x

Restaurering af gamle bygninger er godt for CO2-regnskabet

Artikel 5. april 2022

Realdania By & Byg videregiver erfaringer med livscyklusvurderinger af historiske ejendomme i denne artikel i det nye nummer af bladet "Teknik & Miljø".

LCA: Hvor meget CO2 sparer man ved at restaurere og bevare i stedet for at rive ned og bygge nyt – og hvad er klimabelastningen ved forskellige mulige restaureringsvalg? Realdania By & Byg, som opkøber, restaurerer og udlejer historiske ejendomme, har ved hjælp af livscyklusvurderinger beregnet CO2-udledningen ved hver af selskabets godt 60 restaureringer. Det har ført til megen nyttig viden og en overordnet konklusion om, at det ud fra klimahensyn er bedre at restaurere end at bygge nyt.

Af udviklingschef Anne Mette Rahbæk og projektleder Troels Frey Andersen, Realdania By & Byg.

Byggeriet vejer tungt i CO2-udledningen i hele verden – og også i Danmark. 10% af Danmarks CO2-udledning stammer fra bygge- og anlægsprocessen og 20% fra energiforbruget i bygninger.

Derfor har Realdania By & Byg fokus på at mindske CO2-udledning i byggeri og byudvikling – en bestræbelse, der er en del af Realdanias filantropiske strategi om bæredygtighed og et centralt element i Realdania By & Bygs arbejde med vores handlingsplan for samfundsansvar.

Som ejer af omkring 60 kulturhistorisk betydningsfulde bygninger har vi opbygget en helt unik mulighed for adgang til viden om CO2-udledning ved restaurering af bygninger fra mange forskellige epoker og med brug af mange forskellige typer af materialer.

Systematiske livscyklusvurderinger

Gennem livscyklusvurderinger (LCA) af alle de restaureringer, vi har gennemført, har vi beregnet udledningen af CO2 fra produktionen af de anvendte materialer over selve restaureringsprocessen til bortskaffelsen af samme materialer en gang i fremtiden. Vi har undersøgt, hvad forskellige restaureringsgreb koster i CO2 i forhold til andre – og hvor meget restaurering i det hele taget belaster sammenlignet med alternativerne. Den viden vi opnår, bruger vi til at lave endnu mere bæredygtige restaureringer nu og i fremtiden.

Sammen med BUILD gennemførte vi i 2019-20 pilotprojekter for fire ejendomme og har herefter selv analyseret alle de øvrige restaureringer. Hver ejendom er kortlagt i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer, og data om materialernes CO2-udledning er hentet fra LCAbyg-programmet, som beskriver miljøbelastningen af de enkelte produkter i miljøvaredeklarationer (EPD). Disse data har vi forholdt til byggetegninger, arbejdsbeskrivelser, tilbudslister og anden information om de enkelte restaureringer.

Fra produktion af restaureringsmaterialer til fremtidig bortskaffelse

I det komplette LCA-program, der er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut til at vise en nybygget bygnings potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug, medregnes alle faser af en bygnings liv: Fra produktion og transport af byggematerialer over selve opførelsen til bortskaffelse og eventuel genanvendelse af bygningsdele og materialer. 

Realdania By & Bygs ejendomme er nogle gange flere hundrede år gamle, og her inkluderer LCA-beregningerne ikke den oprindelige opførelse af bygningen. På grund af bygningernes alder og forskellige historiske ejerforhold ville det ikke være muligt at fremskaffe valide data om selve byggeprocessen, men det er som udgangspunkt heller ikke relevant i forhold til hovedformålet, som er at kunne træffe de rigtige fremadrettede valg. For bygningen står der jo, og den oprindelige CO2-udledning har for længst fundet sted.

Til gengæld omfatter vores beregninger både bortskaffelse af gamle materialer under restaureringen og en fremtidig bortskaffelse af de tilførte materialer – der indgår altså dobbelt nedrivning. Man kan diskutere, om det er rimeligt, og man kunne sagtens mene, at bortskaffelse af gamle materialer hører under det ”historiske” LCA-regnestykke for det oprindelige byggeri. Men omvendt er udskiftningen af materialer også en del af det aktuelle restaureringsvalg, som der kunne være flere alternativer til.

Snart vil også data om det løbende vedligehold af ejendommene indgå i Realdania By & Bygs LCA-beregninger tillige med CO2-udledningen fra det løbende varmeforbrug. Vi monitorerer nu varmeforbruget i alle ejendomme, og når vi har data på årsbasis, vil vi få et mere komplet billede af deres CO2-udledning, idet vi tager forbehold for, at de enkelte lejeres varmeforbrug også er adfærdsafhængigt.

Værdien af lang levetid

Men allerede nu har gennemgangen af de ca. 60 ejendomme givet værdifuld viden og understreget, hvordan bygninger, der holder længe, bidrager positivt til det store klimaregnskab. Man kan bygge rigtig meget om på eksisterende bygninger, før man kommer på niveau med den CO2-udledning, som et nybyggeri giver, når alt regnes med.

Hertil kommer den CO2-reduktion, man kan opnå ved at træffe de rigtige valg i en restaurering. Det kan handle om at bruge de rigtige nye byggematerialer, ved at genbruge eksisterende materialer, ved at energirenovere eller ved at bruge reversible løsninger eller elementer, der kan skilles ad og repareres. Livscyklusvurderingerne har også sat fokus på materialernes levetid. Et materiale med lavt CO2-aftryk i produktionsfasen kan nemlig vise sig at blive meget CO2-tungt over en 50-årig periode, hvis levetiden er kort. 

Endelig er der den teoretiske antagelse bag livscyklusvurderingerne, at materialerne bortskaffes igen om 50 år, hvor man CO2-mæssigt betaler prisen ud fra nutidens optik. I virkeligheden kan der være grund til at tro, at bygningerne holder meget længere – og længe nok til, at man vil have opfundet nye måder at bortskaffe byggematerialerne på, hvor CO2 ikke i samme omfang udledes i atmosfæren. Det er blot ikke noget, som der er grundlag for at indkalkulere i dag, og det er naturligvis en faktor, som også vil tale til gunst for langtidsholdbart nybyggeri.

Livscyklusvurderinger af de forskellige mulige restaureringsvalg er nu blevet en fast del af Realdania By & Bygs restaureringspraksis, og for at lette arbejdet med livscyklusvurderingen efterspørger vi nu også både mængder og de valgte materialers miljøaftryk, når vi indgår aftaler med rådgivere og entreprenører.

Formidling til andre bygningsejere

Den viden, som Realdania By & Byg opnår gennem LCA-beregningerne, formidler vi til andre, der har ansvar for en ejendomsportefølje. Det gør vi blandt andet til arrangementer i regi af Realdania By & Byg Klubben, og til sommer udgiver vi en ny publikation med vores erfaringer.