x

Flere kommunale byggeprojekter får Realdania-støtte til at skrue op for de grønne ambitioner

Pressemeddelelse 15. januar 2021

Et nyt sundhedshus i Rebild, en kommende daginstitution i Brøndby og et formidlingshus på Horsens genbrugsplads. De tre kommunale byggeprojekter er blandt i alt 17 udvalgte, som med støtte fra Realdanias COVID-19-pulje skal finde nye løsninger, der kan mindske udledningen af drivhusgasser i byggeriet.

11 af landets kommuner er allerede i fuld gang med at undersøge, hvordan deres kommende anlægsprojekt kan udføres mere bæredygtigt med støtte fra Realdania.

Nu er der sat navn på yderligere 17 kommunale byggeprojekter – i blandt andet Aarhus, Holbæk og Thisted – som på samme måde skal skrue op for de grønne ambitioner. 

”Med et suspenderet anlægsloft har mange kommuner benyttet muligheden for at fremrykke og igangsætte flere store byggeprojekter ovenpå coronakrisen. Det giver os en ret unik mulighed for at søge og afprøve nye løsninger i byggeriet, som kan gøre en reel forskel for klimaet og bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Nu hjælper vi i alt 28 af landets kommuner med at gå i front og finde nye, bæredygtige løsninger i deres byggeprojekter. Løsninger, som forhåbentlig kan inspirere og genbruges – også i landets øvrige kommuner,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Det giver os en ret unik mulighed for at søge og afprøve nye løsninger i byggeriet, som kan gøre en reel forskel for klimaet og bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Nina Kovsted Helk filantropidirektør i Realdania


De udvalgte kommuner modtager støtte ifm. Realdanias indsats ’Sammen om Bæredygtigt Byggeri’, som ovenpå coronakrisen blandt andet skal give kommuner lidt ekstra luft i anlægsbudgetterne på en række af de fremrykkede byggeprojekter, der nu sættes i gang pga. det suspenderede anlægsloft og kickstarten af dansk økonomi. Det er luft, der skal gøre det muligt at prioritere grønne og bæredygtige valg og dermed tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen.

Støtte til både rådgivning og realisering 

Det næste halve år skal kommunerne sammen med professionelle rådgivere udarbejde hver sin bæredygtighedsanalyse. Den skal pege på, hvor i byggeprojektet de klimamæssigt bedste løsninger ligger gemt. Herefter er det planen, at kommunerne modtager støtte fra Realdanias pulje til også at kunne realisere de grønne tiltag for samlet set 22 mio. kr.

I Sorø Kommune skal en af byens ældre folkeskoler gennemrenoveres. Her er det målet, at skolen bliver den første svanemærket-renoverede skole i Norden. I Randers Kommune skal et kommende byggeri, som både indeholder idrætshal, daginstitution og plejecenter, agere fyrtårnsprojekt og bane vejen for et større bæredygtighedsfokus i kommunens fremtidige byggerier – blandt andet ved at genanvende byggematerialer fra andre nedrevne bygninger. Og i Aalborg Kommune skal et nyt plejecenter blandt andet opføres med en fossilminimeret byggeplads for også at minimere drivhusgasser under selve byggeprocessen.

Kommuner skal lære af hinanden

Senere på året ligger samtlige 28 kommunale bæredygtighedsanalyser klar med konkrete tal på, hvor meget drivhusgasudledning hvert byggeprojekt har sparet ved at vælge mere bæredygtige løsninger.

Der ligger et enormt klimamæssigt potentiale i at få kommunernes metoder og læringer ud at leve i andre anlægsprojekter.

Nina Kovsted Helk filantropidirektør i Realdania


”Der ligger et enormt klimamæssigt potentiale i at få kommunernes metoder og læringer ud at leve i andre anlægsprojekter. Derfor følger der med vores støtte også en invitation til at indgå i et fælles kompetenceudviklingsforløb, som Realdania faciliterer i samarbejde med Bygherreforeningen. Fordi vi gerne vil bidrage til en mere varig forankring af bæredygtighed som strategisk værktøj og arbejdsgrundlag i kommunerne, som rækker udover de støttede projekter,” siger Nina Kovsted Helk.

De 17 kommunale byggeprojekter

Projektet skal systematisk afdække potentialet for genanvendelse i forbindelse med om- og nybygning af Børnehus i Svinninge. I forbindelse med byggeriet vil kommunen søge energieffektive og fleksible løsninger og anvende genanvendte materialer i det omfang, det er muligt. Kommunen vil ligeledes sikre, at det, de river ned, i størst muligt omfang sker skånsomt med henblik på senere genanvendelse i kommunens bygninger. Derudover skal bygningen DGNB certificeres.
 
Ifm. opførelsen af et nyt sundhedshus i Støvring Ådale ønsker Rebild Kommune at tilstræbe et særligt fokus på cirkulær økonomi – herunder genanvendelse af materialer for at reducere klimabelastningen. Det er målet for kommunen at investere langsigtet, sikre en lang levetid af de anvendte byggematerialer og at arbejde for reduktion af drivhusgasser. I projektet er der fokus på indarbejdelse af bæredygtige materialer og om muligt certificering til DGNB-guld med fokusering på de klimamæssige tiltag. Vordingborg Kommune ønsker at skabe et byggeri, hvor bæredygtighed sætter nye højder for byggerier i kommunen. Den nye daginstitution i Præstø skal derfor være et foregangsprojekt for kommunens arbejde med bæredygtigt byggeri. Det er politisk besluttet at sætte det som mål at Svanemærke den nye institution. I projektet er der blandt andet fokus på sunde materialer og CO2-reducerende tiltag.  I Sorø Kommune står Holbergskolen overfor en totalrenovering og modernisering. Skolen er fra 1970erne og er generelt nedslidt. Foruden at sikre den klimamæssige bæredygtighed i byggeprojektet er det et mål med projektet at give kommunens byråd såvel som bygherreforvaltning et bedre erfaringsgrundlag vedrørende bæredygtigt byggeri og ombygning, som kan bringes videre i kommunens kommende byggeprojekter. Holbergskolen renoveres med en Svanemærkning som den første svanemærke-renoverede skole i Norden. 
 
Byggeri København har modtaget en anlægsbevilling til daginstitutionen F/S Rosa, som skal udbygges med 6 daginstitutionsgrupper. Med Realdanias støtte ønsker kommunen at løfte den meromkostning på rådgivning og materialer, der kan være forbundet med at realisere bæredygtighedstiltag. Kommunen vil afprøve lokalt genbrug af byggematerialer i en ’cirkulær byggeplads’ – hvilket er oplagt, da byggeriet kun er 15 år gammelt, og materialerne derfor bør være af god kvalitet og stand. I projektet vil kommunen fokusere på LCA for at kvalificere rådgivningsindsatsen og valget af materialer. Det nye kulturcenter Risbjerggaard omfatter både nybyggeri og renovering af Risbjerggård, der er kulturarv i Hvidovre. Med midler fra Realdania skal den nye tilbygning til kulturcentret opføres i træ og ikke et beton-byggeri som først skitseret.  Et af hovedelementerne i den sidste del af helhedsplanen for Viby Syd er et nyt bæredygtigt fælles kontor- og medborgerhus, som Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn skal dele. Her ønsker kommune en højere implementering af træ som byggemateriale i projektet. Desuden skal det undersøges, hvordan der kan opnås en højere andel biobaserede materialer i projektet. For alle 3 daginstitutioner ønsker kommunen at opnå et kvalificeret grundlag for at vælge mere CO2-neutrale løsninger, dokumentere dette ved beregninger og opsamle og videreformidle erfaringsgrundlag, som også forholder sig til afledte konsekvenser for drift, vedligehold og brugernes praksis. Qua beregninger for det klimamæssige besparelsespotentiale på flere sammenlignelige og sideløbende projekter, ønsker kommunen at evaluere på effekterne på tværs og opnå erfaringer, som kan lette fremtidige dagtilbudsprojekters processer. Dronningborg-byggeriet, som både indeholder ny idrætshal, daginstitution og plejecenter, er et velfærdsprojekt, der skal forbedre rammerne for borgernes hverdag. Dronningborg-byggeriet skal DGNB-certificeres (guld), og certificeringen skal inspirere til mere bæredygtigt byggeri i Randers Kommune gennem opbygningen af effektive processer og organisatorisk forståelse for værdien af bæredygtigt byggeri. Dronningborg-byggeriet skal agere kommunalt fyrtårnsprojekt, der kan bane vejen for et større bæredygtighedsfokus i fremtidige byggerier. Kommunen ønsker blandt andet at udarbejde et materialekatalog over genanvendelige materialer i eksisterende bygninger, der nedrives, med angivelse af potentialer for CO2-besparelser ved brug af de enkelte genanvendte materialer i stedet for nye materialer. 

’Nørrestrand Daginstitution’ er planlagt til at blive et naturdagtilbud, hvor børnene i vid udstrækning opholder sig i og lærer af naturen. Med Realdanias støtte ønsker kommunen at opføre daginstitutionen i træ. Bæredygtighedsanalysen skal kigge på CO2-reduktion gennem LCA-analyser ved at gå fra traditionel beton, stål og tegl byggeri til et træhus. Horsens Kommune er ved at udarbejde en strategi for cirkulær økonomi, og det er kommunens mål, at arbejdet med daginstitutionen bliver koblet op på strategi-arbejdet. Derudover skal byggeriet skal DGNB-certificeres.

Aalborg Kommune ønsker, at der i byggeprojektet bliver indarbejdet bæredygtige krav og målsætninger for byggeriet, som kan indfries inden for rammebeløbet for støttet byggeri. Målet er, at rådgivningen også fremadrettet kan bidrage og medvirke til mere bæredygtighed i alle de plejecentre som udbydes af kommunen. Ekstra rådgivning i den forberedende fase af projektet, der danner grundlag for et byggeprogram, hvor fokus ud over det funktionelle også er det klimamæssige bæredygtighed. Det betyder at kommunen kan udbyde et projekt som adskiller sig ved et stort fokus på klima. Derudover ønsker kommunen at arbejde med en fossilminimeret byggeplads, for at minimere drivhusgasser under selve byggeprocessen.

Ifm. renoveringen af Rolighedsskolen ønsker kommunen at tilpasse åbenplanskolen til en nutidig undervisningspraksis. Det vil de bl.a. gøre ved at se på en gennemgribende transformation af rummenes disponering og indeklimamiljø med optimering af drift og energiforbrug. Kommunen vil dermed løfte projektet fra et klassisk drifts- og energiforbrugsperspektiv til også at indeholde den bredere klimamæssige bæredygtighed. Og det er målet at renoveringen skal være driver for en fremadrettet udvikling af viden og kompetencer i kommunen.

Stablen er en bygning som skal danne rammerne for mange aktiviteter inden for affald og cirkulær økonomi med fokus på genbrug af byggematerialer. Det er et værested, hvor borgere kan mødes på tværs og upcycle egne materialer, og hvor brugte materialer kan få nyt liv. Der er allerede indtænkt klimamæssige bæredygtige elementer ind i nybyggeriet. Byggeriet skal opføres af 65% genbrugs- og genanvendelsesmaterialer. Med Realdanias bevilling vil den klimamæssige bæredygtighed blive styrket yderligere ved at indtænke grønne flader i projektet. De gamle Danish Crown-slagteribygninger blev overtaget af Holstebro Kommune i 2015. 13.000 af de historiske kvadratmeter blev bevaret med henblik på transformation. De bevarede bygningsdele skal danne rammerne for et nyt, kulturelt hotspot for kreativitet og erhverv. Kommunen ønsker med Realdanias midler bl.a. specifik rådgivning om miljøeffektive strategier for opvarmning, der lever op til gældende lovgivning og kan skabe et godt indeklima, uden at der laves for invasive indgreb på bygningen. 

Med Realdanias midler ønsker kommunen at DGNB-certificere et nyt dagtilbud ”Børnehuset Kirkebjerg” til 180-230 børn i Brøndby Kommunes byudviklingsområde ”Kirkebjerg”. Daginstitutionen vil være Brøndby Kommunes første DGNB-certificering. Med DGNB-certificeringen forventer kommunen gennem beregninger af LCA og LCC at prioritere de valg, de træffer i byggeriet.