x

Grøn omstilling på Nørre Vosborg i Vestjylland: Fra landbrugsområde til naturområde

Pressemeddelelse 25. august 2021

”Et betydeligt bidrag til den grønne omstilling og til gavn for både klima, vandmiljø og biodiversitet”. Sådan lyder det samstemmende fra Naturstyrelsen og Realdania By & Byg, som igangsætter grøn omstilling på herregården Nørre Vosborg: 90 hektar landbrugsjord omdannes til natur.

På den vestjyske herregård Nørre Vosborg i Holstebro Kommune vil et ca. 90 hektar stort område inden længe blive omdannet til naturområde. Hidtil har området været udlagt som konventionel landbrugsjord, men via et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Realdania By & Byg - som ejer Nørre Vosborg og de omkringliggende jorde - omdannes det 90 hektar store område nu til et såkaldt lavbundsprojekt, og det glæder Realdania By & Bygs administrerende direktør Peter Cederfeld.

- Sammen med Naturstyrelsen har vi arbejdet længe på dette projekt, og derfor glæder det os, at der nu er fundet en god model. Omdannelsen af området til lavbundsprojekt betyder, at en del af arealet vil henstå som våde enge, og det gavner både klimaet, vandmiljøet og biodiversiteten. Dermed bidrager projektet også til den grønne omstilling, siger Peter Cederfeld.

Vosborg Enge mod øst

Vosborg Enge mod øst

En del af det store område der inden længe blive omdannet til naturområde.

Foto: Naturstyrelsen

Også hos Naturstyrelsen er der begejstring for projektet, som ikke blot reducerer udledningen af CO2; projektet gavner også biodiversiteten, fordi projektarealerne hjælper til at skabe vildtkorridorer og levesteder for dyr og planter.

- Vi er glade for, at Realdania By & Byg vil stille arealer til rådighed, så vi dermed får mulighed for at gennemføre dette projekt, som skaber grobund for en endnu større naturoplevelse for de naturelskere og vandrere, som benytter området, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland.

De nuværende stisystemer i området bibeholdes, så der fortsat vil være ubegrænset adgang til det rekreative naturområde, som byder på et rigt fugleliv og enestående kyst, natur- og kulturlandskab.

Reduktion af CO2-udledning

Med omdannelsen af landbrugsjorden, dvs. ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, reduceres udledningen af CO2 fra de dyrkede jorde. Reduktionen sker ved, at jorden tilføres mindre ilt, idet vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser.

Det anslås, at den årlige CO2-reduktion vil være 1.400-1600 tons, svarende til 16-18 t/ha årligt. Hertil kommer, at kvælstofudledningen til Nissum Fjord reduceres med ca. 3900 kg N (nitrogen) årligt, svarende til45 kg. N/ha. Projektet vil blive fulgt af Aarhus Universitet, der løbende vil foretage målinger af effekten.

Projektet finansieres bl.a. med midler fra EU’s Landdistriktsprogram samt Miljøministeriet, og omdannelsen forventes realiseret i 2022.

Lavbundsordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram.

Læs mere om projektet her

Fakta om Nørre Vosborg

  • Herregården Nørre Vosborg har status som Vestjyllands fornemste herregård, og det er et af de få og mest velbevarede anlæg, der er tilbage i de vestjyske fjordlandskaber med en historie, der  kan dateres tilbage til 1200-tallet på godt og ondt.
  • Det fredede anlæg består af flere bygninger, der er opført i perioden 1532 til 1951. Selve borganlægget med omkransende volde fremstår med fire sammenføjede bygninger, der omslutter et lukket, brolagt gårdanlæg: Gyldenstjernehuset, der er opført i 1570; det såkaldte Ide Langehus, der er opført af Ove Bielke ca. 1655; De Lindehuset, der er fra 1760'erne (opført af De Leth men kaldt De Lindehuset), og Tanghuset fra 1838 og 1857.
  • Ladegårdsanlægget består af to aflange bygninger, oprindelig stalde og lader. Anlægget flankerer adkomstvejen til borgen, og ankomsten markeres af en iøjnefaldende portbygning fra 1790. Ladegårdsanlægget er opført af flere gange grundet brand. De ældste dele er opført i 1788, mens den nyeste del er fra midten af 1900-tallet.
  • Bag Ladegårdsanlæggets nordlige længe ligger herregårdens nyeste bygning, hotelfløjen, opført i 2007 af Realdania By & Byg. Umiddelbart inden portbygningen på venstre hånd ligger Vosborglille, opført som aftægtsbolig i 1853.
  • Realdania By & Byg overtog Nørre Vosborg i 2004 og gennemførte i løbet af fire år en gennemgribende restaurering og nyindretning af det komplekse anlæg. Målet var dels at bevare det levende herregårdsmiljø og stedets unikke atmosfære, dels at nyindrette herregårdens mange kvadratmeter til kultur- og oplevelsescenter med hoteldrift og konferencefaciliteter. Visionen var at udvikle det historisk værdifulde kulturmiljø til en kulturel og erhvervsmæssig dynamo for Midt- og Vestjylland og skabe et regionalt fyrtårn for både kultur- og erhvervslivet.