x
Interview:

Hvad vil det sige, at Realdania arbejder for at fremme bedre boligmiljøer?

Interview 23. april 2024

I dette interview giver Lennie Clausen, der er programchef i Realdania, et indblik i arbejdet med at fremme bedre boligmiljøer. Lennie kommer bl.a. ind på den demografiske udvikling og nutidens familiemønstre, der stiller nye krav til vores boliger. Han fortæller også om, hvordan Realdania forholder sig til bæredygtighed og den grønne omstilling i arbejdet med at udvikle og tilpasse danskernes boliger.

Hvad ligger der i betegnelsen ”bedre boligmiljøer”?

Vi ved alle sammen, hvad en bolig vil sige. Det er vores hjem, den trygge base i vores liv. Her tilbringer vi en stor del af vores tid, og derfor er boligen uden tvivl afgørende for vores livskvalitet. Men vores boliger er samtidig forbundet til hinanden og til det nærmiljø, der omgiver dem. Derfor er det mindst lige så vigtigt at skabe gode rammer for livet mellem husene, i lokalområdet og i kvarteret. Og derfor bruger vi i Realdania betegnelsen ”bedre boligmiljøer” frem for ”bedre boliger”, for vi skal have blik for helheden i vores arbejde med at udvikle eksisterende og nye boformer og formidle viden om boligforhold.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med boligmiljøerne i Danmark?

Generelt ved vi, at vores boligbehov og -ønsker ændrer sig over tid. Samtidig udvikler vores familiemønstre sig, og der er demografiske forandringer over tid. F.eks. bliver vi i disse år stadig flere ældre i Danmark og flere bor alene. Det er med andre ord naturligt og forventeligt, at vores boligmarked skal kunne opfylde mange forskellige behov og skal udvikle sig over tid. Derfor er der løbende brug for viden og innovation, der kan understøtte den nødvendige udvikling og tilpasning af vores boliger og boligmiljøer. Det handler om alt fra materialer til indeklima, boligtypologier og boligadfærd. Samtidig ved vi, at mange sårbare eller udsatte grupper i samfundet kan blive hjulpet, hvis vi forstår at udvikle boliger og boligmiljøer, der understøtter f.eks. tryghed, sundhed, sociale fællesskaber og inklusion. Det er årsagen til, at vi arbejder filantropisk med boligmiljøer.

Kan du nævne et konkret eksempel på, hvordan et boligmiljø har betydning for menneskers livskvalitet?

Et godt eksempel er vores arbejde med seniorbofællesskaber. Demografien i Danmark ændrer sig, og vi bliver flere og flere ældre borgere. Det ændrer, hvilke typer af boliger der er behov for og efterspørgsel på. Mange ældre søger nemlig mod mindre boliger, f.eks. fordi deres mobilitet er nedsat, eller fordi de er blevet alene. Desværre oplever mange ældre også at blive ensomme. Faktisk ved vi, at ensomheden generelt stiger mest i alderdommen. Det er en udfordring, Realdania har arbejdet med at modvirke i en årrække igennem indsatsen ”Rum og fællesskaber for ældre”. Her har vi undersøgt og udviklet boligfællesskaber til ældre, der kan være med til at reducere ensomheden og dermed øge livskvaliteten for flere i alderdommen. Der har været og er en stor interesse blandt ældre for at bo i et fællesskab med andre, hvor der er naturlige mødesteder omkring boligerne. Her inviterer omgivelserne til at tilbringe en stor del af hverdagen i f.eks. delte udeområder, værksteder eller omkring et fælles måltid.

Læs mere om indsatsen ”Rum og fællesskaber for ældre”.

Hvilke tendenser oplever du har den største indflydelse på arbejdet med boliger og boligmiljøer?

Det er et stort spørgsmål at skulle besvare, for der er mange forskellige parametre, der påvirker vores og arbejdet generelt med boliger og boligmiljøer. Som eksemplet med seniorbofællesskaber viser, er vi bl.a. optaget af de sociale udfordringer, der knytter sig til vores boliger. Det kommer også til udtryk i de indsatser, hvor vi f.eks. har samarbejdet med en række andre institutioner og organisationer om at afhjælpe hjemløshed blandt unge eller forebygge indbrud.

Et andet parameter er, at vores familiemønstre ændrer sig. I Danmark er der registreret 37 forskellige familieformer, og det betyder, at vores boliger skal dække mange forskellige behov. Derfor er der et øget fokus på fleksibilitet og større variation i boligudbuddet, så det kan imødekomme de vidt forskellige liv, vi hver især lever. Og imødekomme, at menneskers boligbehov også skifter flere gange igennem livet. Det arbejder vi bl.a. med i indsatsen Boliglaboratorium, hvor vi sammen med Statens Kunstfond har etableret et Boliglaboratorium for hele byggebranchen, som skal være med til at genstarte og gentænke det danske boligbyggeri.

Læs mere om Boliglaboratorium.

Hvordan tager Realdania højde for bæredygtighed og den grønne omstilling i arbejdet med boliger og boligmiljøer?

Vi ved, at byggeriet og vores bygninger står for omkring 30% af Danmarks samlede CO2-aftryk. Derfor er det en bunden opgave, at vi i fællesskab skal nedbringe byggeriets klimaaftryk. Realdania tager bl.a. del i det arbejde, ved at igangsætte innovationsprojekter og udvikle nye løsninger til byggebranchen. I den her sammenhæng – når vi taler om boliger og boligmiljøer – er der især ét projekt og én publikation, jeg gerne vil nævne. Projektet hedder Bo Bæredygtigt – et samarbejde med vores datterselskab Videncentret Bolius, der startede tilbage i 2019. Det er sat i verden for at styrke danskernes viden om bæredygtige løsninger i relation til boligen, og dermed gøre det lettere for flere at træffe mere klimavenlige valg. Vi ved, at det er et vigtigt fokusområde, for en undersøgelse viser, at 44% af danskerne i ’høj grad’ eller ’meget høj grad’ er interesseret i at bo mere bæredygtigt. Samtidig svarer 23%, at manglende viden er en af de største barrierer for faktisk at gøre det.

Besøg indsatsens hjemmeside Bolius/Bo Bæredygtigt
Vi udgiver løbende faglige publikationer, der ligger på Realdania.dk. En af de nyeste er publikationen ”Nye boliger i gamle bygninger”, der rummer 20 eksempler på boligbyggerier i eksisterende bygninger. De kommende år er der brug for flere boliger – men vores boligbyggeri skal samtidig bevæge sig i en mere bæredygtig retning – og derfor er transformationer, fortætning og ombygning af den eksisterende bygningsmasse en vigtig vej at gå.

Læs publikationen ”Ny boliger i gamle bygninger” 

Hvordan arbejder Realdania med viden om boliger og boligmiljøer?

Som nævnt er innovation og udvikling af viden en stor del af vores filantropiske arbejde. Vi laver også demonstrationsbyggerier, der igen har til formål at afprøve nye løsninger og gøre mere viden tilgængeligt for hele branchen. Overordnet set er det især viden om boligøkonomi, tryghedsforhold, sundhed, omgivelser, funktion, æstetik og vedligehold. De kommende år skal vi især arbejde videre med at forstå vores adfærd i boligerne og skubbe vores boligkultur i en mere klimavenlig retning.

Det er også relevant at nævne Boligøkonomisk Videncenter (et uafhængigt videncenter finansieret af Realdania) og Videncentret Bolius, der beskæftiger sig med hhv. at kvalificere den boligøkonomiske debat og gøre viden om boligen tilgængelig og anvendelig for alle danskere. Man kan f.eks. skrive sig op til deres nyhedsbreve, hvor de deler ny viden og interessante perspektiver på aktuelle emner.

Besøg Boligøkonomisk Videncenters hjemmeside

Læs mere om Bolius