x

Opstart af vejarbejder langs Kystvejsstrækningen

Pressemeddelelse 6. august 2012

Byggeriet af Urban Mediaspace Aarhus har været i gang et års tid og skrider planmæssigt frem. Nu starter anden fase af byggeriet, og det betyder blandt andet, at vi den 13. august 2012 tager fat på de vejarbejder, der indgår i projektet.

I første omgang arbejder vi i området omkring Europaplads, hvor vi fra august 2012 starter på omlægningen af Mindebrogade og den sydlige ende af Havnegade.

Det indebærer, at Havnegade fremover kun vil være farbar med én vognbane i hver retning, og at Mindebrogade bliver lukket for gennemkørende trafik frem til foråret 2013. Det samme bliver adgangen fra Mindebrogade til Skolegade og adgangen fra Mindebrogade til promenaden langs åen.

Sammenhæng mellem by og vand

Vejarbejderne i Urban Mediaspace Aarhus indgår i en større plan for trafikafvikling i midtbyen, som Byrådet i Aarhus har besluttet. Formålet er at binde byen og vandet sammen og skabe bedre adgang til havnefronten fra midtbyen. Samtidig gør vi plads til den kommende letbane.

Derfor bliver Kystvejsstrækningen omlagt, så der i fremtiden kun vil være ét spor i hver retning i stedet for de nuværende to spor i hver retning. Hensigten er at mindske den gennemkørende trafik i området, så det kun er bilister med et ærinde i midtbyen, der benytter sig af strækningen.

Gennemfartstrafikanter, der plejer at køre ad Kystvejsstrækningen mellem nord og syd, skal i stedet benytte Ringgaden og Ringvejen. Begge disse vejsystemer bliver forbedret og opgraderet til at kunne håndtere mere trafik.

Fremtidens trafikforhold på havnen

Når anlægsarbejderne i Urban Mediaspace Aarhus står færdige i 2015 vil havneområdet være mere end nye bygninger og pladser – det bliver en ny bydel til glæde for alle borgere og gæster i Aarhus.

Arealerne omkring Multimediehuset og de nye havnepladser vil have blødere overgange mellem de forskellige trafikformer. Området bliver et delt rum, hvor bilister, cyklister og gående færdes side om side. Letbanen kommer til at køre i spor, der er nedfældet i belægningen. Samtidig kommer der en ny, rekreativ promenade med gå- og cykelsti langs hele strækningen.

Gener af byggeriet

Et byggeri af denne størrelsesorden giver gener – for naboer, erhvervsdrivende og trafikanter. Det beklager vi, og vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Byggeriet skal i løbet af de næste tre år omdanne inderhavnen i Aarhus til et levende og aktivt byrum til glæde for byens beboere, gæster og erhvervsdrivende.

Mere information

Her kan du få mere information om byggeri og vejarbejder:

urbanmediaspace.dk

I P4’s trafikradio og på Vejdirektoratets hjemmeside bliver der løbende informeret om, hvor i området der er afspærringer og vejarbejde.

Fakta:

Urban Mediaspace Aarhus omfatter opførelse af Multimediehuset, et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området.

Multimediehuset bliver Aarhus’ nye hovedbibliotek og skal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udleje.

Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Parter i projektet:

  • Aarhus Kommune er bygherre
  • Realdania og Realdania Byg er partnere
  • Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
  • schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
  • Alectia A/S er underrådgiver
  • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
  • NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder
  • Per Aarsleff A/S er entreprenør
  • Lödige er leverandør af det automatiske p-anlæg
  • COWI er byggeleder

Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 700 mio. kroner til projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Bidraget består dels i en investering i et innovativt parkeringsanlæg med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et spændende og levende havnebyrum.

Læs mere om projektet på hjemmesiden urbanmediaspace.dk

Pressebilleder: urbanmediaspace.dk/presse/pressebilleder

Pressemeddelelsen er udsendt af Aarhus Kommune.