x

Byrumsforløb skal binde Svendborg bymidte og havn bedre sammen

Pressemeddelelse 19. december 2011

Vejanlæg, banearealer og manglende forbindelse er barrierer, som i dag afskærer Svendborg bymidte fra byens havneområde og gør det svært at udnytte havnens rekreative muligheder. Derfor har Svendborg Kommune og Realdania nu indgået et partnerskab om at skabe et innovativt byrumsprojekt, der fysisk, mentalt og symbolsk skal forene byen, så Svendborg igen bliver 'en by ved vandet'.

Det er målet at etablere et forløb af byrum med nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, der indbyder til ophold, bevægelse og møder mellem mennesker. Derved forenes byen fysisk i højere grad end i dag, og bylivet styrkes med rekreative, dynamiske hverdagsrum.

En bæredygtig helhedsplan skal sætte rammen for et varieret, sanseligt oplevelsesforløb, hvor byplanlægning, kultur, sundhed, kommunikation og teknologi spiller sammen og tilfører nye lag, der øger bymidtens æstetiske og oplevelsesmæssige værdi.

Byrumsforløbet, der ligger i umiddelbar nærhed til en række af byens vigtige kulturinstitutioner, skal forstås som et samlet byrum med en række forskellige funktioner og nedslag. De seks eksisterende byrum skal omdannes fra overvejende trafikarealer til byrum, hvor fodgængere og cyklister prioriteres højt. Samtidig skal projektet tilføje en ny rumlig struktur mellem gågadenettet og havnen. Den nye forbindelse vil betyde, at havnen vil opleves som en integreret del af byen. Samtidig bliver det også nemmere at orientere sig, og tilgængeligheden mellem by og havn forbedres væsentligt.

Målet er at etablere nogle mangfoldige byrum, der skal give folk ekstraordinære oplevelser, så de får lyst til at opholde sig der, lege og mødes. Projektet skal understøtte det byliv og de attraktioner, der allerede er, og derved formidle en byfortælling, der kobler byens historie med fremtiden.

Konkret etableres byrumsforløbet fra Krøyers Have over Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lilletorv igennem Møllegade og afsluttes med en trappeforbindelse og et stræde fra Møllegade til havnen.

Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Cittaslow-bevægelse, der har byliv og bykvalitet som centrale temaer. Byrumsprojektet vil være en indlysende måde at udmønte Cittaslow-tankegangen på i et konkret byrumsprojekt.

Projektet, der har baggrund i forundersøgelsen: 'Kortlægning af byens rum og byens liv' og 'Strategiplan for overgangszonen mellem bymidte og havn', udarbejdet med støtte fra Realdania, forventes at blive en driver for en successiv, strategisk udvikling af overgangszonen mellem bymidte og Svendborg havn, der er under erhvervsmæssig og kulturel udvikling. Byrummene etableres desuden som led i en større omlægning af Svendborgs bynære havneareal, hvor Svendborg Kommune i samarbejde med Trafikstyrelsen og DSB finansierer trafikomlægninger og ny trafikterminal.

Bruno Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Planlægning, siger: "Vi er meget glade for, at Realdania ønsker at indgå som økonomisk og vidensmæssig partner i det omfattende byrumsprojekt", som han ser store perspektiver i: " Kvaliteten af bymiljøet er et afgørende parameter for udviklingen af bymidten som center for oplevelse og handel. Udviklingen af by og havn er afhængige af hinanden, og havnens bynære arealer er allerede inddraget i en omdannelse med fokus på bedre sammenhæng mellem bymidte og havn. By og havn bindes nu sammen og for byen vil det betyde helt nye oplevelser til glæde for borgere, erhvervsliv og byens gæster. Som det første indbyder vi en bred vifte af byens aktører til dialog for at indsamle input til et program for en arkitektkonkurrence, som skal give visionære bud på spændende muligheder for at udnytte byens herlighedsværdier på en innovativ og bæredygtig måde".

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler siger: "Svendborg er et typisk eksempel på en havneby, hvor trafikale og landskabsmæssige barrierer i dag afskærer byen fra havnen og dermed udnyttes havnens rekreative potentialer ikke optimalt. Det nye byrumsforløb vil skabe sammenhæng mellem by og havn, og endvidere vil omlægningen af de eksisterende byrum fremme bylivet og -aktiviteterne. Jeg er sikker på at projektet vil fremme livskvaliteten for borgerne i Svendborg, og at det vil inspirere andre byer, der står med lignende udfordringer."

FAKTA

Tidsplan

Udarbejdelse af en arkitektkonkurrence, projektering, myndighedsgodkendelser og udbud vil forløbe i 2012 til primo 2013. Det første anlægsprojekt - omdannelse af Torvet - forventes påbegyndt og indviet i 2013.
Projektering, myndighedsgodkendelser og udbud for omdannelse og nyanlæg af de øvrige byrum forventes udført og afsluttet i to etaper t.o.m. 2015.

Samlet anlægsbudget

Den samlede investering i byrumsprojektet samt ny trafikterminal og trafikomlægninger er 69 mio. kr. Heraf har Realdania stillet en økonomisk ramme på 22 mio. kr. til rådighed.