x

Ringbyen - ny vision for byerne langs Ring 3

Pressemeddelelse 4. februar 2010

Ti kommuner i hovedstadsregionen er gået sammen med Realdania om at skabe en ny byvision – en vision, der rummer arealer, og som har et økonomisk omfang som Ørestad. Visionen skal vise vejen for de mange arealer, som kommer i spil i den nye ringby, når der sandsynligvis kommer en letbane langs Ring 3. Samtidig skal visionen inspirere byer verden over til at skabe bæredygtig omformning af forstadsområder, så man opnår selvstændige byområder af høj kvalitet. Et internationalt, tværfagligt team er udvalgt til at udarbejde visionen. Der er afsat ca. 4,7 mio. kr. til arbejdet med Byvision Ringbyen, som forventes klar i sensommeren.

I længere tid har der været arbejdet for en højklasset, kollektiv trafikløsning i form af en letbane i Ring 3-korridoren. I regeringens transportinvesteringsplan fra 2009 er der afsat en pulje på to mia. kr. til at fremme kollektive transportløsninger – blandt andet langs Ring 3.

 

Med letbanen etableret bringes en lang række arealer i spil. De vil ligge godt i forhold til det nye trafikale spor, og nogle af arealerne er allerede ved at blive omdannet. Trafikløsningen lægger op til, at der skabes en ny, bæredygtig vision for byerne langs Ring 3.

 

 

Samlet vision for Ringbyen

Ti kommuner er gået sammen om at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision, som peger fremad ved at have fokus på ”det grønne”, det sociale og det mangfoldige i moderne byer.

 

Målet er at skabe et attraktivt, bæredygtigt by-bælte fra Lundtofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. En ringby, der har en kommende letbane som trafikal rygrad. I det godt 30 kilometer lange bælte er der masser af plads og masser af spændende strukturer, der kan genanvendes som fundament for fremtidige og nytænkende bykvarterer over de næste mange år.

 

Flemming Borreskov, adm. direktør Realdania ser store perspektiver i det ambitiøse samarbejde: ” Hvis vi vil skabe bæredygtige byer, skal de kollektive trafikstrukturer opgraderes og potentialet i forstæderne skal udnyttes til at rumme en stor del af fremtidens byudvikling. Ringby-projektet kan efter min mening være et svar på at skabe et nyt betydende og strukturerende ”by-bånd” for hele hovedstadsområdet. Et by-bånd, der knytter fingrene i fingerplanen sammen og danner basis for en virkelig gennemgribende byfornyelse af mange arealer, som i de senere år har mistet den betydning og brug, de havde i tidligere tiders industrisamfund. Ringbyen vil uden tvivl kunne sætte dagsordenen for en stor del af hovedstadens byudvikling de kommende 30 år. Med en formuleret byvision kan vi tage det første store skridt.”

 

Karin Søjberg Holst Borgmester i Gladsaxe og formand for ringbysamarbejdet ser projektet som en vitaminindsprøjtning og et kæmpe løft til arbejdet med byvisionen. ”Det glæder mig, at Realdania er gået ind i projektet, Det vidner om, at der kan opstå stærke partnerskaber mellem private og offentlige interessenter om i fællesskab at sikre en nødvendig samfundsudvikling.” Hun fortsætter: ”Vi må fokusere på at sikre hele hovedstadsområdets tiltrækningskraft, hvis Danmark skal gøre sig gældende i den internationale konkurrence. Vi er i den forbindelse nødt til at øge attraktiviteten og de trafikale løsninger i forstæderne i takt med den udvikling, der sker i de indre byområder. Det vil være fantastisk, hvis vi med Ringbyen og forstæderne som case kan give et bud på hvordan byvækst kan håndteres på en bæredygtig måde. Det samlede mål er at vende en nedslidningsrisiko til et udviklingsscenarie, der udnytter områdets store potentialer for højere bykvalitet, ny bosætning og erhvervsudvikling.”

 

Siden 1947 har Fingerplanen udgjort det bærende planlægningsredskab i hovedstadsområdet og været eksemplarisk for planlægning af byer verden over. Men det er også en strategi, som baserer sig på, at byudvikling omkring København retter sig udefra og ind mod centrum. Ændrede bosætningsmønstre og erhvervslokalisering har skabt et stigende behov for at kunne bevæge sig på tværs af ”fingrene”. En tværgående trafikal løsning vil kunne afhjælpe presset ind mod Københavns centrum og skabe helt nye bosætningsmuligheder.

 

 

Internationalt team formulerer ”Big Bets”

Realdania har bedt et tværfagligt, internationalt team af førende byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, strategiudviklere og researchere om at konkretisere en byvision. Arkitektfirmaet BIG-Bjarke Ingels Group, som gennem de seneste år har markeret sig ved visionære og nytænkende projekter i Danmark og internationalt, er sammen med arkitekt og byplankonsulent Tom Nielsen (Århus) tovholder for visionsarbejdet. Der overvejes desuden et samarbejde med DONG Energy, der som central interessent vil kunne fokusere på, hvordan man løser Ringbyens kommende energiudfordringer.

 

Teamets arbejde følger to spor: dels en omfattende kortlægning af moderne urbanitet verden over, baseret på et større statistisk materiale. Kortlægningen skal give bud på såkaldte ”Big Bets”. Det vil sige, de overordnede temaer, som moderne byer og forstæder står over for. Og dels selve formuleringen af Byvision Ringbyen. Visionen funderes på den forudgående analyse og de overordnede ”Big Bets”.

 

 

Et politisk projekt

Visionsprojektet er politisk forankret i ringbysamarbejdet, som består af de ti kommuner, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen og Transportministeriet. Det er nyt i Danmark, at så mange myndigheder går ind i et projekt med dét formål at arbejde for en samlet by- og

trafikudvikling. Undervejs bliver der afholdt en række lokale workshops og seminarer, så der sikres løbende politisk indflydelse på visionens retning.

 

Byvision Ringbyen forventes at blive præsenteret i efteråret 2010 – blandt andet i form af en publikation og en udstilling.

 

 

Fakta

Ringbyen dækker over et cirka 30 kilometer langt område – fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd.

 

Målet med Byvision Ringbyen er at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision for byudviklingen langs Ring 3; en ringby med en kommende letbane som trafikal rygrad.

 

Realdania har sammen med de ti kommuner udpeget et internationalt rådgivningsteam til at udarbejde visionen. Teamet er tværfagligt sammensat af førende eksperter. Teamet er:

  • BIG-Bjarke Ingels Group
  • Tom Nielsen, arkitekt MAA, lektor, ph.d. og byplankonsulent
  • ReD Associates
  • ARUP
  • DONG Energy

 

Der er også udpeget et advisory board, som består af stadsarkitekt i Århus Gøsta Knudsen, forskningschef Gertrud Jørgensen samt projektchef Svend Erik Rolandsen.

 

De ti kommuner, som deltager i samarbejdet er:

·         Lyngby-Taarbæk Kommune

·         Gladsaxe Kommune

·         Herlev Kommune

·         Rødovre Kommune

·         Albertslund Kommune

·         Glostrup Kommune

·         Vallensbæk Kommune

·         Ishøj Kommune

·         Brøndby Kommune

·         Hvidovre Kommune

 

Desuden deltager Region Hovedstaden, Miljøcenter Roskilde, Transportministeriet og By- og Landskabsstyrelsen.

 

Tidsplan:

Arbejdet med byvisionen begyndes ultimo januar 2010 og afsluttes i sensommeren 2010.

 

Arbejdet omfatter tre faser:

1) Research (3-4 måneder)

2) Visionsformulering (2 måneder)

3) Kommunikation – publikation, event og udstilling (3-4 måneder)

 

 

Økonomi:

Der afsat cirka 3,2 mio.kr. til at udarbejde byvisionen. Udover dét bidrager de ti kommuner med cirka 1,5 mio.kr., som dækker drift af sekretariat, workshops og politiske seminarer.