x

Sjælden gård i Tøndermarsken bliver nu restaureret

Pressemeddelelse 19. december 2022

En omfattende restaurering af den sønderjyske gård, Nørre Sødam, som for tre år siden blev købt af Realdania By & Byg, er i fuld gang. Restaureringen skal sikre, at den 250 år gamle gård, som er en af Tøndermarskens få tilbageværende og ganske unikke værftgårde, bliver stående mange år endnu.

Med en beliggenhed på toppen af en forhøjning i det flade marsklandskab syd for Møgeltønder er det synligt for enhver, at en af egnens gårde lige nu er ved at blive sat i stand. 

I løbet af de seneste mange måneder har lokale håndværkere haft deres gang på adressen ”Ved Åen 17”, og inden længe lakker en omfattende restaurering mod enden. I løbet af foråret bliver det for alvor synligt, hvad der er foregået i den stråtækte gård, der lyder navnet Nørre Sødam – en 250 år gammel gård, som ikke blot er fredet, men også udgør en sjældenhed. 

Den firelængede og sammenbyggede gård er nemlig en såkaldt værftgård, og for tre år siden blev den købt af Realdania By & By, som sidenhen har arbejdet med at restaurere og bevare denne unikke gård, som er et af få tilbageværende eksempler på en byggeskik, som kun findes i denne sydlige del af Vadehavsregionen.

I løbet af 2023 inviterer Realdania By & Byg til åbent hus.

Datidens klimasikring

En værftgård har intet at gøre med et værft, hvor der bygges og vedligeholdes skibe. Ordet værft refererer til det tyske warft - en kunstig banke i Vadehavet, skabt af marskens fede jord.

Længe før der blev anlagt diger i disse områder, blev egnens gårde bygget på værfter, dvs. menneskeskabte forhøjninger. Værfterne var datidens form for klimasikring, som skulle beskytte folk og fæ mod oversvømmelser og stormfloder. Når marsken lå oversvømmet, kunne beboerne fra deres højtbeliggende gårde sejle rundt til de øvrige værftgårde og til kirken.

I dag er den højtbeliggende placering alene en smuk og idyllisk ramme for de tilbageværende værftgårde, men da de blev bygget, var disse forhøjninger - der kunne være op til fire meter høje - en livsnødvendig foranstaltning.

Højremskonstruktion

For yderligere at sikre mod det barske klima blev mange af de store gårde, heriblandt også Nørre Sødam, bygget med en særlig tømmerkonstruktion - en såkaldt højremskonstruktion - hvor solide stolper og bjælker bar det store sammenbyggede stråtag. 

Den særlige konstruktion betød, at murene ikke var bærende, så selv om al murværket blev skyllet bort af vandmasserne ved en stormflod, ville husets skelet og stråtag ikke styrte sammen.

Den særlige stolpekonstruktion er ikke synlig udefra, så for de forbipasserende på landevejen syd for Møgeltønder fremstår Nørre Sødam som en klassisk firlænget gård, opført i typisk vestslesvigsk stil med sammenbyggede længer og med traditionelle materialer og farver. 

Alle fire længer, der danner et lukket indre gårdrum, er stråtækte med trekvartvalmede gavle, mønning af tørv og skorstenspiber i rygningen. Laden har lave mure og et karakteristisk stejlt tag. Både tagrør og tørv blev oprindeligt skåret i marsken, ligesom de røde teglsten, der er lagt i krydsforbandt med skrabefuger, blev brændt i lokalområdet. 


 

Datidens brandsikring

Helt i tråd med egnens byggeskik er gårdens ene længe hovedlængen med stald og bolig adskilt af et tværgående rum. Indgangspartiet er forsynet med en såkaldt arkengaf: En lille spids gavlkvist, der oprindeligt var udstyret med en luge, men i dag er udskiftet med et vindue.

Arkengafen havde ikke blot til formål at markere indgangen; den havde en yderst praktisk funktion. Dels kunne gårdens beboere kaste hø op på loftet gennem lugen, dels kunne arkengafen sikre en flugtvej, hvis der gik ild i stråtaget. Arkengafen var med andre ord datidens brandsikring, der kunne forhindre et brændende stråtag i at styrte sammen over flugtvejen gennem hoveddøren.

Restaurering ude og inde

I dag er den historiske arkengaf genopbygget, ligesom også mange andre af gårdens bygningsdele er restaureret eller rekonstrueret. Realdania By & Bygs restaurering har fokus på at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk og genskabe dele af den oprindelige indretning, som gennem tiden var blevet sløret af diverse om- og tilbygninger, bl.a. i 1990’erne, da gårdens heste- og kostald blev omdannet og indrettet til Bed & Breakfast. 

 

Gennem tiden var flere gulve, vægge og lofter således blevet erstattet af nyere materialer, ligesom vinduer og døre i takt med diverse nyindretninger var blevet til en skønsom blanding af nye og gamle. Side om side med de moderne materialer blev der samtidig bevaret nogle af de oprindelige bygningsdele såsom barokdøre fra 1700-tallet, fyldningsdøre med bukkehornsbeslag og i køkkenet et støbejernskomfur, hollandske kakler og en slagbænk.

Med Realdania By & Bygs restaurering bliver der nu skabt et sammenhængende arkitektonisk udtryk, og selve gårdens konstruktion er gennemgået og sikret på kryds og tværs, så gården kan blive stående mange år endnu. Efter endt restaurering skal Nørre Sødam udlejes som kombineret beboelse og Bed & Breakfast, så ejendommen sikres et økonomisk bæredygtigt driftsgrundlag.

Nyt stråtag

Udvendigt er der lagt helt nyt stråtag og opmuret to nye skorstene. Revledøre er sendt til reparation hos tømrerne, og i det lille lukkede gårdrum er dele af murværket genopmuret.

I den store lade er meget af træværket udskiftet, og uoriginale vinduer bliver erstattet af glughuller, sådan som der oprindeligt har været. Den såkaldte udskudslade, dvs. den lidt lavere bygning, som er bygget til stalden, er blev opmuret på ny, ligesom laden har fået nye porte. 

 

Bed & Breakfast

Indvendigt i den tidligere kostald, som også i fremtiden skal bruges til Bed & Breakfast, bliver der gjort klar til indretning af fire Bed & Breakfast-værelser med tilhørende badeværelser.

I det tidligere foderrum indrettes et fællesrum med tekøkken, og i den tidligere hestestald en lille Bed & Breakfast-lejlighed. Her bevares de hvælvede lofter, og både her og i de øvrige værelser er der lagt grå flydebeton på gulvet for at fastholde staldbygningernes lidt rå stemning, som yderligere forstærkes af staldvinduerne og de små halvrunde støbejernsvinduer ind mod gården. 

I det ca. 300 kvadratmeter store stuehus, der skal anvendes til beboelse, er de småsprossede vinduer og den tofløjede hoveddør repareret og malet. Den originale rødmalede slagbænk og det gamle støbejernskomfur bliver bevaret side om side med et nyt køkken. Generelt er der overalt, undtagen i laden, blevet isoleret og lagt gulvvarme.

 

Når Realdania By & Byg i løbet af 2023 inviterer til åbent hus, vil de besøgende ikke blot kunne opleve en nænsomt restaureret gård med originale materialer og bygningsdetaljer af høj kvalitet; de vil også opleve et unikt stykke egnsbyggeskik, som ikke findes andre steder i landet, og som har stor betydning for den samlede historiske og miljømæssige værdi i Tøndermarsken.

Nørre Sødam indgår i Realdania By & Bygs samling af over 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år.