x

13 almene renoveringsprojekter får støtte til styrket fokus på det klimamæssige

Pressemeddelelse 14. januar 2021

Med støtte fra Realdania skal 13 af landets almene boligorganisationer nu undersøge, hvordan deres renoveringsprojekter kan udføres så bæredygtigt som muligt. Viden, der på sigt skal sætte grønne aftryk i hele landets almene boligsektor.

Hvad er den klimamæssige effekt, hvis man renoverer en boligblok med genanvendte mursten fra en anden blok, der skal rives ned? Det skal Boligkontoret Danmark nu undersøge i et renoveringsprojekt til 118 mio. kr. i Nakskov, mens boligorganisationen FSB skal blive klogere på, hvordan man i et kommende renoveringsprojekt til 35 mio. kr. i København kan sikre en så lille CO2-belastning som muligt, når blandt andet gamle vinduer skal skiftes ud.

De to renoveringsprojekter i den almene boligsektor er blandt de i alt 13, der med støtte fra Realdania skal udarbejde en bæredygtighedsanalyse og gennem den blive endnu klogere på, hvordan deres renoveringsprojekt kan gennemføres endnu mere klimamæssigt optimalt.

Foran os ligger en stor og vigtig opgave i at brede al den nye læring ud til resten af landets almene boligorganisationer og i fællesskab nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Nina Kovsted Helk filantropidirektør i Realdania

”Nu giver vi 13 renoveringsprojekter i den almene boligsektor mulighed for at gå i front og indhente værdifuld viden om alt fra genanvendelse af byggematerialer til bæredygtige ventilationsløsninger. Men den viden skal ikke kun komme de 13 til gode. Foran os ligger en stor og vigtig opgave i at brede al den nye læring ud til resten af landets almene boligorganisationer og i fællesskab nedbringe udledningen af drivhusgasser,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.  

Derfor inviteres organisationerne bag de 13 projekter også til at indgå i et fælles kompetenceudviklingsforløb, som Realdania faciliterer i samarbejde med AlmenNet med henblik på, at den almene sektor lærer af hinandens bæredygtige projekter og strategier. 

COVID-19-hjælpepakke skal øge grønne ambitioner

I foråret 2020 søsatte den filantropiske forening Realdania en stor COVID-19-hjælpepakke, der blandt andet skal skubbe på en bæredygtig udvikling i byggeriet i kølvandet på coronakrisen. Det har givet en lang række kommunale og nu også almene renoveringsprojekter ekstra luft i budgettet til at øge de grønne ambitioner. Puljen har desuden støttet 31 bygherrer i afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

I første omgang skal de 13 almene boligorganisationer med deres konkrete renoveringsprojekter, eksempelvis Domeas Vindinggårdparken i Vejle og Vridsløselille Andelsboligforenings Gårdhavehusene i Albertslund, bruge det næste halve år på at indhente målrettet rådgivning. Rådgivning, der kan pege på, hvordan det er muligt at gøre renoveringsprojekterne mere klimamæssigt bæredygtige.

”Til sommer kan vi forhåbentlig kigge ned i 13 grundige analyser fyldt med inspiration og viden om, hvordan de almene boligorganisationer kan renovere klimamæssigt endnu klogere. Nogle løsninger kan igangsættes med det samme uden større omkostninger. Andre vil kræve ekstra midler at gennemføre,” siger Nina Kovsted Helk. 

De projekter, der har ekstra stor eksempelværdi for hele den almene sektor, men er så nytænkende, at det koster ekstra at gennemføre, får til sommer – også inden for rammerne af Realdanias COVID-19-hjælpepakke – mulighed for at søge om støtte til selve realiseringen. 

Renoveringsprojektet

Projektet er en renovering af to afdelinger i et 60’er-byggeri med enkel og fin facadearkitektur i gule teglsten og med murede og vinklede altaner. Helhedsplanen til 166 mio. kr. handler om at efterisolere blokkene, opsætte nye facadesten, isætte nye vinduer samt nye betonaltaner. 

Bæredygtighedsanalysen

Bæredygtighedsanalysen skal fokusere særligt på æstetikken (arkitekturhistorien), funktionaliteten (dagslyset) og bæredygtigheden. Den skal undersøge muligheden for at genanvende den gamle facadesten samt muligheden for at opsætte nye altaner med en optimeret løsning af teglsten for at bevare bygningens arkitektoniske udtryk. Resultatet af bæredygtighedsanalysen er en metode, der er skalerbar til efterfølgende renoveringssager, og som andre boligorganisationer kan have glæde af. 

Renoveringsprojektet

Projektet er en tidstypisk etagebebyggelse fra 60’erne som grundet betonskader i facaden står overfor en facadeudskiftning. Helhedsplanen til 86 mio. kr. handler om ny klimaskærm, der normalt vil ende med store mængder deponi og et mere eller mindre oplyst valg af nyt facademateriale. 

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal underbygge et bevidst valg af nye facadematerialer med minimalt CO2-aftryk. Samtidig skal en beboerproces afklare afdelingens egne ønsker til genbrug af de eksisterende facadematerialer, der ellers blot ville blive kasseret. Projektet har derfor et dobbelt fokus – både på at vælge en klimamæssig fordelagtig ny facade og samtidig anvende den gamle facade til noget andet, som kan give værdi for beboerne. 

Renoveringsprojektet

Projektet er et etagebyggeri fra 60’erne, som er utidssvarende samt præget af lav tilflytning. Der skal gøres noget drastisk for at øge boligkvaliteten. Helhedsplanen til 118 mio. kr. indeholder nedrivning af tre boligblokke, renovering, energieffektivisering og opførsel af ny skalmur på tre boligblokke.

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal undersøge om og hvordan, man kan energieffektivisere og renovere de tre boligblokke med genanvendte mursten fra de nedrevne blokke. Det vil give mindst muligt belastning på klimaet og blive en renovering med samme arkitektoniske udtryk som det nuværende byggeri. Desuden skal en totaløkonomisk analyse belyse, om og hvordan en renovering med genanvendte mursten kan være en rentabel investering. 

Renoveringsprojektet

Projektet er tæt-lave ’gårdhuse’ opført i 1965, som står over for en facaderenovering. Renoveringsprojektet har været undervejs længe og gode bæredygtighedsaspekter er gledet ud undervejs. Man vil derfor tage udgangspunkt i det oprindelige konkurrenceforslag for at kunne lave sammenlignelige beregninger af LCA, LCC og energiforbrug til drift med henblik på at finde en god balance mellem pris og klimaeffekt. 

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal afsøge den bedste model for facadeløsningen i forhold til følgende klimamæssige parametre; cirkulære principper, totaløkonomiske principper og klimavenligt materialevalg/design for adskillelse. Projektets resultater vil kunne overføres direkte til en stor bestand af tilsvarende boliger i Danmark. 
 

Renoveringsprojektet

Projektet er et tæt-lavt byggeri, som står overfor en større energirenovering. COWI, der er tilknyttet Hedelyngens helhedsplan som rådgiver på et hybridanlæg bestående af solceller og batterilager samt på den grønne screening af helhedsplanen efter LBFs anvisninger, har identificeret et potentiale for klimamæssig optimering af det lokale fjernvarmesystem. 

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal identificere det fulde potentiale for klimamæssig optimering af det planlagte nye fjernvarmesystem i Hedelyngen. COWI vil fokusere sin rådgivning på at fremme Hedelyngens optimale integration i et fremtidigt intelligent grønt fjernvarmesystem i Vestforbrændings forsyningsområde. Det er COWI's vurdering, at projektet ikke alene har et stort klimamæssigt optimeringspotentiale, men også vil være meget velegnet til opskalering, så resultaterne kan bidrage markant til at gøre den danske fjernvarme endnu grønnere frem mod 2030
 

Renoveringsprojektet

Projektet er en lille og tidstypisk rækkehusbebyggelse opført i 50’erne som arbejderboliger for Hallbergs Tobaksfabrik, der står foran en større renovering. Helhedsplanen på ca. 29 mio. kr. drejer sig om tagudskiftning, nye badeværelser, nye installationer, terrænregulering og kloakrenovering. 

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal arbejde med energibesparende tiltag og DGNB-screening med fokus på tilgængelighed, materialers kvalitet i forhold til sundhed, CO2-aftryk, holdbarhed eller pris, ligesom installationer og teknik udfordres og gentænkes. 

Renoveringsprojektet

Projektet er fireetagers ejendomme opført med gule teglsten i 60’erne, som er en del af omdannelsen af ghettoområdet på Motalavej i Korsør. Helhedsplanen på ca. 515 mio. kr. indeholder nedrivning af 164 familieboliger og en omdannelse af de tilbageværende 256 familieboliger.

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalyse skal resultere i en beskrivelse af og forslag til metoder for højst opnåelige bæredygtighed herunder genanvendelse af mursten fra ca. 13.000 m2 nedrivning samt genanvendelse af knust beton. Derudover evt. mindre genanvendelse af døre/vinduer
 

Renoveringsprojektet

Projektet er et funktionalistisk etagebyggeri fra 50’erne, som står overfor en renovering på ca. 35 mio. kr. med udskiftning af vinduer og franske altandøre, indgangsdøre, facadeopretning, udvendig efterisolering af gavle, samt nye altaner til lejligheder mm

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal afdække, hvordan vinduesudskiftningens fulde CO2-aftryk kan ske med så lille en CO2-belastning som muligt og samtidig leve op til nutidens krav om energieffektivitet. Dette vil medføre en arbejdsmetode og afdække nogle elementer, der ikke normalt undersøges ved vinduesudskiftninger. Konklusionen kan medføre ændring i materialevalg og/eller valg af glastype samt udpege driftsmæssige og afskaffelsesmæssige anbefalinger.
 

Renoveringsprojektet

Projektet er et etagebyggeri, der står med en helhedsplan på 106 mio. kr., som omhandler en renovering med efterisolering, nye vinduer/døre, forbedring af tilgængeligheden i afdelingen, nye badeværelser samt CTS- og solcelleanlæg. 

 Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal kigge nærmere på cirkulær økonomi (brug af eks. gulvbelægning til lyddæmpning af trappeopgang og højbede), genanvendelse af f.eks. vinduer og tremmerum til opførsel af nyttehave, forsøg med boligforeningen som delvis selvforsynende indenfor energi, materialer og fødevarer samt installation af bæredygtigt flow-batteri i afdelingen. Målet er at skærpe beboernes bevidsthed om bæredygtighed, grøn omstilling og samskabelse. 

Renoveringsprojektet

Projektet er et etagebyggeri fra 40’erne, som står foran en omfattende renovering med en helhedsplan på 308 mio. kr. Planen indebærer en lang række ting herunder etablering af et nyt ventilationsanlæg. Netop ventilationsanlægget er der en stor udfordring i at komme frem til en løsning, som er både klimamæssig og arkitektonisk bæredygtig. 

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal med hjælp af helhedsplanens eksisterende rådgivere og en ventilationsspecialist komme frem til den mest mulige bæredygtige ventilationsløsning for Frydenspark. Både hvad angår en reduktion i varme og energiforbrug og med hensyntagen til byggeriets meget begrænsede plads i boligerne og de konstruktive forhold.
 

Renoveringsprojektet

Projektet er et karakteristisk eksempel på en ”parkbebyggelse” tegnet af arkitekterne Kaj Fisker og Viggo Møller-Jensen og opført omkring 1950 som muret byggeri med afvalmede tegltage. Det er en velfungerende og attraktiv almen bebyggelse, som dog står overfor et omfattende renoveringsprojekt med en helhedsplan på 94 mio. kr. Helhedsplanen omfatter nye tage, efterisoleringsarbejder, udskiftning af vinduer og døre, etablering af altaner og trapper til terræn fra stuelejligheder, etablering af ventilation med varmegenvinding, forskønnelse af udearealer og udvidelse af 8 boliger op i tagetagen. 

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal afklare, om tagstenene på Lystoftehuse kan genanvendes – såvel holdbarhedsmæssigt som økonomisk – og belyse den klimamæssige effekt ved genanvendelse. Desuden er det målet at opstille nogle generelle guidelines for genanvendelse af tegl-tagsten.
 

Renoveringsprojektet

Projektet er Taastrupgaard – opført i 1972 – der skal i gang med en omfattende transformation, som en del af regeringens plan for udsatte boligområder. Det forventede entreprisebudget estimeres til at være mere end 1 mia. kr. Med gennemførslen af helhedsplanen ”Fremtidens Taastrupgaard” ændres området dramatisk: Der skal nedrives boliger, nye boligformer tilføjes og boligerne opgraderes til et tidssvarende komfortniveau. 

Bæredygtighedsanalysen

 Bæredygtighedsanalysen har to fokusområder: genbrug og energi. Den skal derfor dels undersøge om betonen fra de boliger, der nedrives, kan genbruges med så lidt forarbejdning af materialet som muligt. Med transformationen af Taastrupgaard etableres ny infrastruktur og nye udearealer, så betonen vil kunne genanvendes internt i afdelingen. 

Derudover skal bæredygtighedsanalysen kigge på integration af aktive energikilder i energirenovering og undersøge potentialet i at integrere højeffektive solceller som fulddækken tagbeklædning. Man vil undersøge det driftsmæssige og klimamæssige besparelsespotentiale, dog i en livscyklusorienteret vurdering, hvor man både vurderer de samlede klimamæssige besparelser samt rentabiliteten af de løsninger, der implementeres.

 

Renoveringsprojektet

Projektet er et mindre etageboligbyggeri, som står overfor en traditionel renovering til i alt 42 mio. kr. Der er tale om en totalrenovering med energioptimering, ombygninger samt renovering af de tekniske anlæg samt afløbsinstallationer. 

Bæredygtighedsanalysen 

Bæredygtighedsanalysen skal vurdere forskellige løsningsforslag ud fra et helhedsperspektiv. Nogle resultater vil derfor være målbare på CO2, andre på forbedret indeklima eller arbejdsmiljø for de udførende, spildevand eller helt andre parametre.