, som den type virksomheder finder fornuftige og attraktive at anvende i praksis."

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Lars Axelsen, GI, tlf. 8232 2300
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 7011 6666 
 

Fakta:

Om Renovering 2010
'Renovering 2010' er et partnerskab mellem GI og Realdania. Målet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som kan føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.

Målet skal nås gennem støtte til en række initiativer til udvikling af bygningsrenovering i Danmark. Initiativerne vil være fokuseret på boligetageejendomme og vil inddrage en lang række aktører inden for renoveringsområdet - både i forbindelse med selve gennemførelsen, og når resultaterne skal implementeres.

'Renovering 2010' vil skabe overblik over og sammenhæng med de udviklingstiltag, der allerede er taget indenfor bygningsrenovering, og på den måde være med til at målrette udviklingsindsatsen for området. 'Renovering 2010' er tænkt som en opfølgning på det tidligere By- og Boligministeriums initiativ 'Projekt Renovering', der blev afsluttet i 1999.

De første to projekter
1) Det første projekt, 'Energioptimering af eksisterende ejendomme', har som mål at udvikle et værktøj eller en metode til at skabe hurtigt overblik over, hvordan man kan reducere energiforbruget i ældre boligetageejendomme. Initiativet skal være med til at udvikle nogle energiforbedrende helhedsløsninger, der i videst mulig omfang tager hensyn til bygningernes arkitektur, indeklimaet i boligerne, brugernes krav til komfort og velvære samt en fornuftig totaløkonomi.

2) Det andet projekt, 'Beskrivelsesværktøjer til renoveringsopgaver', går ud på at standardisere beskrivelsesarbejdet og udbudsmaterialet i renoveringsprojekter, så det bliver mere ensartet og får en højere kvalitet, end det i dag ofte er tilfældet. Standardisering letter tilbudsgivningen hos de bydende og sikrer også generelt bedre kommunikation mellem de involverede parter undervejs i planlægnings- og byggeprocessen.

Behovsanalyse
I forarbejdet til 'Renovering 2010' er der gennemført en analyse af, hvilke behov for udvikling, der opleves blandt de parter, som har direkte eller indirekte berøring med bygningsrenovering. Resultaterne fra analysen danner grundlag for de udviklingsprojekter, der igangsættes over de kommende 2-3 år, som 'Renovering 2010' kommer til at vare.

Projektsekretariat
sbs rådgivning er valgt som sekretariat for 'Renovering 2010'. Sekretariatsleder er udviklingschef Graves Simonsen tlf. 8232 2525.