x

Ny publikation:
Privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi

Pressemeddelelse 20. september 2019

Hvad sker der, når private og offentlige aktører finder sammen i lokale partnerskaber og i fællesskab arbejder for at skabe vækst, udvikling og livskvalitet i landets byområder? Og hvilke erfaringer kan der hentes fra udlandet og fra de samarbejder, som allerede er i gang i Danmark? Det var nogle af spørgsmålene fra onsdagens konference ”Privat-offentlige bysamarbejder”, arrangeret af netværket af samme navn, hvor også Realdania By & Byg deltager.

Når det handler om at tiltrække arbejdskraft til en by, udvikle detailhandelen, skabe større mobilitet og understøtte iværksætteri, bosætning, turisme osv., så er det afgørende, at mange parter arbejder sammen. Det kan være private samarbejdspartnere; det kan være offentlige samarbejdspartnere, og det kan være en kombination.

I udlandet har man gennem mange år og med betydelig succes arbejdet med privat-offentlige bysamarbejder, og her har det vist sig, at de stærke partnerskaber mellem byernes forskellige aktører ikke kun løser en konkret udfordring her og nu; de bidrager også til en langsigtet og positiv udvikling af lokalområder og skaber dermed varig værdi.

På den baggrund dannede Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kommunernes Landsforening og en række kommuner for godt to år siden netværket ”Privat-offentlige bysamarbejder”. I løbet af de sidste to år har de involverede kommuner sammen med private aktører udviklet og afprøvet forskellige former for lokale partnerskaber om byudvikling, og via netværket er der blevet udvekslet viden og erfaringer om kvaliteterne og potentialet og kigget på de udenlandske erfaringer.

Nu er konklusionerne samlet i en publikation, og sidst på året følger en uddybende rapport med fokus på de konkrete erfaringer. I onsdags blev de overordnede konklusioner videregivet ved en konference under overskriften ”Privat-offentlige bysamarbejder – om bæredygtige byer og lokalsamfund”.

Hent inspirationshæftet 

Bysamarbejderne kan skabe varig værdi

Ved onsdagens konference fortalte formanden for netværket, by- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune, Maj Green, om læringen og erfaringerne med at organisere og drive privat-offentlige bysamarbejder rundt om i Danmark og om studierne af de udenlandske erfaringer.

En af konklusioner er, at bysamarbejderne ofte skaber varig værdi. Som regel sættes de i gang på basis af et konkret problem i et enkelt område, men erfaringerne viser, at samarbejderne oftest fortsætter i en vedvarende proces, fortalte Maj Green ved konferencen, som havde samlet ca. 100 deltagere fra både private og offentlige organisationer og virksomheder.

En anden konklusion fra netværkets arbejde er, at hvis de privat-offentlige bysamarbejder skal lykkes, er det afgørende, at de er båret af samskabelse, tillid og netværksledelse. Et privat-offentligt bysamarbejde hviler på tillid, og det frivillige samarbejde fungerer kun, hvis det giver mening og værdi for den enkelte aktør. Resultater skabes gennem relationer, og engagementet er derfor afgørende og skal hele tiden holdes ved lige.

Danske fællesskaber og udenlandske erfaringer

Netop det frivillige arbejde var også omdrejningspunkt for en anden af konferencens oplægsholdere, nemlig museumsdirektør Jane Sandbjerg, som for nyligt har udgivet bogen ”Come together”, der skildrer danskernes særlige evne til at danne fællesskaber.

Og selv om Danmark allerede er kendetegnet ved et væld af fællesskaber og mange frivillige aktører så viser studier, at endnu flere danskere har lyst til at gå sammen med andre og i fællesskab gøre en indsats; en vigtig pointe i forhold til udviklingen af de privat-offentlige bysamarbejder.

Mange steder i verden har de privat-offentlige bysamarbejder eksisteret i mange år, og der er gode erfaringer med at udvikle sunde og dynamiske bycentre via disse samarbejder og på den måde skabe trivsel i bydele, byer og regioner. Ved onsdagens konference fortalte formand og direktør for The International Downtown Association (IDA), David Downey, om internationale bysamarbejder, der bygger på op til 50 års erfaring.

Disse ordninger har vist sig verden over at være en succes, og der har været en stor bredde, dels i hvad man kalder bysamarbejderne, dels i hvilke opgaver de tager sig af. Der er en tydelig tendens til, at partnerskaberne med årene har taget flere og nye opgaver på sig og dermed fået en større stemme i lokalområdet.

I Danmark er de privat-offentlige bysamarbejder kun i sin spæde start. I publikationen ”Privat-offentlige bysamarbejder” gives der inspiration til, hvordan et samarbejde kan sættes i gang og et bud på, hvordan de privat-offentlige bysamarbejder kan styrkes gennem bl.a. konceptudvikling og vidensopbygning blandt aktørerne.         

Netværk for privat-offentlige bysamarbejder

Initiativtagerne til etablering af netværket er Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL. De deltagende kommuner er: Fredericia Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Hillerød Kommune, Hjørring Kommune, Odense Kommune, Slagelse Kommune, Varde Kommune, Vejle Kommune, Aalborg Kommune og Aarhus Kommune.

Netværket har været aktivt i en toårig periode fra 2017 til 2019.

Der har været tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter for netværkskommunerne, private parter i netværkskommunerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Aalborg Universitet København, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, KL, Realdania By & Byg og Realdania. Dansk Byplanlaboratorium er sekretariat for netværket.