x

Plan22+: Støtte til at løfte klimahensyn i fysisk planlægning

Pressemeddelelse 28. juni 2023

Den fysiske planlægning skal bidrage til statens og kommunernes mål om CO2-reduktioner. Nu støtter Plan22+ 11 pilotprojekter i 15 kommuner, hvor ambitionen er at vise, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte en bæredygtig udvikling af by- og landområder. Projekterne finansieres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania, som står bag Plan22+.

I alt er der kommet 23 ansøgninger fra kommuner i hele landet. Heraf er der bevilget støtte til 11 pilotprojekter med i alt ca. 5 mio. kr.
 
Pilotprojekterne er valgt efter, at de bidrager med ny viden eller nye redskaber, der kan sætte fokus på den fysiske planlægnings rolle i den grønne omstilling og reduktion af CO2. De spreder sig også over nogle af de vigtige og aktuelle temaer i relation til at udarbejde og vedtage nye lokalplaner, kommuneplaner mv. Samtidig skal pilotprojekterne kunne inspirere andre kommuner.

Der tegnede sig to temaer blandt ansøgningerne: 

- Udvikling af nye bæredygtighedsværktøjer til at vurdere en kommuneplan eller lokalplans klimaaftryk. Værktøjerne skal kunne anvendes i den daglige planlægning, i dialogen med udviklere og som beslutningsparameter, når byråd og kommunalbestyrelser skal tage stilling til nye planer. 

- Problemstillinger i det åbne land. Projekterne beskæftiger sig blandt andet med landsskabsstrategier for landområder på tværs af kommunegrænser, arealstrategier der knytter sig til fremtidens arealanvendelse, udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning, etablering af VE-anlæg etc. 

De 11 projekter er: 

 • Lav bund og høje ambitioner i Brønderslev Kommune, Brønderslev Kommune
 • Strategisk jordfordeling for hele Mors gennem samskabelse, Morsø Kommune
 • Klimaet og ådalenes fremtid, Viborg, Randers og Favrskov Kommuner
 • Klimaprojekter som driver for forbedring af landskabet - sammentænkning af beskyttelse og benyttelse, som metode til via den fysiske planlægning at realisere klimahandleplane, Assens og Odense Kommuner
 • Ny energi! Vedvarende energianlæg som dynamo for klimatilpasning og lokal udvikling i Haderslev Kommune, Haderslev Kommune
 • Klima og kvalitet i Odenses byudvikling - en bygherreguide, Odense Kommune
 • Ringsteds strategiske handleplan til planlægning for bæredygtig mobilitet i købstaden, Ringsted Kommune
 • Udvikling af bæredygtighedsværktøjer, Helsingør og Roskilde Kommuner
 • God energi i Frederikssund - En trædesten for udvikling, Frederikssund Kommune
 • Urban Decarb i planlægningen - et CO2-beregningsværktøj, København og Middelfart Kommuner
 • Urban LCA - værktøj til transformation af Frederiksberg Hospital, Frederiksberg Kommune

Citater

”Jeg ser frem til at følge kommunernes pilotprojekter. Vi har i denne ansøgningsrunde valgt at imødekomme kommunernes behov for nye bæredygtighedsværktøjer og mere viden om den gode planlægning af det åbne land. I Plan22+ er også afsat midler til forskning, og her vil vi have fokus på, hvordan der kan være et samspil mellem kommunernes projekter og forskernes bidrag, så vi får mest muligt ud af midlerne, og så vi får målrettet indsatsen i forhold til de behov, som kommuner har,” siger sekretariatschef i Plan22+ Britt Vorgod Pedersen.

”Det er positivt, at så mange kommuner har budt ind med ansøgninger, og det vidner om det høje ambitionsniveau, der er i kommunerne på den grønne omstilling. Et af kommunernes helt store ønsker er at kunne beregne forskellige planers klimaftryk, og derfor er jeg glad for, at vi nu afsætter midler til at få udviklet nye bæredygtighedsværktøjer, som kan bidrage til afvejningen af forskellige interesser i den helhedsorienterede fysiske planlægning og sikre udviklingen af attraktive byer og landområder med høj arkitektonisk kvalitet,” siger Astrid Bruus Thomsen, formand for styregruppen for Plan22+ og programchef i Realdania. 

“Jeg er rigtig glad for, at kommunerne vil bidrage med pilotprojekter, så vi sammen kan blive klogere på, hvordan den fysiske planlægning i højere grad kan understøtte den grønne omstilling og regeringens ambitiøse klimamål. De udvalgte projekter omhandler både planlægning i byerne og i det åbne land, og jeg ser frem til at følge projekterne, og til at udforske og formidle de forskellige erfaringer der gøres gennem de forskellige projekter,” siger Sara Paarup, underdirektør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

Ny ansøgningsrunde

Sidst på året inviterer Plan22+ kommunerne til en ny ansøgningsrunde. Her vil der være fokus på at indtænke klima og reduktion af CO2 i byernes planlægning. Det kan fx være bycentrenes udvikling, transformation af eksisterende byområder, udvikling af nye byområder, kobling mellem bolig og arbejdssted og mobilitet i det hele taget. Andre emner kan være bæredygtig udvikling i landsbyer og sommerhusområder. Endelig vil pilotprojekter, der understøtter det tværgående samarbejde, på tværs af fagområder, kommuner mv. fortsat være interessante. 

Ny publikation: Inspiration fra eksperter

Plan22+ har nedsat en ekspertgruppe, som skal hjælpe med at pege på væsentlige indsatsområder og skabe ny viden, der kan understøtte kommunernes klimaarbejde. Ekspertgruppen er sammensat af repræsentanter fra forskellige danske forskningsmiljøer, der til sammen favner de mange problemstillinger, som skal inddrages for at udvikle den fysiske planlægning mhp. at reducere CO2-udledning.

Plan22+ har interviewet medlemmerne af ekspertgruppen om deres forskning, om koblingen mellem forskning og praksis, og potentialet for den fysiske planlægning i forhold til at bidrage til den grønne omstilling og barriererne herfor, samt deres forventninger til Plan22+ indsatsen.

  Interviewene er samlet i en publikation 

Om Plan22+

Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium.