x

11 kommuner skal bygge mere bæredygtigt med støtte fra Realdania

Pressemeddelelse 5. oktober 2020

En varmestue og et herberg til hjemløse i Herning samt en ny daginstitution, der skal bygges sammen med den lokale skole i Frederikshavn. Det er eksempler på de i alt 11 kommunale byggeprojekter, hvor der nu skrues op for de grønne ambitioner og løsninger. Alle får støtte fra Realdanias pulje, der skal styrke det bæredygtige byggeri oven på coronakrisen.

Grønne tage, genanvendelige materialer, bæredygtige træsorter og fokus på at øge bygningernes levetid. 

De grønne ambitioner er høje blandt de 11 kommuner, der med støtte fra Realdania nu skruer op for bæredygtigheden i kommende, lokale byggeprojekter. 

Midlerne skal hjælpe de 11 kommuner med at indhente målrettet rådgivning om, hvordan de kan styrke den klimamæssig bæredygtighed i 11 konkrete byggeprojekter. En værdifuld viden, som Realdania vil arbejde for, også kommer landets øvrige kommuner til gavn. Derudover får kommunerne støtte til rent faktisk at realisere de bæredygtighedstiltag, som de med hjælp fra rådgiverne har udpeget. 

”Byggebranchen er ikke gået i stå på grund af coronakrisen – snarere tværtimod. Med ophævelsen af kommunernes anlægsloft skal der realiseres ekstra mange byggeprojekter, og det er dem, vi gerne vil tale ind i med denne coronapulje. Ved at give kommunerne lidt ekstra luft i budgetterne til målrettede bæredygtighedsanalyser og til efterfølgende at realisere de justerede byggeprojekter, er vi både med til at gøre de konkrete byggerier grønnere og ejendomsafdelingerne endnu klogere på bæredygtighed. Den nye viden, som nu kommer ud i kommunerne, håber vi, også vil spille ind i mange andre kommunale byggeprojekter fremover – i hele landet,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.  

Grønne tage i Herning og bæredygtige træsorter i Kolding

I Herning Kommune, hvor der skal bygges en ny varmestue, et herberg samt boliger målrettet hjemløse, er der nu økonomi til at undersøge, hvordan der kan skrues op for de grønne løsninger i det kommende byggeri. Her vil kommunen blandt andet undersøge, hvordan man kan øge fokus på alternativ energi, grønne tage, bæredygtige materialer, LED-belysning samt et bedre indeklima. 

I Frederikshavn Kommune, der skal etablere en ny daginstitution i samme bygning som en af byens skoler, kan kommunen med støtte fra Realdania blandt andet undersøge, om der ifm byggeriet kan skrues op for genanvendelsen af den eksisterende bygnings materialer. 

Og i Kolding får kommunen hjælp til at undersøge muligheden for at anvende mere bæredygtige træsorter i byggeriet af byens kommende moler, der, ud over at fungere som hyggeligt opholdssted for byens borgere, skal beskytte det indre havnebassin i Kolding mod bølger og is. Her kan der potentielt være stor inspiration at hente for andre havnebyer, der gerne vil bygge mere bæredygtigt. 

Mere om Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter

Støtten på i alt 20 mio. kroner er en del af Realdanias indsats ’Sammen om bæredygtigt byggeri’, som blev lanceret i foråret i forbindelse med COVID-19-krisen. 

Målet er at give kommunerne lidt ekstra luft i anlægsbudgetterne til at prioritere grønne og bæredygtige valg og dermed større mulighed for at tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen.

Realdania åbner for en ny ansøgningsrunde til landets kommuner d. 20. oktober 2020. 

Projektet handler om tilpasning af ’Tungelundskolen’, der er forældet både i kraft af sin manglende arkitektoniske værdi og i den forstand, at skolen er bygget til en langt større elevgruppe end den nuværende. Fra kommunens side er det derfor et ønske at optimere kvadratmeterne og gøre skolen mindre, så der spares ift. varmeforbrug og vedligehold. Fra skolens side er det et ønske at få en skole, der i højere grad afspejler lærere og elevers behov for undervisning, der ikke kun er tavle-undervisning.

Bæredygtighedsanalysen skal hjælpe kommunen med at indarbejde bæredygtighed i byggeprogrammet og være med til at definere, hvad bæredygtighed er, samt hvordan det gøres målbart. Der er et særligt fokus på genbrug af byggematerialer og energirigtig bygningsdrift.
 
Projektet handler om etablering af en daginstitution i 1.300 m2 af det eksisterende skolebyggeri samt 100 nybyggede m2. Dermed udnyttes skolens kvadratmeter bedre, fordi skolen bliver multifunktionel og uden tomme kvadratmeter. I denne proces ønsker kommunen at genanvende så meget af den eksisterende bygnings materialer som muligt fx i det nye byggeri eller i andre af kommunens byggerier. Herudover vil de gerne vælge de bedste materialer, i et livscyklusperspektiv, til den nye tilbygning. 

Bæredygtighedsanalysen vil særligt fokusere på en kortlægning af byggematerialer med potentiale for genbrug i det eksisterende byggeri samt at få materialerne struktureret i en dynamisk database. Derudover vil analysen beskrive scenarier for anvendelse i projektet specifikt og i Frederikshavn Kommune generelt.
 
Projektet handler om 16 boliger fordelt på 2 enheder for borgere med særlige behov, yngre borgere med autismespektrum-forstyrrelser samt psykisk sårbare unge. Projektet erstatter 2 tidligere planlagte renoveringsprojekter, hvor boligenhederne skulle etableres på forskellige matrikler. Disse projekter ville dog ikke kunne leve op til Furesø Kommunes ønsker om klimaneutralt byggeri. I stedet etableres de som helt nye boliger. 

Gennem bæredygtighedsanalysen er målet at finde bedre tekniske løsninger og at øge den offentlige bygherrers mulighed for at accelerere klimaindsatsen ved at anvende små og mellemstore virksomheder som leverandør af innovativt udviklet træbaseret byggeri.
 
Projektet handler om etablering af varmestue, herberg og skæve boliger på en grund centralt i Herning midtby omgivet af naboer, forretninger og byens liv. 

Kommunen ønsker i byggeriet at have fokus på med fokus på LCA, lavenergiklasse 2020, alternativ energi, grønne tage, bæredygtige materialer, LED belysning samt indeklima. Resultatet af bæredygtighedsanalysen vil hjælpe dem med at prioritere, hvad der er vigtigst og mest effektfuldt i det konkrete projekt.
 
Projektet handler om en ombygning af en tidligere teknisk skole til Ishøj Kommunes nye Medborger- og Sundhedshus. Det konkrete projekt består af nedrivning af en del af Brohuset samt omdannelse af kontorer og undervisningslokaler til rehabiliteringsboliger og sundhedsfaciliteter i forbindelse med rehabilitering og genoptræning. I forbindelse med byggeprojektet vil kommunen undersøge mulighederne for dels at genbruge eksisterende bygningskonstruktioner og materialer, dels indarbejde mere bæredygtige materialer og dels at lave energioptimering.

Bæredygtighedsrådgiveren udfører varians-analyser i form af livscyklus-analyser både for projektet i dets nuværende form og for de alternative løsninger. Herved afdækkes konsekvenserne for byggeprojektets miljøbelastninger, herunder potentialerne for CO2-reduktioner ved projektets opførelse, men også i forbindelse med drift, vedligehold og udskiftninger i årene fremover.
 
Projektet handler om byggeri af to moler, der bl.a. skal beskytte det indre havnebassin mod bølger og is og samtidig fungere som fortøjningsområde for en række husbåde og både. For enden af den ene af molerne skal der være et offentligt tilgængeligt og rekreativt molehoved, der udformes som en cirkulær “snegleform”, med udsigts-, sidde- og opholdspladser. På selve molen etableres også en række sidde- og opholdspladser. På den måde kan besøgende opleve både havnebassinet, aktiviteter på fjorden og ikke mindst udsigten ud til Lillebæltsbroen. Molerne skal være et eksempelprojekt for bæredygtige materialer og konstruktioner. Her skal anvises nye veje til reduktion af drivhusgasser og anvendelse af nye materialer. En mere bæredygtig løsning kan være at opbygge moler og pæle delvist af genbrugsplast og uimprægneret træ. 

Bæredygtighedsanalysen vil fokusere på nye bæredygtige byggematerialer og konstruktioner, en screening og bæredygtighedsvurdering, forslag til udvælgelse af relevante materialer, indsamling fra LCA-databaser, potentiale for genbrug og genanvendelse samt robusthed/patineringsevne og æstetisk udtryk. 
 
Projektet handler om et nybyggeri af en børnehave/vuggestue ved Ringparken/Køgevej i Roskilde på grunden umiddelbart foran Roskilde Rådhus. 

Der er i bæredygtighedsanalysen særligt fokus på cirkularitet og indarbejdelse og vurdering af byggemetoder, der kan adskilles, valg af klimavenlige byggematerialer samt en optimering af samspillet mellem dagslys og elektrisk belysning. Det forventes, at byggeriet - når det er færdigt - kan stå som et bæredygtigt fyrtårn for kommunale projekter. 
 
Projektet handler om etableringen af en daginstitution i Gl. Ry. Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret, om der skal bygges en ny institution eller om den eksisterende skal renoveres. Uanset om institutionen opføres som nybyggeri eller renoveres, ønskes en bygning, der er klimamæssigt bæredygtig og samtidig inkluderer den sociale bæredygtighed i lokalområdet ved at fungere
multifunktionelt.

Bæredygtighedsanalysen skal hjælpe kommunen med konkret rådgivning og hjælp til at træffe valg om den strategi, der er mest klimamæssigt bæredygtigt. 
 
Projektet handler om nybyggeri af en aldersintegreret daginstitution mellem to bydele, der er i vækst, og vil dermed opfylde et nuværende og kommende behov for flere institutionspladser. Der er tale om kommunens første bæredygtige velfærdsbyggeri i EU-udbuds-størrelse, hvor de ønsker at sætte ambitiøse mål for den klimamæssige effekt. Derudover skal projektet sætte dem i stand til at anvise, med hvilken ressourcemæssig investering og ændrede arbejdsmetoder det fremtidige kommunale byggeri skal bidrage til kommunens CO2-besparelser.

Bæredygtighedsanalysen vil hjælpe med at prioritere de kvaliteter og kriterier, som både kan give en høj CO2-besparelse og den bedste merværdi til kvaliteten af byggeriet. Samtidigt vil kommunen lægge vægt på, at de vægtede kvaliteter og kriterier kan relateres til udvalgte krav i den frivillige bæredygtighedsklasse.
 
Projektet handler om, at daginstitutionen ’Troldehaven’ skal integreres i den nærtliggende Holbergskole, som gennem en årrække har haft mere plads end der er behov for. Derfor integreres Troldehaven i eksisterende bygninger på Holbergskolen - herunder ved ombygning af en eksisterende skolebygning. Det er ønsket, at projektet sikres opført så bæredygtigt som muligt. 

Kommunen vil gennem bæredygtighedsanalysen særligt undersøge CO2-reduktion på energi, vand og varme ved forskellige ombygningselementer i ombygning og indretning af den nye institution samt ved valg og genanvendelse af materialer. Derudover vil kommunen undersøge mulighederne for, at byggeriet opnår en bæredygtighedscertificering. 
 
Projektet tager udgangspunkt Toppedalsskolen, der både skal renoveres og tilføres nybyggeri. Kommunen vil med dette projekt vise vejen for værdien af at arbejde med klimamæssig bæredygtighed, og at dette skal være tydeligt i brugernes oplevelse af byggeriet. Det gælder særligt genbrug af byggematerialer og udvælgelse af nye i forhold til klimabelastning.