x

Fra landbrug til natur: Nu kommer der lavvandede søer i Vosborg Enge

Pressemeddelelse 9. februar 2024

88 hektar landbrugsjord skal nu omdannes til vådområde. Det betyder mindre udledning af CO2 og mere natur.

I februar 2024 påbegynder Naturstyrelsen, i samarbejde med Realdania By & Byg, etablering af et vådområde på det tidligere landbrugsareal Vosborg Enge ved herregården Nørre Vosborg i Holstebro Kommune.

Projektet er et såkaldt lavbundsprojekt, der tager kulstofrige lavbundsjorde ud af drift, for at omdanne dem til vådområder. Herved nedbringes udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og kvælstof til vandmiljøet. Effekten opstår ved, at vandstanden i projektområdet hæves og dyrkningen ophører.

Den nuværende afvanding via pumpestationen vil ophøre, og dræn og grøfter bliver sløjfet. Det vil få vandstanden i Vosborg Enge til at stige, så der dannes lavvandede søer omgivet af enge.

Det er Naturstyrelsen, der udfører projektet, og det hele sker i samarbejde med grundejeren Realdania By & Byg.

"Jeg er glad for, at Realdania By & Byg kan medvirke til de nationale mål om at nedbringe drivhusgasser. Samtidig får Vosborg Enge en helt ny værdi. Området vil tiltrække nye dyrearter og skabe ramme for oplevelser i naturen. Det er en udvikling, jeg glæder mig til at følge”, siger adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

Grusvejen i området skal hæves

For at sikre adgang til området forhøjes grusvejen gennem arealet (til diget ved Storå). Desuden etableres et lavt dige og en pumpe til beskyttelse af sumpskoven udenfor Herregården Nørre Vosborgs voldanlæg. 

”Det bliver spændende at følge udviklingen ved Vosborg Enge. Naturen vil forandre sig derude, og det giver også en vildere naturoplevelse for publikum. De små søer vil vrimle med liv, da de gavner flere dyre- og plantearter”, siger Poul Ravnsbæk, skovrider Naturstyrelsen Vestjylland.

Projektet finansieres med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Det forventes at projektet vil reducere udledningen af drivhusgasser med ca. 1415 ton CO2/år og reducere kvælstoftilførslen til Nissum Fjord med ca. 3960 kg N/år.

Projektet forventes gennemført ved udgangen af maj 2024.