x

’Steder vi mødes’ er en ny indsats fra Realdania, som tager afsæt i tre aktuelle samfundsudfordringer: At 8 % af voksne danskere føler sig ensomme. At vi bliver flere og flere ældre. Og endelig – at afstanden mellem os vokser som konsekvens af den måde, vores byer og lokalsamfund har udviklet sig på gennem årtier. 

Søg støtte til at udvikle inkluderende og ældrevenlige mødesteder

I dag savner mange byer og lokalsamfund det naturlige ankerpunkt for hverdagsliv og fællesskab, som bymidten, torvet eller forsamlingshuset var engang. Vores hverdagsliv er spændt ud over større afstande, hvor vi transporterer os længere mellem de steder vi bor, arbejder, handler ind, uddanner os og tilbringer vores fritid. Og i byerne er der sket en opdeling, så forskellige dele af byen imødekommer forskellige funktioner og livsfaser.

Konsekvensen er, at de naturlige hverdagsmøder mellem mennesker på kryds og tværs slet ikke opstår så naturligt længere. Særligt for de mindst mobile borgere kan geografisk afstand blive en alvorlig barriere for at mødes og tage del i det lokale liv og fællesskab.*

'Steder vi mødes' er for jer, der vil være en del af løsningen på den problemstilling. Gennem 'Steder vi mødes' kan I søge støtte til at udvikle et lokalt mødested, som giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab.  

Konkret leder vi efter inspirerende eksempler på inkluderende og ældrevenlige mødesteder, som ligger i forlængelse af de steder, ældre mennesker kommer til daglig. Mødestederne kan ligge i en større by, en forstad, en landsby – eller måske endda i det åbne land – så længe det giver mening i forhold til de steder, ældre mennesker bor og færdes.  

Med ‘Steder vi mødes’ støtter vi ombygning, tilbygning eller nyindretning af eksisterende bygninger – og som udgangspunkt ikke nybyggeri, medmindre der er tale om udendørs mødesteder, f.eks. en overdækning, et madpakkehus eller lignende, der kan understøtte aktiviteter i det fri. 

I kan søge som kommune, organisation, institution, erhvervsdrivende, forening, en gruppe ildsjæle eller noget helt andet – så længe I har en god ide til et projekt og lyst til at arbejde for at bringe ældre mennesker tættere på det lokale liv og fællesskaber.

Informationsmøde

Den 1. november holdt vi et online informationsmøde om 'Steder vi mødes'. Se eller gense informationsmødet her:

Tjekliste: Er 'Steder vi mødes' en mulighed for jer?

Inden I går i gang med at skrive en ansøgning, anbefaler vi, at I gennemgår følgende tjekliste med otte spørgsmål, som tilsammen beskriver, hvad vi leder efter, når vi vurderer projekterne.

Gennem ‘Steder vi mødes’ kan I søge støtte til at udvikle et mødested, som giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab. Konkret leder vi efter inspirerende eksempler på inkluderende og ældrevenlige mødesteder, som ligger i forlængelse af de steder, ældre mennesker kommer til daglig.
Jeres projektidé skal tage udgangspunkt i et sted eller en bygning, som kan udvikles og få nyt liv som lokalt mødested. Med ‘Steder vi mødes’ støtter vi ombygning, tilbygning eller nyindretning af eksisterende bygninger – og som udgangspunkt ikke nybyggeri, medmindre der er tale om udendørs mødesteder, f.eks. en overdækning, et madpakkehus eller lignende, der kan understøtte aktiviteter i det fri. 

Der skal være tale om et mødested, som bliver offentligt tilgængeligt og har et alment sigte - også selvom det sted eller den bygning, I vil omdanne, er i privat eje. Hvis I ikke selv ejer stedet eller bygningen, lægger vi vægt på, at der bliver udformet en aftale om leje eller brugsret på mindst 10 års varighed.
Jeres projekt må gerne have en bredere målgruppe, men ældre mennesker skal være tænkt ind i projektet og det fællesskab, I vil skabe eller styrke. Vi lægger derfor vægt på, at der er tale om et inkluderende og ældrevenligt mødested - både fysisk og socialt.  Når vi kommer op i alderen, kan geografisk afstand blive en væsentlig barriere for at deltage i det lokale liv og fællesskab. Derfor leder vi efter projekter, som lægger sig i naturlig forlængelse af de steder, ældre mennesker kommer til daglig. For eksempel synes vi det kunne være spændende at modtage ansøgninger fra projekter, som arbejder med potentialerne for at gøre biblioteker, dagligvarebutikker, apoteker, fællesområder, foreningsfaciliteter, sundhedshuse og byens torve og pladser til steder, man har lyst til at mødes - og ikke bare steder, man er nødt til at komme i et praktisk ærinde. Når vi vurderer jeres ansøgning, ser vi på, om der er en god sammenhæng mellem jeres vision for det sociale liv/fællesskabet og de tanker, I har gjort jer om de fysiske rammer, I søger støtte til. I skal altså kunne beskrive, hvordan en ombygning, tilbygning eller nyindretning af de fysiske rammer taler ind i ambitionen om at give ældre mennesker bedre mulighed for at tage del i det lokale liv og fællesskab. Vi leder efter projekter, der kan danne inspiration for andre og komme med nye bud på, hvordan et lokalt mødested kan tænkes, udvikles og indrettes på ny, så det bringer ældre mennesker tættere på det lokale liv og fællesskab. Jeres projekt skal derfor have et element af nytænkning og eksempelværdi for andre. Det betyder også, at I skal have lyst til at være med til udvikle på jeres projekt og afprøve nye retninger med god støtte fra arkitekter og andre fagfolk. Udfordringerne med ensomhed blandt ældre er ikke noget, man løser på en enkelt dag – eller på egen hånd. I langt de fleste projekter vil vi forvente – og stille krav om – at I afsøger mulighederne for at indgå samarbejder med andre aktører og organisationer, der kan sikre projektets levedygtighed og forankring. I mange tilfælde er kommunen en oplagt samarbejdspartner, men det kan også være det lokale foreningsliv eller andre organisationer. 'Steder vi mødes’ er for jer, der har en god idé, men som har brug for støtte til at komme fra idé til et velbeskrevet projekt. I skal derfor være klar på at forme en styregruppe og en projektledelse, som vil indgå i et projektudviklingsforløb i dialog med Realdania. Det betyder også, at I ikke behøver at have svar på alting, når I ansøger. Det vigtigste er, at I har en god idé til et projekt og lyst til at arbejde med at bringe ældre mennesker tættere på det lokale liv og fællesskab.

To ansøgningsrunder

Steder vi mødes forløber i to ansøgningsrunder. Alene projekter, som har modtaget støtte til projektudvikling i første ansøgningsrunde, kan komme i betragtning til at modtage støtte til realisering i anden ansøgningsrunde:

I første runde kan I søge om op til 300.000 kr. i støtte til at kvalificere, konkretisere og videreudvikle jeres projektidé. Første skridt er, at der nedsættes en lokal styregruppe, som i dialog med Realdania aftaler en plan for udviklingsforløbet, alt afhængig af hvor der er behov for afklaring. Der kan for eksempel være fokus på:  

  • At analysere projektets udgangspunkt, målgrupper, interessenter, udfordringer og muligheder – og lægge en plan for at håndtere dem. 
  • At få styr på projektets organisering, økonomi og drift.
  • At vælge arkitekt og evt. andre rådgivere til jeres projekt og nå frem til et program og en løs skitse for de fysiske rammer for fællesskabet. 

Vi forventer at 7-9 projektideer vil blive udvalgt til projektudviklingsforløbet, som kommer til at løbe over 10-12 måneder med start i foråret 2024. Resultatet af udviklingsfasen er et beslutningsgrundlag for projektparterne og afsæt for en eventuel ansøgning om støtte til realisering af projektidéen i sommeren 2025. 

I 2025 åbner vi for, at man – afhængig af projektets størrelse og kompleksitet – kan søge op til 5 mio. kr. til at realisere/gennemføre det fysiske anlægsprojekt, man har udarbejdet under udviklingsforløbet. Vi forventer, at 5-7 af projekterne vil få tildelt støtte til realisering.  

I skal kunne rejse en del af midlerne lokalt

Vi lægger vægt på, at projektet har en stærk lokal forankring – både organisatorisk og økonomisk. I første ansøgningsrunde støtter Realdania derfor med maks. 70 % af det samlede budget til projektudvikling. Hvis jeres samlede budget til projektudvikling eksempelvis er 400.000 kr, vil I maksimalt kunne søge 280.000 kr. (svarende til 70 %) i støtte fra Realdania og skal således kunne rejse de resterende 120.000 kr. (svarende til 30 %) i medfinansiering – for eksempel i form af midler fra kommunen, samarbejdspartnere eller andre puljer eller fonde, som dog ikke alle behøver at være lokale. 

Også i anden ansøgningsrunde vil vi lægge vægt på en stærk lokal forankring af projektet. I anden ansøgningsrunde må det ansøgte beløb maksimalt udgøre 50 % af det samlede budget til realisering.

 

Spørgsmål og svar

Vi har samlet en række af de spørgsmål og svar, vi har modtaget, i oversigten herunder. Oversigten med spørgsmål og svar opdateres løbende.

Ja, det er helt bestemt relevant at søge ind med mindre projekter og projekter som er drevet af frivillige. I behøver ikke at have svar på alting, når I søger om udviklingsstøtte – spørgsmål om for eksempel organisering, samarbejde og økonomi kan netop afklares som en del af den projektudvikling, I søger støtte til. 
I kan bruge tjeklisten her på siden til at vurdere, om ’Steder vi mødes’ kan være en mulighed for jer. Hvis ikke jeres projekt lever op til kravene om for eksempel eksempelværdi, samarbejde eller udviklingsbehov, kan det være at for eksempel Underværker er en bedre mulighed for jer.

Underværker

 
Jeres ansøgning skal tage udgangspunkt i et sted eller en bygning, som har potentiale til at blive et lokalt mødested, men vi stiller ikke krav om, at I ejer den bygning eller det sted, I ønsker at udvikle. Hvis I ikke selv ejer stedet eller bygningen, lægger vi vægt på, at der bliver udformet en aftale om leje eller brugsret på mindst 10 års varighed. Jeres projekt må gerne have en bredere målgruppe, men ældre mennesker skal være tænkt ind i projektet og det fællesskab, I vil skabe eller styrke. Vi lægger derfor vægt på, at der er tale om et inkluderende og ældrevenligt mødested - både fysisk og socialt. Vi støtter som udgangspunkt ikke rene renoveringsprojekter. Det, vi leder efter, er projekter, som har et udviklingspotentiale og som kan danne inspiration for andre. Med ’Steder vi mødes’ får man nemlig i første omgang støtte til at udvikle en projektidé – og hvis I allerede ved, at I blot mangler et nyt toilet eller at få repareret et utæt tag, så kan det være svært at se, hvad I vil arbejde med i en projektudviklingsfase, ligesom eksempelværdien for andre formentlig ikke vil være så stor. Når det er sagt, så kan der være ganske særlige omstændigheder, hvis eksempelvis en ny toiletbygning eller lignende er dén ene brik der mangler for at forløse potentialet i et større projekt, men det vil formentlig være undtagelsen. I er altid velkomne til at kontakte os for at få en vurdering.    Det afhænger af projektet. Vi lægger vægt på, at I forholder jer til, hvem I jeres lokalområde der skal ombord, for at projektet kan lykkes og gøre en forskel. Det kan være frivillige foreninger, lokale erhvervsdrivende, interesseorganisationer eller andre.   Det er ikke et krav, at kommunen er med i projektet. Men det er en fordel, hvis I har været i dialog med kommunen for at høre, om projektet ligger i tråd med deres planer og strategier. Det kan også være, at kommunen kan bidrage til projektet med for eksempel finansiering, faciliteter eller viden .
 
Når vi vurderer ansøgningen, ser vi på, om det er realistisk, at I kan få de nødvendige aftaler i stand for at realisere jeres projekt. Vi forventer ikke, at I har en fuld organisering på plads eller alle aftaler i hus, når I søger, men vi forsøger at vurdere, om det er realistisk at I vil kunne få etableret en lokal arbejdsgruppe som kan løfte jeres projekt. Vi kigger altså på, om I har en dialog i gang med relevante aktører, og at de ikke er afvisende for at være med.  
 
Det er meget forskelligt. I nogle tilfælde vil der være ret klare indgange til kommunens tilbud og muligheder, andre gange skal man selv være mere opsøgende for at finde den rigtige vej ind. Det handler også om, hvad det er for et projekt, man vil udvikle – i nøgle tilfælde kan det være relevant at tale med en social- og sundhedsforvaltning, andre gange en kultur- og fritidsforvaltning eller måske en medarbejder, der sidder med erhvervsudvikling. Så der kan være mange veje ind, alt afhængigt af kommune og projekt. Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man har brug for råd eller vejledning til den del.   Vi godtager ikke lønkroner som medfinansiering.   Realdanias støtte i udviklingsfasen går netop til rådgiverhonorar, så derfor vil det ikke være muligt at medfinansiere ved at eksempelvis en lokal arkitekt tilbyder timer til projektet.  Med ‘medfinansiering’ forstår vi midler rejst ved lokale initiativer. Det kan f.eks. være et økonomisk bidrag fra kommunen, midler fra andre fonde, midler I selv har sparet op, eller penge der er kommet ind ved f.eks. lokale indsamlinger eller lokale sponsorater.  Det er vi ikke afvisende over for. Vi har forståelse for, at det kan være svært at vide, om man har fundet det rigtige sted, før man har været gennem en projektudvikling og kvalificeret sin projektidé. Vi lægger dog vægt på, at der er tale om et projekt, der kan realiseres i form af et byggeri i sidste ende, og at der ikke blot er tale om ‘fugle på taget’. Hvis I søger ind med flere forskellige mulige placeringer til jeres projektidé vil vi derfor stadig stille de samme krav til for eksempel egnethed, realiserbarhed og dialog med bygningsejer, som hvis man blot søger ind med et enkelt sted.   Nej, i udgangspunktet kan man kun søge støtte til ét sted per ansøgning. Man kan dog godt arbejde med at sikre tilgængelighed eller transportmuligheder fra ét sted til et andet under én ansøgning, hvis man vil udvikle på en placering, som i dag ikke er så tilgængelig for målgruppen.  Vi skal godkende de rådgivere, som bliver tilknyttet projektet i såvel udviklings- som realiseringsfasen. Man må gerne komme med forslag, som så skal godkendes hos os, og det gælder både arkitektrådgivning og andre former for rådgivning.  I udviklingsfasen kan der blive behov for forskellige typer rådgivning, f.eks. til at udarbejde en forretningsmodel, modeller for drift og organisering af projektet, brugerinddragelse eller måske en analyse af stedets bygningsmæssige potentialer i forhold til at få omdannet stedet til et godt mødested. Det kan også være, at I får behov for ingeniørrådgivning til at vurdere bygningens konstruktioner og de muligheder, der er for at lave nye rum og funktioner, eller en arkitekt, der kan hjælpe med at skitsere et første bud på, hvordan stedet kan omdannes og indrettes til et mødested for særligt ældre. Den egentlige arkitektoniske rådgivning, der skal resultere i et hovedprojekt, forventes først at finde sted i realiseringsfasen. Det er vores ambition, at alle de 7-10 projekter, som får støtte til projektudvikling, også vil kvalificere sig til realiseringsstøtte bagefter. Men det er ikke givet, at man ender med at få støtte til realisering.  Realdania skal godkende det endelige projektmateriale, der ligger til grund for at søge om støtte til realisering. Dertil kommer, at der kan være projekter, som viser sig ikke at være realiserbare, eller hvor ansøger vælger ikke at søge realiseringsstøtte fra Realdania, fordi man måske hellere vil gå en anden vej, end den der har været tegnet op i projektudviklingsfasen.   Udgangspunktet er, at projekterne skal realiseres inden for to år, men vi er selvfølgelig med på, at der kan ske forsinkelser eller være udfordringer med at rejse medfinansiering, som kan betyde, at fristen må udskydes. Det vil vi håndtere gennem dialog med ansøger.   I udgangspunktet må man ikke påbegynde byggeriet, før man har modtaget en bevilling til realiseringsstøtte. Men det kan godt være en del af jeres projektudvikling, at I gerne vil afprøve nogle midlertidige løsninger og ideer. I så fald vil det være helt i orden - så skal I blot beskrive den tilgang i jeres ansøgning.  Vores erfaring er, at de økonomisk mest robuste projekter ofte er dem, hvor forretningsmodellen også rummer et kommercielt element. Så vi ser også gerne projekter, som skaber en indtægt, der kan være med til at sikre driften af mødestedet. 

Overvejer I at søge støtte?

Hvis I er klar til at søge støtte gennem 'Steder vi mødes, søger I via vores ansøgningsskema:

Ansøgningsskema 'Steder vi mødes'

Har I spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os: 

Sekretariat for kampagnen 
v. Nicolai Carlberg, Carlberg ApS 
nc@carlberg.dk 
23 29 02 96 
 
Realdanias kampagneansvarlige 
Projektchef, Laura Kristine Bjerre Munch 
lbm@realdania.dk 
61 55 88 24

Hvis 'Steder vi mødes' ikke er en mulighed for jer

Hvis jeres projekt ikke falder inden for rammen for ‘Steder vi mødes’ kan I altid sende en ‘almindelig’ ansøgning til en bygge- og anlægsprojekt via Realdanias hjemmeside. Eller det kan være, at vores aktuelle indsatser Bymidtepuljen eller Underværker kunne være noget for jer:

Bygge- eller anlægsprojekt
Bymidtepuljen
Underværker

En del af Realdanias arbejde med at modvirke ensomhed blandt ældre

Vi ved fra forskningen, at ensomhed har negativ indvirkning på menneskers livskvalitet, trivsel og helbred – og derfor koster både individet og samfundet dyrt. Vi ved også, at meningsfulde relationer skaber livskvalitet. Derfor begyndte Realdania i 2016 at arbejde for at udvikle og udbrede seniorbofællesskaber med afsæt i undersøgelser som viste, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed.

Med ’Steder vi mødes’ tager vi fat i det samme problem med ensomhed blandt ældre, men fra en ny vinkel: Den ny indsats flytter fokus fra boligen og ud i hverdagslivet i lokalsamfundene. Her vil vi støtte op om lokale projekter med nye bud på, hvordan byens sociale infrastruktur kan styrkes og skabe bedre rammer for hverdagsmøder og fællesskaber – og på den måde modvirke ensomhed blandt ældre mennesker.

* efter Hauderowicz og Serena: Aldersinkluderende rumlig praksis, Arkitektens Forlag 2021