x

Boligliv i balance
- fokus på forstadens udsatte boligområder

Pressemeddelelse 9. oktober 2014

Realdania ønsker at bidrage til en positiv udvikling af udsatte boligområder i forstaden og undersøge, hvordan det fremadrettet er muligt at forbedre livskvaliteten for både nuværende og kommende beboere. Initiativet skal ses i forlængelse af Realdanias arbejde de seneste år med bæredygtig udvikling af forstæderne.

Initiativet står i høj grad på skuldrene af andre aktørers hidtidige erfaringer i udsatte boligområder, og det vil bygge oven på og supplere de igangværende indsatser og virkemidler. Ambitionen med Boligliv i balance er langsigtet og vil strække sig over en årrække. Særligt på to områder forventer Realdania at kunne bidrage og gøre en positiv forskel:

Dels kan Realdania bruge sine mange erfaringer med innovation og udvikling af det byggede miljø i Danmark til at undersøge det komplicerede samspil mellem mennesker og mursten i de udsatte boligområder. Hvordan kan der arbejdes med de fysiske strukturer og den måde, boligområderne fungerer på, så der skabes en positiv udvikling? Kan der peges på nye virkemidler inden for organisering, sociale tiltag, kunst og kultur, som kan fremme effekten af de mange tiltag, der allerede gennemføres, og som kan skabe bedre omdømme og image for boligområderne?

Dels kan Realdania sætte en ramme for, at sektorens erfarne aktører og udefrakommende eksperter sammen kan undersøge barriererne og udforske mulighederne for en positiv forandring. Ved at arbejde problemorienteret, helhedsorienteret og langsigtet kan Realdania på sigt være med til at skubbe udviklingen af udsatte boligområder i en positiv retning.

Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania, udtaler: “I programmet Byer for mennesker har vi valgt at fokusere på udfordringerne i forstædernes udsatte boligområder. I dette arbejde er det særlig vigtig at tage udgangspunkt i de mange gode tiltag, der allerede er i gang, og som vi ved virker. En lang række aktører har allerede et enormt erfaringsgrundlag, og disse skal bringes i spil. Samtidig vil vi søge at finde nye veje bl.a. ved at involvere nye kompetencer og nye fagligheder i et tæt samspil med eksisterende kompetencer og lokale ressourcer”.

Et modningsprojekt

Initiativet indledes med et såkaldt modningsprojekt. Det forløber frem til ultimo 2015 og skal sikre, at eventuelle fremtidige kampagner og projekter kan stå på et kvalificeret og solidt grundlag. Modningsprojektet skal give Realdania og de involverede parter en nuanceret forståelse af udfordringerne i de udsatte boligområder og fornyet indsigt i de komplekse samspil mellem boligområdernes fysiske, organisatoriske og sociale vilkår. 

Modningsprojektet kan opfattes som et innovationsforløb, hvor en blanding af erfarne og friske øjne kigger fordomsfrit og nysgerrigt på to konkrete boligområder. Særlige videnspersoner inden for sektoren, boligområdernes aktører, rådgivere og fageksperter involveres i et kreativt udviklingsforløb, som forventes at strække sig over et års tid. Projektet skal konkret resultere i både værktøjer og metoder til arbejdet i de udvalgte boligområder, samt i anbefalinger af mere generel karakter i forhold til at forbedre vilkårene i udsatte boligområder.

Værebro Park og Vollsmose

I modningsprojektet indgår to konkrete boligområder: Værebro Park beliggende i Gladsaxe Kommune og Vollsmose beliggende i Odense Kommune. Modningsprojektet bygger på et samarbejde mellem Realdania, de to kommuner og de lokale boligorganisationer. Projektet tager et naturligt udgangspunkt i de to boligområders lokale ressourcer og en involvering af beboerne. Modningsprojektet drives i det daglige af et projektsekretariat i regi af rådgivningsfirmaet carlberg / christensen.

Der knyttes et Advisory Board til modningsprojektet med en række udvalgte centrale videnspersoner med erfaring og kendskab til eksisterende indsatser, virkemidler og faldgruber i arbejdet med udsatte boligområder. Advisory Board består af følgende:

  • Adm. direktør Bent Madsen 
  • Kontorchef Eske Groes 
  • Afdelingschef Frank Bundgaard
  • Direktør Ole Nielsen 
  • Byggedirektør Rolf Andersson
  • Vidensperson om integration og sociale forhold (endnu ikke udpeget)

Modningsprojektet gennemføres inden for en økonomisk ramme på 6 mio. kr. inkl. moms, hvoraf Realdania bidrager med 4 mio. kr., Gladsaxe Kommune med 500.000 kr., DAB med 500.000 kr. og Odense/Vollsmose med 1 mio. kr. Udsatte boligområder i forstaden er et initiativ under Realdanias filantropiske program Byer for mennesker 


Initiativets problemformulering – Hvad er problemet?
Forstædernes særligt udsatte almene boligområder domineres af stor arbejdsløshed, bandekriminalitet og utryghed, og antallet af disse områder er steget i de seneste år. Øget fysisk og mental adskillelse fra den omkringliggende by giver de socialt vanskeligt stillede og monofunktionelle boligområder svære vilkår for det mangfoldige og levende byliv. På trods af massive investeringer i fysiske og sociale indsatser i områderne har effekterne hidtil været begrænsede.


Initiativets målsætning – Hvad vil vi gøre?
Med initiativet Udsatte boligområder i forstaden ønsker Realdania at bidrage til at vise nye veje til en bæredygtig udvikling i forstæderne med fokus på livskvalitet, social balance, styrkede sammenhænge og helhedsløsninger. Målet er at understøtte etablering af nye samarbejder og afprøve nye virkemidler og løsninger, der kan supplere de mere kendte tilgange til de særligt udsatte boligområders udfordringer.