x

Havvand

Byerne og det stigende havvand

I Realdania arbejder vi for at udvikle nye svar på, hvordan byerne skal møde vandet i en fremtid med stigende havvand og flere og voldsommere stormfloder.

Byerne og det stigende havvand

Byerne og det stigende havvand er en indsats i fire spor som skal finde nye svar på, hvordan byerne kan møde havvandet i en fremtid med højere havvandstand og flere og voldsommere stormfloder.

I alt har vi afsat 77 mio. kr. over de næste fem år til at bidrage med ny viden og forskning, netværk, et landsdækkende debatprojekt, udviklingen af op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner og realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer.  

 

En vigtig del af indsatsen handler om at skabe ny forskning og nye tværfaglige fora — både for at dele ny viden og for at få eksisterende viden bragt i spil på nye måder og skabe nye indsigter på tværs af nuværende faggrænser.

Derfor har vi sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus etableret vidensnetværk, der kan fungere som tværfagligt forum, der både kan skabe og dele viden, og bidrage med ny forskning om klimascenarier, risikominimering og byudvikling.

Læs mere om vidensnetværket her

Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner samt realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer. 

Læs mere om partnerskabet:

Byerne og det stigende havvand - Pilotprojekter

  1. Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi realiseringen af en række pilot- og udviklingsprojekter med nytænkende bud på løsninger, der bidrager til bæredygtige byer på alle parametre. For eksempel ved at forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet, som også skaber naturoplevelser og turisme i de kystnære byer. Vi støtter også op mod 20 mindre plan- og procesprojekter i kommuner, der skal i gang med at undersøge byens udfordringer og muligheder i mødet med havvandet.

I et partnerskab med Fonden Teknologirådet har vi startet et landsdækkende debatprojekt, der samler eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer om at udvikle og diskutere scenarier for, hvordan byerne kan møde havvandet i fremtiden. 

Debatprojektet forløber som en række workshops og større borgermøder, der samler de forskellige interessenter på tværs og afrundes med en større høring i Folketinget.

Læs mere om debatprojektet her:

Debatprojekt

Det fjerde spor i Byerne og det stigende havvand skal dele og forankre ny viden, forskning og erfaringer fra kampagnens øvrige spor — bl.a. gennem undervisning og rådgivning af de væsentlige aktører. 

Et af tiltagene er en kampagne målrettet grundejere, som skal sikre grund og hus mod havvand:

vandetkommer.dk

Indsatsmodel med fire spor

 

Baggrund

Havvandet stiger, og vi kan forvente flere og mere voldsomme stormfloder i fremtiden. Det kan få alvorlige konsekvenser for et land som Danmark, hvor alle de 10 største byer ligger ud til kyst eller fjord. Hvor meget havvandet vil stige, afhænger først og fremmest af, hvor godt vi lykkes med at forebygge klimaforandringer. Hvor store skader, havvandsstigningerne vil skabe, afhænger af, hvordan vi vælger at sikre, udvikle og udbygge byerne langs hav og fjord over de næste 100 år.  

Udfordringen er ikke nødvendigvis at bygge en højvandsmur, en sluse eller et dige. Udfordringen er at vælge den rigtige løsning til det rigtige sted – og at samle de rigtige parter om bordet, når løsningerne skal realiseres og finansieres. Med indsatsen Byerne og det stigende havvand vil vi skabe viden, netværk, debat og nytænkende løsninger som kan bidrage til, at vi som samfund får mest muligt ud af de milliardinvesteringer i sikring af byerne, der er påkrævet. 

Faktaark om indsatsen Byerne og det stigende havvand

Kontakt

Projektchef
Mikkel Suell Henriques

Mikkel Suell Henriques, Realdania

E-mail: msh@realdania.dk
Mobil: +45 20 70 73 68
Twitter: @MikkelHenriques

Dialog om havvandsstigninger

I august 2017 afholdt vi et to-dages symposium, der samlede 34 eksperter inden for sikring af danske byer mod stormflod og havvandsstigninger.

Formålet med symposiet var at skabe et fælles vidensgrundlag og kortlægge, hvor der med fordel kan sættes ind for at understøtte danske byer i at træffe hensigtsmæssige beslutninger om tilpasning til stormflod og stigende havvand på kort og på langt sigt.

Materialer fra symposiet

Introduktion, program og opsamling på input

Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod, Jeppe Sikker Jensen, COWI

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale, Kristoffer Albris, Juridisk fakultet

Merværdi ved fjordløsninger, Per Dolmer, Orbicon

Løsningstopologier til højvandsbeskyttelse og fjordløsninger, Peter Bassø Duus og Per Dolmer, Orbicon

Indsigter fra havvandsudredningen, Marianne Marcher Juul, Rambøll

Opsamling fra Dialog om Havvandsstigninger

Præsentation af case-byer

Faktaark om byerne

København, Anders Edstrand

Vejle, Ulla Pia Geertsen

Odense, Christopher Mammen Rau

Lemvig, Claus Borg