x

By og havn smelter sammen i Skovshoved

Pressemeddelelse 24. november 2010

Gentofte Kommune og Realdania er gået sammen om at gendanne sammenhæng mellem Skovshoved by og havn.

Et nyt projekt giver nye, rekreative muligheder i Skovshoved by og havn. Den gamle fiskerby Skovshoved knyttes tæt sammen med Skovshoved havn, som den fysisk og funktionelt har været afskåret fra, siden anlæggelsen af Kystvejen i 30’erne. Et kommunalt, grønt areal indgår i projektet og der er blandt andet forslag om, at Kystvejen vil blive indsnævret fra 4 til 2 spor.

Skovshoved by og havn under udvikling
Gentofte Kommune gennemfører sammen med Realdania en arkitektkonkurrence om udviklingsprojektet. Det er målet med projektet at skabe en ny funktionel, oplevelsesrig og æstetisk udformning af Kystvejen og tilstødende grønne arealer, der skaber sammenhæng mellem Skovhoved by, havn og Øresund, samtidig med at trafik- og parkeringsforhold er optimale.

Borgmester i Gentofte Kommune, Hans Toft, siger om projektet:
”Borgerne i Gentofte Kommune får med dette projekt, der skaber sammenhæng mellem Skovshoved by og havn, et fantastisk rekreativt område. Det er et unikt projekt, som vil give hele området spændende, nye muligheder. Vi er glade for, at Realdania også ser mulighederne i området og vil løfte opgaven sammen med os”. 

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, siger følgende om projektet:
”Problemet med en barriere mellem by og havn er en generel problemstilling, som kendes i rigtig mange kystbyer. Projektet i Skovshoved vil kunne give visionære og kreative løsninger på, hvordan det er muligt at binde en by sammen med havnen på tværs af en befærdet vej. Samtidig vil et nyt rekreativt område kombineret med at åbne såvel byen som havnen være medvirkende til at styrke livskvaliteten i området for både daglige brugere og forbipasserende.”

Arkitektkonkurrence er næste skridt
På baggrund af en prækvalifikation indbydes 5 arkitektfirmaer med underrådgivere til at afgive tilbud på opgaven. Den vindende rådgiver tildeles opgaven på baggrund af en konkurrence-evaluering. Borgere og brugere vil løbende blive inddraget i processen. Projektet kan desuden anvendes som inspiration for andre kommuner, hvor der mellem en by og dens havn er fysiske og funktionelle barrierer, der forhindrer en ønsket sammenhæng.

Gentofte Kommune har i øjeblikket fokus på at skabe grundlag for en helhedsplan for Skovshoved Havn i samarbejde med en lang række interessenter.

Gentofte Kommune og Realdania bidrager til finansieringen af arbejdet med arkitektkonkurrencen, udbud og anlæg med henholdsvis 10 mio. kr. og 15,6 mio. kr.

FAKTA

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Realdania.

Projektets formål er at genskabe sammenhæng mellem Skovshoved by, kysten og havnen.

Projektet omfatter bl.a.:

  • Udvikling af et æstetisk, kulturhistorisk og funktionelt bymæssigt og landskabeligt rum og Kystvejens barriereeffekt opløses. 
  • Fornyelse og forbedring af forbindelser såsom stier og veje mellem by og havn. 
  • Ændring af udformningen og evt. brugen af det ca. 15.250 m2 store rekreative område, der grænser op til Kystvejen til glæde for borgere i og uden for kommunen. 
  • Ændring af udformningen af Kystvejen på den ca. 1 kilometer lange strækning ud for havnen, således at Kystvejen ikke i fremtiden fremstår som en barriere – hverken arkitektonisk eller fysisk - mellem by og havn.

Baggrund for projekt:
Kystvejen langs Øresundskysten blev anlagt i 1930´erne, hvilket medførte en flytning og udvidelse af Skovshoved Havn i 1936-38. Havnen blev ligesom Kystvejen anlagt på opfyldte arealer foran den oprindelige kystlinje. Ved anlæggelsen af Skovshoved Havn og Kystvejen blev fiskerbyen, ”det gamle Skovshoved”, afskåret fra den havn, der erstattede den tidligere fiskerihavn.

Samtidig opstod der på de tidligere strandarealer og stejlepladser et ”overskudsareal” bag Kystvejen, som kun sporadisk har fundet sin anvendelse. Fiskerbebyggelserne blev ikke direkte berørt af det nye vej- og havneanlæg, og den oprindelige bebyggelse, som har høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, fremstår meget velbevaret.

Det er baggrunden for, at Gentofte Kommune sammen med Realdania gennemfører en arkitektkonkurrence om et udviklingsprojekt. Det er målet med projektet at skabe en ny funktionel, oplevelsesrig og æstetisk udformning af Kystvejen og tilstødende arealer, der skaber sammenhæng mellem Skovhoved By, havn og Øresund samtidig med, at trafik- og parkeringsforhold er optimale.

Havnen er under udvikling
Projektet med at koble by og havn tættere sammen er en del af et større kommunalt projekt for området. Gentofte Kommune i gang med et spændende forløb, hvor kommunen og brugerne er ved at udvikle en helhedsplan, der skal danne baggrund for en omdannelse og udvidelse af havnen i Skovshoved. Havnen vil blandt andet få flere bådpladser og en ændret disponering af arealer/aktiviteter. Det er ønsket både at fremme en udvikling af havnen til gavn for de mange maritime brugere, og at udvikle havnen som et attraktivt rekreativt område for et større opland.

Det samlede resultat sikrer, at Kommunalbestyrelsens hensigt med en helhedsplanlægning vil være opfyldt.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Gentofte Kommune