x

Trygge byer og boligområder - tryghedsfremmende byplanlægning

Rapport

Udgivelsesdato
marts 2024

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Dansk Byplanlaboratorium

En publikation udarbejdet af Dansk Byplanlaboratorium som en del af Bo trygt-indsatsen.

Tryghed er afgørende for vores trivsel og et grundlæggende menneskeligt behov. Ifølge psykologer som bl.a. Ingrid Gehl og Maslow er behovet endda mere basalt end de sociale behov for f.eks. kontakt og tilknytning til andre mennesker. Tryghed er altså en forudsætning for, at vi kan skabe og indgå i sociale relationer, naboskaber og fællesskaber. De relationer, der kendetegner det gode by- og bo-miljø, er grundlag for tillid mellem mennesker og social sammenhængskraft. På den anden side ved vi også, at relationer kan skabe tryghed, og venners lag, naboers nærvær og øjne på gaden gør, at vi føler os trygge i byens og boligområdets offentlige rum.

Vores byer og boligområder kan aktivt fremme liv mellem husene, møder mellem mennesker og tryghed. Det kræver, at vi træffer planlægningsbeslutninger, der sikrer, at tryghed tænkes med fra start på lige fod med andre behov i byplanlægningen – både i fornyelsen af eksisterende by- og boligområder og planlægningen af nye.

Det kalder på en præcisering af, hvad der konkret kan inkluderes i planlægningen for at sikre trygge miljøer. Derudover er der behov for en mere målrettet tilgang både strategisk og fagligt. En helhedsorienteret tilgang, der direkte afspejler og tager hensyn til tryghedssituationen, udfordringerne og mulighedsrummet i kommunerne samt involverer politiet og lokalsamfundet aktivt i processen. Derfor er der brug for et tværfagligt og skræddersyet samarbejde, hvor vi samler alle relevante aktører og finder løsninger i fællesskab. Løsninger, der adresserer fysiske såvel som sociale forhold.

’Trygge byer og boligområder’ tilbyder både tilgange og gode eksempler, der kan hjælpe planlæggere og andre med at integrere tryghedsaspekter i deres arbejde.

Vi har indsamlet gode eksempler fra et hav af danske kommuner: Her kan du helt konkret se, hvordan kommunerne har sat tryghed på dagsordenen i kommuneplaner, lokalplaner, politikker, strategier, udbud og meget mere.

Derved håber vi at bidrage til at skabe tryggere og mere livlige byområder, hvor borgerne kan trives og føle sig trygge.