x

’Steder vi mødes’ er en ny indsats fra Realdania, som tager afsæt i tre aktuelle samfundsudfordringer: At 8 % af voksne danskere føler sig ensomme. At vi bliver flere og flere ældre. Og endelig – at afstanden mellem os vokser som konsekvens af den måde, vores byer og lokalsamfund har udviklet sig på gennem årtier. 

Skal udvikle inkluderende og ældrevenlige mødesteder

I dag savner mange byer og lokalsamfund det naturlige ankerpunkt for hverdagsliv og fællesskab, som bymidten, torvet eller forsamlingshuset var engang. Vores hverdagsliv er spændt ud over større afstande, hvor vi transporterer os længere mellem de steder vi bor, arbejder, handler ind, uddanner os og tilbringer vores fritid. Og i byerne er der sket en opdeling, så forskellige dele af byen imødekommer forskellige funktioner og livsfaser.

Konsekvensen er, at de naturlige hverdagsmøder mellem mennesker på kryds og tværs slet ikke opstår så naturligt længere. Særligt for de mindst mobile borgere kan geografisk afstand blive en alvorlig barriere for at mødes og tage del i det lokale liv og fællesskab.*

'Steder vi mødes' skal samle aktører fra hele landet, som vil være en del af løsningen på den problemstilling. Gennem 'Steder vi mødes' støtter vi udviklingen af en række lokale mødesteder, som giver ældre mennesker bedre muligheder for at tage del i det lokale liv og fællesskab. 

Ambitionen er at bidrage til nye, inspirerende eksempler på inkluderende og ældrevenlige mødesteder, som ligger i forlængelse af de steder, ældre mennesker kommer til daglig. Mødestederne kan ligge i en større by, en forstad, en landsby – eller måske endda i det åbne land – så længe det giver mening i forhold til de steder, ældre mennesker bor og færdes.  

En del af Realdanias arbejde med at modvirke ensomhed blandt ældre

Vi ved fra forskningen, at ensomhed har negativ indvirkning på menneskers livskvalitet, trivsel og helbred – og derfor koster både individet og samfundet dyrt. Vi ved også, at meningsfulde relationer skaber livskvalitet. Derfor begyndte Realdania i 2016 at arbejde for at udvikle og udbrede seniorbofællesskaber med afsæt i undersøgelser som viste, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed.

Med ’Steder vi mødes’ tager vi fat i det samme problem med ensomhed blandt ældre, men fra en ny vinkel: Den ny indsats flytter fokus fra boligen og ud i hverdagslivet i lokalsamfundene. Her vil vi støtte op om lokale projekter med nye bud på, hvordan byens sociale infrastruktur kan styrkes og skabe bedre rammer for hverdagsmøder og fællesskaber – og på den måde modvirke ensomhed blandt ældre mennesker.

* efter Hauderowicz og Serena: Aldersinkluderende rumlig praksis, Arkitektens Forlag 2021