x

C40 er et globalt bynetværk af borgmestrene fra en række af verdens største byer, samt førende byer på klimaområdet, som sammen arbejder for at reducere udledningen af COog andre drivhusgasser, samt fremme bæredygtige løsninger i byerne, mindske luftforurening og skabe sunde og gode byer at leve i.

Vi har støttet C40 siden 2013, og har i en årrække indgået i et partnerskab med amerikanske Bloomberg Philanthropies og britiske The Children’s Investment Fund Foundation som tre strategiske hovedbidragsydere. Fra 2020 øger Realdania bevillingen til C40, og indgår i et samlet dansk partnerskab med den danske stat, om støtte frem til 2025. 

Realdania indgår på bestyrelsesniveau i C40, for at styrke og sikre C40's fokus på byernes gennemførelse af konkrete og målbare handlinger, som reducerer CO2-udledninger og samtidig skaber bymæssige kvaliteter for borgerne.

Byernes afgørende rolle i klimakampen

Kampen mod klimaforandringer kræver en særlig indsats, og vi tror på, at byerne er vor tids bedste forandringsagenter i denne indsats. Udfordringerne er globale, men løsningerne er ofte lokale.  

I Realdania ønsker vi gennem C40-partnerskabet at gøre en særlig indsats, så verdens byer  får værktøjer og viden til konkret og målbart at reducere CO2-udledningerne og klimasikre byerne. Mange danske byer og byregioner er allerede fokuserede på at finde nye og effektive løsninger på udfordringerne i forbindelse med klimasikring.

Vi har en ambition om, at den viden, der udvikles og formidles i C40-netværket om klimasikring af verdens største byer, også skal komme danske byer til gavn. Ved at samarbejde med to andre toneangivende filantropiske organisationer og en ambitiøs global organisation af store og fremsynede byer samt partnere fra erhvervslivet kan vi effektivt fungere som katalysator til verdensomspændende forandringer.

Et vigtigt middel til at bringe C40's viden og redskaber ud til de danske kommuner, er projektet DK2020. Her får 20 udvalgte kommuner, fordelt over hele landet, hjælp og sparring til at bringe deres klimaplaner på niveau med de mest ambitiøse i verden, så de efterlever målsætningen i Paris-aftalen. 

Læs mere:

DK2020

Internationalt kontor i København

Selvom København er en af de mindste byer i netværket, spiller den danske hovedstad alligevel en nøglerolle, som en af verdens mest innovative og grønne byer.  København er medlem af C40 som innovationsby og leder C40’s netværk for grøn vækst. København huser også netværkets internationale kontor, som er en del af BLOXHUB, som vi har stiftet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune. 

BLOXHUB

  København er en hovedstad, der påtager sig sit ansvar i forhold til at udvikle og præsentere nye løsninger, som kan bidrage med de bedste svar på vores globale udfordringer såsom at mindske CO2-udledningen verden over. København er blandt de 63 udvalgte storbyer i verden, der er aktive i C40-netværket, og blandt de få der har den ærefulde status som innovationsby. København leder C40-netværket inden for grøn vækst og arbejder aktivt på at øge kendskabet til byens bæredygtige løsninger og kompetencer til gavn for storbyer verden over og for hele Danmarks erhvervsliv.

  Bloomberg Philanthropies er en filantropisk fond i USA, der har som mission at sikre et bedre og længere liv for det størst mulige antal mennesker. De ambitiøse mål bygges på de erfaringer, som stifteren Mike Bloomberg har gjort sig som en af verdens mest succesfulde forretningsmænd og tidligere borgmester i New York.

  Bloomberg Philanthropies arbejder på at skabe katalytisk forandring indenfor fem områder: kunst, kultur, uddannelse, miljø, innovativ regeringsførelse og offentlige sundhedsydelser.

  Bloomberg Philanthropies

  CIFF er en uafhængig filantropisk organisation, der har som mål at vise, hvordan man kan forbedre børns liv i udviklingslandene ved at skabe omfattende og bæredygtige forandringer. CIFF mener, at alle børn fortjener at leve, trives og blive voksne i et miljø, der er støttende og sikkert. Medarbejdere og bestyrelse i CIFF kombinerer det bedste fra udviklingsarbejde og forretningsverdenen, hvilket sikrer at begge sektorer indgår i organisationens arbejde. Det er CIFF's holdning, at klimaforandringer udgør en af de største trusler mod børn der lever i fattigdom i udviklingslandene.

  CIFF - Children's Investment Fund Foundation

Hvad er C40? 

C40 er et globalt netværk af 94 af verdens førende byer, som sammen arbejder på at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringerne. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.

C40's medlemsbyer repræsenterer 25 procent af klodens BNP og bebos af cirka 8 procent af verdens befolkning. Langt hovedparten af byerne ligger ved kystlinjer og er derfor meget udsatte for klimaforandringer. På den baggrund er byerne stærkt tilskyndede til - og har et stort potentiale for - at arbejde målrettet med reduktion af CO2-udledningen.

Udledningen af drivhusgasser fra C40-byerne forventes at udgøre 2,9 mia. tons årligt i 2030. C40's meget ambitiøse målsætning er at gennemføre tiltag, som i 2030 vil have reduceret CO2-udledningen med 1,6 mia. tons årligt – eller mere end en halvering.

Medlemsbyerne tæller blandt andet: London, Jakarta, Rio de Janeiro, Johannesburg, Melbourne og Ho Chi Minh City.

Hvad gør C40?

C40 er den eneste globale organisation, der arbejder eksklusivt med borgmestre, som har implementeret klimaforandringsprojekter med påviste høje virkningsgrader. C40 har dermed allerede indbygget et højt niveau af involvering og engagement blandt medlemsbyerne.

C40 indsamler, deler og formidler viden og best practice om, hvordan byerne reducerer CO2-udledning og indgår strategiske partnerskaber mellem byer på tværs af landegrænser.

C40 fremmer proaktiv vidensdeling og udveksling mellem ligestillede ved at sætte byer - der arbejder med ensartede tekniske, operationelle og politiske forhindringer - sammen i et netværk. Udvekslingen om mulighederne for emissionsreduktioner foregår i en serie af under-netværk i nøglefunktionsområder; f.eks. affald og transport. Derigennem læres der af andre byers succeser og fejl. Herefter kanaliseres teknisk bistand til leverancen af nye demonstrationsprojekter. Endelig videreformidles tiltagene til gentagelse i andre byer.

Netværket støtter medlemsbyerne i at gennemføre klimaprojekter ved at tilvejebringe og formidle teknisk bistand, forskning og viden. Erfaringen viser, at verdens store byer har lettere ved at blive enige om udfordringerne og potentialerne for energireduktion end verdens nationer.

Hvordan støtter vi C40?

Realdania har støttet C40 siden 2013, og indgik i 2019 et nyt partnerskab med den danske stat om en ny fælles bevilling frem til 2025. Realdanias støtte sker i et partnerskab mellem to andre store filantropiske organisationer: Bloomberg Philanthrophies (US) og Children’s Investment Fund Foundation (UK). Vi støtter C40's kernedrift med ca. 170 mio. kr. i perioden 2020-2025. Den danske stat støtter med yderligere 67 mio. kr. i samme periode, denne støtte er særligt målrettet indsatser i byer i udviklingslande.