x

Nye forskningsmidler skal gøre byggesektoren grønnere

Pressemeddelelse 30. marts 2020

Byggesektoren står for mindst en femtedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er det helt afgørende at udvikle nye, bæredygtige løsninger til byggeriet for at komme i mål med den grønne omstilling. Det mener Innovationsfonden og Realdania, som sammen støtter forsknings- og udviklingsprojekter, der skal fremme byggeriets cirkulære omstilling, med 40 mio. kroner.

Byggesektoren i Danmark står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 20 procent af den samlede CO2-udledning. Dertil kommer bl.a. CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen.

Det er derfor afgørende at ændre den måde, byggebranchen i dag producerer og bygger på for at mindske Danmarks CO2-udledning. Her er udviklingen af cirkulære løsninger med udgangspunkt i genbrug og genanvendelse helt centralt.

Derfor går Innovationsfonden og Realdania nu sammen om at støtte forsknings- og udviklingsprojekter i et såkaldt Grand Solutions-program, der skal fremme byggesektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi, med 40 mio. kroner.

Danmark skal gå foran med grønne løsninger

Målet med indsatsen fra Innovationsfonden og den filantropiske forening Realdania er at reducere ressourceforbrug og CO2-udledning i byggesektoren - ikke kun i Danmark, men også globalt, hvor byggesektoren står for hele 40 procent af den samlede CO2-udledning.

"Der er behov for en samlet offentlig og privat indsats og fokus på innovation og nye løsninger inden for byggeriet, hvis vi skal nå i mål med et klimaneutralt samfund i 2050. Der er samtidig både store økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved, at Danmark går forrest og leverer grønne løsninger inden for byggesektoren. Vi glæder os over partnerskabet med Realdania og den fælles indsats for at bringe forskningsverdenen og byggeriet sammen om at udvikle nye forretningsmodeller, nye løsninger, nye teknologier og ny viden på området," siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden.

Partnerskaber er nøglen til grøn omstilling i byggeriet

Udviklingen af cirkulære løsninger i byggesektoren, hvor man fokuserer på genanvendelse frem for at bruge materialer en enkelt gang og efterfølgende kassere dem, har ofte vist sig svært i praksis. Især halter det med skaleringen og forretningsmodellerne. Det er derfor et omdrejningspunkt i det fælles initiativ fra Innovationsfonden og Realdania

"Et af de vigtigste håndtag, hvis vi for alvor skal accelerere den cirkulære tænkning i byggeriet, er partnerskaber. Partnerskaber, der går på tværs af sektoren og på tværs af forskning og praksis. For cirkulært byggeri kræver, at man fra tegning, til selve byggeprocessen og til nedrivning samarbejder om, hvordan man kan genbruge materialerne, og hvordan man udnytter ressourcerne bedst muligt. Derfor er jeg meget glad for samarbejdet om et Grand Solutions-opslag med Innovationsfonden med netop dette fokus," siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Nøgletal

  • På globalt plan står byggesektoren for 40 procent af den samlede CO2-udledning
  • Heraf udgør byggematerialerne 11 procent.
  • Byggeriet tegner sig for 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Det tal dækker dog kun over energiforbrug til opvarmning og drift af bygningerne. Dertil skal lægges indlejret energi til produktion af materialer, transport til byggepladsen og produktion på byggepladsen. Her er der endnu ikke et præcist tal for Danmark.
  • 38 procent af Danmarks affaldsproduktion stammer fra byggebranchen.

Baggrund om opslaget

Grand Solutions-opslaget tager for Innovationsfondens vedkommende udgangspunkt i "Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020" og "Finansloven for 2020", hvoraf 20 mio. kroner øremærkes hertil. Realdania medfinansierer tilsvarende med 20 mio. kroner. De udvalgte konsortier forventes derudover at bidrage med en vis medfinansiering.

Innovationsfondens Grand Solutions-program fokuserer på at skabe løsninger på nogle af samfundets største og mest komplekse problemstillinger. Løsningerne skal udvikles i forsknings- og udviklingsprojekter af stærke tværfaglige konsortier med både vidensinstitutioner og virksomheder.

Den afsatte økonomiske ramme forventes at muliggøre investering i 3-4 projekter á 2-5 års varighed.

Realdania og Innovationsfonden ønsker at løfte byggeriet – ikke blot ved at yde økonomisk støtte til en række enkeltprojekter, men også ved at øge kompetenceniveauet på tværs af hele branchen. Derfor etablerer parterne en forpligtende samarbejdsplatform i regi af BLOXHUB med erfaringsdeling og vidensudvikling på tværs af alle deltagende parter.

Rammerne for de projekter, der kan indgå i Grand Solutions-opslaget, er meget brede, så længe projekterne tydeligt adresserer både en udbudsside og en efterspørgselsside. Derudover er det et krav, at projekterne bidrager med løsninger, der kan udvikles i industriel skala baseret på fælles metoder for design, drift, screening og materialehåndtering.

Grand Solutions-opslaget om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi skal ses i sammenhæng med et parallelt samarbejdsprojekt, hvor Innovationsfonden og Realdania finansierer op til 15 erhvervsforsker-projekter for udvikling af cirkulært byggeri i samarbejde mellem videninstitutioner og byggesektorens virksomheder.

Læs Grand Solutions-opslaget og se præsentationsvideo om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgningen samt en skriftlig Q&A