x

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Pressemeddelelse 8. februar 2006

Mange steder i landet arbejdes der ihærdigt på at realisere hospicer. Hidtil har der ikke været nogen værktøjer til at programmere og indrette hospicer optimalt med sigte på at skabe livskvalitet og positive forhold for patienter, pårørende, ansatte og frivillige. Nu offentliggør Fonden Realdania en ny rapport, der beskriver, hvordan Det Gode Hospice i Danmark kan se ud og fungere med de fysiske rammer som omdrejningspunkt. Rapporten er udarbejdet af SIGNAL arkitekter i samarbejde med en interessentbaseret styregruppe for projektet.

Rapporten med programmet for Det Gode Hospice påviser det potentiale, der ligger i at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element, der er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning. Samtidig kan de fysiske rammer også understøtte det vidensintensive arbejde, der bliver udført af de ansatte ved hospice og i de palliative teams.

Programmet for Det Gode Hospice er rettet mod rådgivere, beslutningstagere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale hospiceprojekters styregrupper, og det er tanken, at det kan bruges som inspiration, opslagsbog og tjekliste for fremtidige hospiceprojekter rundt om i landet.

Rapporten indeholder konkrete eksempler på, hvordan de fysiske rammer kan udformes på et hospice, når programmets skitserede designprincipper tages i brug. Det er eksempelvis vigtigt, at ankomsten til hospice giver et venligt og positivt indtryk. Dette kan gøres ved at have én fælles indgang i hospicets midtpunkt, som udgøres af en have, et grønt gårdmiljø eller et atrium. På samme måde skal patientstuen være en tryg base med en varm og hjemlig stemning. Det kan bl.a. opnås ved, at farverne holdes i en varm palette og lyse toner. Også selve bygningens formsprog og arkitektoniske elementer kan udformes, så store flader opbrydes i mindre dele, som kan skabe små ”lommer” til social kontakt mellem patienter, pårørende og personale.

Anne Nissen, formand for styregruppen og afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse siger om projektet: ”Hospice er en institution og en del af vort sygehusvæsen, men med et andet fokus. Derfor skal rammerne være anderledes. Indhold og rammer skal her spille sammen på en ny måde for at nå målet, - kvalitet i den sidste del af livet, både for den døende og de nærtstående.”

”Det Gode Hospice er et ønske om at skabe fornyelse i det danske institutionsbyggeri. Et ønske om at få rammer, indhold og behov til at smelte sammen i en enhed, som både menneskeligt, fagligt og arkitektonisk støtter op om de mennesker, der skal bruge hospice.”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania, ”Vi vil nu overføre dette budskab og programmets øvrige anbefalinger til de hospice-demonstrationsprojekter, som vi går i gang med i nærmeste fremtid”.

Rapporten ”Program for Det Gode Hospice i Danmark” kan downloades her

Yderligere oplysninger  Formand for styregruppen, afdelingschef Anne Nissen,  Kræftens Bekæmpelse, tlf. 3525 7480  Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666


FAKTA


Styregruppe

Styregruppen bag ”Program for Det Gode Hospice i Danmark” består af:

 • Anne Nissen (Formand), Afdelingschef, cand.scient.soc., Kræftens Bekæmpelse
 • Helle Tingrupp, Hospicechef, Formand for sammenslutningen af ledere ved hospice, palliative teams og palliative afdelinger i Danmark
 • Lisbet Due Madsen, Sygeplejerske, cand. cur., medlem af bestyrelsen Foreningen for Palliativ Indsats – omsorg ved livets afslutning
 • Knud Ole Pedersen, Sygeplejerske, tidl. leder af KamillianerGaardens Hospice
 • Lise Pedersen, Ledende overlæge, dr. med., Formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin
 • Marianne Kofoed, Projektleder, Fonden Realdania
 • Ole Bang, Virksomhedsrådgiver, Formand, Hospice Forum Danmark

Rådgivere

Gitte Andersen, Direktør SIGNAL arkitekter
Hospice Innovation DK

Projektleder

Patrik Mattias Gustavsson, SIGNAL arkitekter

Fonden Realdania ønsker at implementere programmet for Det Gode Hospice i en række demonstrationsprojekter i løbet af de kommende år. Der er afsat godt 40 mio. kr. til udvikling og kvalificering.

”Program for Det Gode Hospice i Danmark” – RESUMÉ

Udformningen af de fysiske rammer, har stor betydning for den oplevede kvalitet for patienter, deres pårørende, ansatte og frivillige, der arbejder og opholder sig på hospice.

Det er hovedkonklusionen i denne rapport, der beskriver, hvordan Det Gode Hospice i Danmark kan se ud og fungere, med de fysiske rammer som omdrejningspunkt.

Rapporten påviser det potentiale, der ligger i, at arbejde bevidst med udformningen af de fysiske rammer, så disse fungerer som et aktivt element, der er med til at forhøje livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved livets afslutning, og understøtte det vidensintensive arbejde der bliver udført af de ansatte ved hospice.

Målet med projektet Det Gode Hospice i Danmark, var at udarbejde et program, der kan bruges af fremtidige hospiceprojekter rundt om i landet, til inspiration og til hjælp ved planlægningen af nye hospicer eller ved udbygningen af allerede eksisterende.

Rapporten er rettet til rådgivere, beslutningstagere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale hospiceprojekters styregrupper, og skal fungere som inspiration, opslagsbog og tjekliste, for at sikre, at der er tænkt hele vejen rundt om de fysiske rammers intention, funktion og udtryk.

Programmet for Det Gode Hospice udpeger otte fokusområder, der er væsentlige at fokusere på, for at skabe de bedst mulige rammer for patienter, pårørende, frivillige og de ansatte ved hospicer i Danmark.

 • At nytænke og professionalisere etableringsprocessen, så denne i højere grad involverer brugerne på et tidligt tidspunkt, samler op på de erfaringer, der allerede eksisterer og sikrer, at de oprindelige intentioner bliver forvaltet, helt fra den første idéfase, til realiseringen af den nye hospicebygning.
 • At bygge en stærk kultur, hvor den særlige hospicefilosofi fungerer som en platform for den palliative indsats på hospice, og er med til at skabe den ånd, der er medvirkende til at skabe et godt ophold for hospicets brugere.
 • At forbedre og udvikle det tværorganisatoriske og tværfaglige samarbejde, da dette er en forudsætning for at patienter og pårørende kan opleve de palliative tilbud som en samlet helhed.
 • At nytænke patientstuen, så denne understøtter de enkelte patienters forskellighed, ønsker og behov.
 • At arbejde med hospicebygningen som formidler, så hele bygningen aktivt understøtter og befordrer de ønskede stemninger, der er med til at skabe et bedre ophold for patienter, pårørende, frivillige og ansatte ved hospice.
 • At lade de fysiske rammer i højere grad facilitere sociale relationer mellem patienter, pårørende, frivillige og ansatte ved hospicer.
 • At aktivere de frivillige i højere grad, da disse udfylder en vigtig social funktion for patienterne og deres pårørende og bygger bro mellem det omkringliggende lokalsamfund og hospicet.
 • At forbedre rammerne for de vidensintensive arbejdsprocesser, så hospicebygningen i endnu højere grad understøtter og befordrer videndeling, erfaringsudveksling og tværfagligt samarbejde.

Fokusområderne og de dertil hørende anbefalinger, bliver brugt som grundlag for en samling designprincipper, der udpeger en retning for udformningen for de fysiske rammer for det Det Gode Hospice.

Principperne er tænkt som værktøj ved programmering/planlægning af et nyt hospice, og behandler de funktionelle krav, de forskellige deles indbyrdes relationer og de stemninger og udtryk, nogle af de centrale rum bør befordre.

Programmet skal ses som et levende og dynamisk dokument, der kontinuerligt vil blive opdateret og justeret, i takt med, at nye erfaringer gøres på området i de kommende år.