x

Havvand

Byerne og det stigende havvand

I Realdania arbejder vi for at udvikle nye svar på, hvordan byerne skal møde vandet i en fremtid med stigende havvand og flere og voldsommere stormfloder.

Byerne og det stigende havvand

Havvandet stiger, og vi kan forvente flere og mere voldsomme stormfloder i fremtiden. Det kan få alvorlige konsekvenser for et land som Danmark, hvor alle de 10 største byer ligger ud til kyst eller fjord. Hvor meget havvandet vil stige, afhænger først og fremmest af, hvor godt vi lykkes med at forebygge klimaforandringer. Hvor store skader, havvandsstigningerne vil skabe, afhænger af, hvordan vi vælger at sikre, udvikle og udbygge byerne langs hav og fjord over de næste 100 år.  

Udfordringen er ikke nødvendigvis at bygge en højvandsmur, en sluse eller et dige. Udfordringen er at vælge den rigtige løsning til det rigtige sted – og at samle de rigtige parter om bordet, når løsningerne skal realiseres og finansieres. Med indsatsen Byerne og det stigende havvand vil vi skabe viden, netværk, debat og nytænkende løsninger som kan bidrage til, at vi som samfund får mest muligt ud af de milliardinvesteringer i sikring af byerne, der er påkrævet. 

Indsatsen Byerne og det stigende havvand forløber i fire spor med det overordnede formål at udvikle nye svar på, hvordan byerne kan møde havvandet i en fremtid med højere havvandsstand og flere og voldsommere stormfloder.

Faktaark om indsatsen Byerne og det stigende havvand

I alt har vi afsat 77 mio. kr. over de næste fem år til at bidrage med ny viden og forskning, netværk, et landsdækkende debatprojekt, udviklingen af op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner og realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer.  

Indsatsmodel med fire spor

 

 

 • En vigtig del af indsatsen handler om at skabe ny forskning, og nye tværfaglige fora for både at dele ny viden og få eksisterende viden bragt i spil på nye måder, og skabe nye indsigter på tværs af nuværende faggrænser.

  Derfor har vi sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus etableret vidensnetværk, der kan fungere som tværfagligt forum, der både kan skabe og dele viden, og bidrage med ny forskning om klimascenarier, risikominimering og byudvikling.

  Læs mere om vidensnetværket her

 • Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner og realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer. 

  Læs mere om partnerskabet og den kommende pulje til udvikling af pilotprojekter

  Byerne og det stigende havvand - Pilotprojekter

  1. Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi realiseringen af en række pilot- og udviklingsprojekter med nytænkende bud på løsninger, der bidrager til bæredygtige byer på alle parametre. For eksempel ved at forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet, som også skaber naturoplevelser og turisme i de kystnære byer. Vi støtter også op mod 20 mindre plan- og procesprojekter i kommuner, der skal i gang med at undersøge byens udfordringer og muligheder i mødet med havvandet.
 • I et partnerskab Fonden Teknologirådet har vi startet et landsdækkende debatprojekt, der samler eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer om at udvikle og diskutere scenarier for, hvordan byerne kan møde havvandet i fremtiden.

  Dette sker bl.a. ved et forløb af workshops og større borgermøder, der samler de forskellige interessenter på tværs. Til sidst samles det hele op ved en større høring i Folketinget.

  Målet er at komme udover de nuværende måder at tænke på, hvor der f.eks. har været tradition for at det har været grundejernes eget ansvar at sikre deres bolig. Hvis vi skal have nye løsninger der kan imødegå de store udfordringer i fremtiden, kræver det at man tænker større og på tværs af de nuværende rammer.

  Som et redskab for debatter og workshops, har Teknologirådet udarbejdet tre scenarier, der hver illustrerer forskellige måder at møde vandet på, og indtænke lokale forhold og lokal udvikling. De tre scenarier foregår i tre fiktive byer, men er baseret på den viden og de fremskrivninger vi i dag har til rådighed. De illustrerer samtidig de dilemmaer mange kommuner står overfor, når man skal beslutte hvordan man beskytter sig mod fremtidens stigende havvand.

  Se de tre scenarier:

  Tre oplæg til debat - Byerne og det stigende havvand (pdf)

  De data der ligger til grund for de tre scenarier, er samlet i et baggrundsnotat. Notatet giver også et godt samlet overblik over den viden der er tilgængelig og forskellige fremskrivninger afhængig af hvor voldsomme klimaforandringerne bliver, og hvor meget det vil lykkes at reducere CO2-udledninger.

  Baggrundsnotat

 • Alt den nye viden, ny forskning, erfaringer fra pilotprojekter, indsigter fra tværfagligt samarbejde og output fra debatter og dialog på tværs af interessenter, som indsatsen Byerne og det stigende havvand skaber, skal samles op, formidles og forankres, så det kan leve videre mange år ud i fremtiden.

  Det er det den fjerde del af indsatsen handler om. Den starter sideløbende med de andre dele af kampagnen, og vil samle op efterhånden som viden og erfaringer opbygges og de andre dele afsluttes. 

  Målet er at føde viden ind i de eksisterende faglige netværk og fora, så det sikres at den lever videre og bruges.

  Gennem undervisning og rådgivning skal der ske et kompetenceløft blandt de væsentlige interessenter. 

  Ikke mindst husejere og grundejere er blandt de væsentlige interessenter, og til dem er der lavet en helt særlig målrettet kampagne gennem Bolius. Se mere:

  vandetkommer.dk

Kontakt

Projektchef
Mikkel Suell Henriques

Mikkel Suell Henriques, Realdania

E-mail: msh@realdania.dk
Mobil: +45 20 70 73 68
Twitter: @MikkelHenriques

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Viden og analyse

Vi har sat gang i en række videns- og realiseringsprojekter, som skal skabe ny viden om problemfelt, løsninger og samarbejdsmodeller. Vi opdaterer siden løbende med ny viden:

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger - Pixibog

Udredning om tilpasning til havvandsstigninger - Fuld rapport

Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod, COWI 2017

Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner, CONCITO 2017

Klimatilpasning i kystnære byer, Rambøll Management Consulting 2017

Klimatilpasning i byudvikling, Realdania By & Byg 2016

Notat om organiserings- og finansieringsmodeller for projekter til forebyggelse af stormflod og havvandsstigninger, Lundgrens 2017

Katastrofer, klima, mennesker. Notat om eksisterende viden samt relevante aktører og løsninger i en dansk kontekst. Kristoffer Albris, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet 2017

Havspejlsstigning - Arkitektonisk kvalitet og typologier for løsningsrum i kystbyer, Aarhus Arkitektskole 2019

Menneskelig adfærd i katastrofer, Kristoffer Albris, Københavns Universitet 2019

Innovative planlægningstilgange, Ole Fryd & Gertrud Jørgensen, Københavns Universitet 2019

Seks kommuners praksis og kapacitet i arbejde med havvandsstigning og stormflod, Gertrud Jørgensen, Københavns Universitet 2019

Risiko management ifm stigende havvandstand, DTU 2019

Byer og havvand - et juridisk baselinenotat, IFRO 2019

Review af litteratur om økonomiske effekter af havvandsstigninger for byer, IFRO 2019

Læs mere

DMI's temaside om klima

Havvand på land (klimatilpasning.dk)

Kystdirektoratets temaside om klimaændringer

Connecting Delta Cities

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Dialog om havvandsstigninger

I august 2017 afholdt vi et to-dages symposium, der samlede 34 eksperter inden for sikring af danske byer mod stormflod og havvandsstigninger.

Formålet med symposiet var at skabe et fælles vidensgrundlag og kortlægge, hvor der med fordel kan sættes ind for at understøtte danske byer i at træffe hensigtsmæssige beslutninger om tilpasning til stormflod og stigende havvand på kort og på langt sigt.

Materialer fra symposiet

Introduktion, program og opsamling på input

Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod, Jeppe Sikker Jensen, COWI

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale, Kristoffer Albris, Juridisk fakultet

Merværdi ved fjordløsninger, Per Dolmer, Orbicon

Løsningstopologier til højvandsbeskyttelse og fjordløsninger, Peter Bassø Duus og Per Dolmer, Orbicon

Indsigter fra havvandsudredningen, Marianne Marcher Juul, Rambøll

Opsamling fra Dialog om Havvandsstigninger

Præsentation af case-byer

Faktaark om byerne

København, Anders Edstrand

Vejle, Ulla Pia Geertsen

Odense, Christopher Mammen Rau

Lemvig, Claus Borg

Relaterede projekter

 • Projekt

  {[{ item.title }]}

  {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}