x

Udredning sætter fokus på kystbyer og klimatilpasning

Pressemeddelelse 26. januar 2016

Mange danske kystbyer vil blive påvirket, når havvandet stiger. Realdania har støttet en udredning, der kortlægger behov, udviklingspotentialer og barrierer for at klimatilpasse danske byer til stormfloder og havvandsstigninger – nu og i fremtiden. Udredningen indgår i vidensgrundlaget for Realdanias videre indsats på feltet.

Indtil nu har det meste af klimatilpasningen i Danmark fokuseret på at sikre byerne mod kraftige regnskyl og skybrud. Men de seneste års storme som fx Bodil og Egon har blandt andet bevirket, at der nu også er begyndt at komme fokus på, hvordan man kan sikre byer og byernes kyster fra at blive oversvømmet af havvand.  

 

Der er allerede nu behov for at tænke tilpasning til stigningerne i havvand og stormfloder ind i planlægningen af danske byer. Også selv om havvandsstigningerne sker gradvist og af eksperter først forventes at blive et problem om 20-30 år. Behovet for klimatilpasning gælder både sikring af eksisterende byområder og nye bolig- og erhvervsområder, der placeres tæt ved kyster.

 

Realdania har i de seneste år haft fokus på at skabe løsninger i byerne, der håndterer regnvand og sikrer mod oversvømmelser fra skybrud. Rationalet har været at skabe klimatilpasning med merværdi. Det vil sige kombinerede løsninger, der dels gør byerne robuste over for regnvand, men som samtidig skaber nye og bedre byrum.

 

Ønsket er nu på tilsvarende måde også at sætte fokus på at beskytte byer og kyster mod oversvømmelser fra havvand og bidrage til at skabe løsninger, der udnytter potentialet i at kombinere klimatilpasning og byudvikling.

 

I andre europæiske lande med store kyststrækninger, som for eksempel Holland og England, har man i en årrække haft fokus på problemstillingen.

 

Der eksisterer dog også enkelte danske eksempler, som kombinerer klimatilpasning og byudvikling. I projektet FredericiaC, der anlægges ved havnefronten i Fredericia, arbejder man for eksempel både med at sikre den nye bydel og den historiske bymidte mod havvandsstigning og stormflod og samtidig skabe nye, rekreative muligheder. Udgravningsjord fra en ny kanal i bydelen bruges til at hæve terrænet, så det fungerer som et dige. Diget indrettes også som et sammenhængende promenadeforløb langs vandet, der fremmer byliv, rekreation og bevægelse og giver desuden adgang til vandet. Fordi anlægget af kanal, dige og promenade sker samtidig, sparer man også ressourcer.  

 

For at skaffe viden til arbejdet videre frem med klimatilpasning i forhold til havvandsstigning og stormfloder har Realdania støttet en udredning på feltet.

 

Udredningen kortlægger behov, udviklingspotentialer og barrierer. Desuden indeholder udredningen en række anbefalinger til at ændre organisatoriske og finansieringsmæssige forhold, og den giver bud på tekniske løsninger, som til sammen kan danne grundlag for en mere langsigtet, strategisk planlægning og national indsats på området.

 

Pixibog og rapport

Pixibog og rapport

Udredning om tilpasning af havvandsstigninger

Pixibog

Rapport

 

Udredningen er udarbejdet af Rambøll.

 

Fakta:

Udredningen foreligger i en samlet rapport med en række delrapporter.

 

Udredningens afsnit indeholder:

 

  1. Omfang af stormfloder og skader
  2. Rammevilkår
  3. Fastlæggelse af sikringsniveau
  4. Tekniske løsninger
  5. Anbefalinger

 

Derudover er udredningen udgivet i en pixiudgave, som også indeholder en introduktion til udredningen og en sammenfatning af delrapporterne.

 

Udredningen er udarbejdet af Rambøll på vegne af Realdania.

 

Udredningsarbejdet er foregået i perioden november 2014 til juni 2015. Der har været tilknyttet et rådgivende udvalg af repræsentanter fra kommuner, statslige institutioner, vidensinstitutioner, interesseorganisationer og kyst- og digelag. Udvalget har bidraget med viden og input ved en række møder og workshops samt ved interviews.

 

Derudover har eksperter fra Holland, England og IPCC’s Klimapanel medvirket i udredningsarbejdet.

 

Klimatilpasningsprojektet i Fredericia gennemføres i et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg som en del af byudviklingsprojektet Kanalbyen.

Læs mere på kanalbyen.dk