x

Realea erhverver fredet statshusmandsbrug nær Haderslev

Pressemeddelelse 11. maj 2010

Et vigtigt stykke dansk kulturarv bliver sikret for eftertiden, når ejendomsselskabet Realea køber det fredede statshusmandsbrug på Skovbøllingvej 35 nær Haderslev. Et kommende restaureringsprojekt skal vise vejen for, hvordan man fremtidssikrer denne bygningstype ved at balancere kulturarv og moderne krav til komfort

Statshusmandsbruget er et stykke dansk kulturarv, der rummer fortællingen om jævne menneskers tilværelse på landet, statslige visioner og personlige drømme om et bedre liv. Paradoksalt nok synes denne hustype nu truet af moderniseringer, skiftende ejere og den velfærd, der blev efterstræbt ved husets opførelse.


Realea køber statshusmandsbruget efter husets bygherre, der har boet i huset med sin familie, siden han opførte det i 1934. Gennem årene har familien ændret ganske lidt på huset, der derfor i dag fremstår stort set, som da det blev bygget.

"I huset på Skovbøllingvej har tiden fået lov til at stå stille. Anlægget som helhed er utroligt velbevaret, hvilket giver os en enestående mulighed for at komme helt tæt på fortiden. Med købet ønsker Realea at bevare denne kulturhistoriske tidslomme som et arkitektonisk vidnesbyrd om en svunden tid og et andet liv. Restaureringen skal sikre husets umistelige værdier, men samtidig er det afgørende at vise, hvordan man kan balancere bevaring og moderne komfortkrav for på den måde fremtidssikre huset og dette stykke kulturarv," udtaler administrerende direktør i Realea, Peter Cederfeld.

Drømmen om et bedre liv

Det fredede statshusmandsbrug er et typisk eksempel på de husmandssteder, der blev opført med statsstøtte i mellemkrigsårene. Ideen var at lade staten yde både økonomisk og arkitektfaglig bistand til folket på landet. Statsstøtten gav folk af små kår mulighed for at skabe sig et bedre liv med egen bolig og et selvforsynende jordlod. Imidlertid er det netop det gode liv, den øgede velfærd og de til stadighed større krav til køkken, bad og børneværelser, der nu truer disse små landhuses eksistens.

Husmandsbruget på Skovbøllingvej er tegnet af Statens Jordbrugsudvalgs lokale mand i Haderslev Amt, arkitekt Peder Gram, der var ansat til at godkende byggeprojekter. Gram var stor tilhænger og væsentlig udøver af Bedre Byggeskik-stilen, og som ansvarlig havde han en kraftig indflydelse på projektet.

Realea vil i de kommende år foretage en genopretning af hovedanlægget. Restaureringen skal sikre statshusmandsbruget som arkitektonisk og kulturhistorisk type med de tiltag, der er nødvendige for en moderne tilværelse, men tilvejebragt således at oplevelsen af stedet bliver så autentisk som muligt. Haven skal reetableres som en typisk 'dansk bondehave', og i stalden skal der igen være levende dyr. Realea forventer at være færdig i 2012.

For yderligere information kontakt

Realeas adm. direktør, Peter Cederfeld, e-mail:pc@re.dk/ tlf.: 70 11 06 06
Projektleder og arkitekt i Realea, Connie Hviid, e-mail:chv@re.dk/ tlf.:29 69 53 68

Læs mere om stathusmandsbruget

Fakta

  • Statshusmandsbruget er beliggende Skovbøllingvej 35, Skovbølling ved Haderslev. Anlægget er beliggende på jord, der i sin tid blev udstykket sammen med to andre jordstykker fra Bjerring Gård.
  • Ejendommen blev fredet i 2004. Her skrev Kulturarvsstyrelsen, at "Skovbøllingvej 35 er et sjældent og autentisk eksempel på et statshusmandssted"."…, husmandsstedet Skovbøllingvej 35 (har, red.) de arkitekturhistoriske og især de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Kulturarvsstyrelsen finder, at anlæggets bærende fredningsværdier ligger i den karakteristiske udformning af de anvendte materialer på såvel stuehus, mellembygning og avlslænge samt i stuehusets karakteristiske rumdisponering".
  • Realea erhverver ejendommen efter ejeren, der i 1934 fik huset opført som statshusmandsbrug. Den tidligere ejer drev indtil 1972 et alsidigt landbrug med både dyrehold og plantedrift og dyrkede frem til 1990 fortsat selv jorden. Sælger var ved overtagelsen 104 år, og det var ham magtpåliggende gennem salget at sikre husmandsbrugets bevarelse og skabe nye muligheder for fortsat anvendelse. Denne opgave vil Realea nu løfte. Få uger efter overtagelsen udåndende den tidligere ejer, efter komplikationer i forbindelse med et fald.
  • Restaureringen af statshusmandsbruget bliver indledt i efteråret 2010 og forventes afsluttet i 2012. Det er afgørende for restaureringen, at oplevelsen af stedet bliver så autentisk som muligt, og at de bærende fredningsværdiger fastholdes men samtidig, at huset gøres beboeligt for en moderne familie.
  • Trange tider på landet resulterede i, at staten i 1899 greb ind med en lov, Husmandsloven, der betød at husmændene kunne optage et statslån til køb af et mindre jordstykke. Ca. 20.000 landbrug blev oprettet på denne måde. I 1919 blev loven revideret, og frem til 1967 blev ca. 8.000 landbrug oprettet efter den nye lov - mange som følge af lensafløsningen, der gjorde det muligt at opdele og handle dele af godsernes store jordstykker.
  • Efter 1919 stillede staten krav om, at byggeprojekterne skulle godkendes af Statens Jordlovsudvalg. Staten stillede høje krav til bygningernes kvalitet, og i mange tilfælde kom den tilknyttede arkitekt til at præge byggerierne. Efter 1920 kom loven også til at gælde for Sønderjylland.