x

Nye forskningspartnerskaber skal fremme cirkulær omstilling i byggeriet

Blogindlæg bragt i Teknik og Miljø 6. maj 2020

Blogindlæg af Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania og Tove Enggrob, programchef i Innovationsfonden

Byggesektoren i Danmark står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for mindst 20 procent af den samlede CO2-udledning — alene i opvarmning og drift af bygninger. Dertil kommer CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen. Derfor er det afgørende at udvikle nye, bæredygtige løsninger i byggeriet, hvis vi skal løse klimakrisen. 

Nye cirkulære metoder, der fokuserer på genbrug og genanvendelse, er en vigtig del af løsningen. Det gælder om at bryde med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender med affald. I stedet skal materialer og produkter holdes i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Med den store byggeaktivitet, vi forventer fremover, er en omstilling til cirkulært byggeri en nødvendighed ud fra et miljø- og ressourcemæssigt perspektiv, men det giver også god mening ud fra et forretnings- og vækstperspektiv. 

Derfor er vi i Innovationsfonden og Realdania gået sammen om to indsatser: 1. Vi støtter med 30 mio. kroner 15 nye erhvervsforskerprojekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner skal udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri. 2. Vi har sammen lanceret et Grand Solutions-opslag målrettet byggebranchen med samme formål, hvor vi støtter med i alt 40 millioner kroner. Samlet skal forsknings- og innovationsprojekterne bidrage til grøn omstilling og vækst i Danmark. 

Partnerskaber er nøglen 

Der findes allerede gode initiativer og enkeltstående demonstrationsbyggerier inden for cirkulær ressourceøkonomi i Danmark, men det halter med skaleringen og forretningsmodellerne. En udfordring i byggeriet er, at virksomhederne ofte er relativt små og har vanskeligt ved at afsætte tid og økonomi til udviklingsarbejde. Derudover har byggeriets virksomheder ikke samme tradition for udvikling gennem forskning, som andre brancher har. Endelig gør byggeprocessens lange værdikæde det vanskeligt at ændre på den sædvanlige praksis. Cirkulært byggeri kræver nemlig, at man fra tegning til selve byggeprocessen og til nedrivning samarbejder om, hvordan man udnytter ressourcerne bedst muligt og undgår materialespild. Det er derfor ikke nok, at nogle enkelte virksomheder finder nye løsninger. Vi skal have hele værdikæden med.

Derfor mener vi i Innovationsfonden og Realdania, at partnerskaber er nøglen til grøn omstilling i byggeriet — partnerskaber, der går på tværs af hele værdikæden og på tværs af forskning og praksis. 

I et Grand Solutions-call skal virksomheder og videninstitutioner gå sammen i tværfaglige konsortier for at kunne ansøge. Med Innovationsfondens og Realdanias fælles model går vi desuden skridtet videre og kræver, at de enkelte konsortier også samarbejder på tværs. Udover at vi investerer i de enkelte projekter, opbygger vi også en fælles platform i regi af det faglige netværk for bæredygtig byudvikling BLOXHUB, hvor forskere og virksomheder i de udvalgte projekter med jævne mellemrum kommer til at mødes fysisk til fælles inspiration, vidensdeling og vigtige netværksmuligheder. På den måde får de enkelte virksomheder indsigt fra en lang række andre projekter udover deres eget og dermed et langt større og mere solidt erfaringsgrundlag.

Endelig har vi fokus på at få viden ud til resten af branchen. Derfor stiller vi krav til konsortierne om løbende formidling og åbenhed udadtil. Vi ønsker ikke blot at yde økonomisk støtte til en række enkeltprojekter, men at løfte hele byggeriet.

Innovative, brugbare løsninger

Realdania og Innovationsfonden har tilsammen gode forudsætninger for at kunne hjælpe byggeriets aktører med at skabe innovative, bæredygtige løsninger. Innovationsfonden — som har til opgave at investere offentlige midler i at styrke innovation — har på den ene side tæt kendskab til og samarbejde med forskningsverdenen og veludviklede metoder til at skabe løsninger på nogle af samfundets største og mest komplekse problemstillinger. Realdania — der som privat filantropisk forening arbejder for at øge livskvaliteten i det byggede miljø — har på den anden side tæt kendskab til byggebranchen og direkte adgang til byggeriets små og store virksomheder via bl.a. BLOXHUB, som i dag tæller 340 medlemmer. 

Vi er enige om, at det er i mødet mellem forskning og praksis, at der for alvor sker ny innovation, som resulterer i konkrete, brugbare løsninger. Med vores erhvervsforskerprojekter og Grand Solutions-call investerer vi i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden — fra det tidlige strategiske forskningsprojekt til det færdige projekt, der bare mangler et sidste skub i overgangen til markedet. 

Danmark skal gå forrest

Danmark er allerede førende på den bæredygtige dagsorden, og ved at støtte danske virksomheder og videnmiljøer arbejder vi for, at Danmark også kan blive frontrunner inden for cirkulær ressourceøkonomi. Men hvis man vil være førende, skal man også være åben over for og trække på den fremmeste viden og indsigt fra hele verden — uanset om den findes i Danmark, i Holland eller i Asien. Vi opfordrer derfor ansøgere til at inkludere internationale partnere i projekterne. Ved at skabe relationer og netværk uden for landets grænser er man desuden med til at etablere et globalt marked og ikke mindst nye eksportveje fra Danmark og ud til resten af verden. 

Der er både store økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved, at Danmark går forrest og leverer viden og cirkulære løsninger inden for byggesektoren. I løbet af de næste år vil cirkulære løsninger blive efterspurgt internationalt i stor stil, og derfor er det vigtigt allerede tidligt at sikre en konkurrencefordel. Her er det igen samarbejdet, der skal hjælpe os i mål. Vores virksomheder er små, så vi kan kun opnå noget i stor skala, når vi går sammen. Heldigvis er vi i Danmark gode til det med at samarbejde på tværs, og det er dét, vi skal udnytte.

Der er lige nu et ikke blot nationalt, men globalt momentum for den grønne omstilling og cirkulær ressourceøkonomi. Aktørerne i den danske byggebranche har en unik mulighed for at bidrage til at løse den globale klimakrise og udvikle nye forretningsmuligheder — ved at handle nu og ved at handle i fællesskab.

Innovationsfonden og Realdanias fælles indsats for byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi består af:

  • 15 erhvervsforskerprojekter, som parterne støtter med hver 15 mio. kroner. Forskningen foregår i virksomhederne eller hos de offentlige institutioner og med tæt kobling til universiteterne. Et erhvervsforskerprojekt tager mellem 1 og 3 år, afhængig af om det er en postdoc eller en ph.d.

    Ansøgningsfristen var den 30. april 2020, og projekterne forventes at have opstart i ultimo 2020.

  • Et Grand Solutions-program, som parterne støtter med hver 20 mio. kroner. Den afsatte økonomiske ramme forventes at muliggøre investering i 3-4 projekter à 2-5 års varighed. Løsningerne udvikles i forsknings- og udviklingsprojekter af stærke tværfaglige konsortier med både videninstitutioner og virksomheder. 

    Ansøgningsfristen er den 18. august 2020 kl. 12, og projekterne forventes at have opstart i første kvartal af 2021. Den 28. maj afholdes en virtuel sparringsdag, hvor ansøgere kan præsentere og få feedback på deres projekt. Information om arrangementet følger på Innovationsfondens og Realdanias hjemmesider.

  • En samarbejdsplatform i regi af BLOXHUB til at fremme fælles inspiration og erfaringsudveksling mellem alle projekterne. BLOXHUB er et fagligt netværk og kontorfællesskab for bæredygtig byudvikling