Hovedbyerne på forkant

I Realdania har vi en ambition om at styrke bymidten i landets hovedbyer. Det har vi, fordi hovedbyerne ser ud til at kunne blive en motor for udvikling i yderområderne, og fordi deres tilbud ofte er vigtige for folks livskvalitet og lyst til at bo væk fra landets største byer.

Folk flytter til byerne. Ikke bare landets tre største. Indbyggertallet stiger også i mange af yderområdernes hovedbyer. Hovedbyerne ser med andre ord ud til at kunne fastholde mennesker og aktiviteter i områder længere væk fra landets største byer. Og hovedbyerne kan meget vel blive afgørende for udvikling i yderområderne.

Vi ser samtidig et stigende behov for at tage aktivt stilling til særligt bymidtens fremtid, hvis hovedbyerne i fremtiden skal blive ved med at være attraktive - både for dem der bor, arbejder og besøger byerne. 
 

Nye butiksstrukturer truer hovedbyerne

I dag har mange hovedbyer det godt. Men der er en stor risiko for, at hovedbyernes rygrad – bymidten og de centrale byrum - mister indhold, omsætning og kvalitet.

Antallet af dagligvarebutikker er over de sidste 45 år reduceret med 75 %, og der er en tendens til, at dagligvarebutikkerne flytter til udkanten af byen, hvor det er let at komme til med bil. Samtidig handler folk i stigende grad tøj, sko og andre udvalgsvarer på nettet. I 2016 forgik cirka 20 % af danskernes forbrug på nettet. 

Der er med andre ord en markant forandring i vores handels- og butiksstruktur. Særligt i de mindre byer. Spørgsmålet er: Hvis ikke handlen skal skabe liv i bymidten, hvad skal så?

Dét spørgsmål vil vi i Realdania gerne være med til at besvare i samarbejde med en række af landets LAG-kommuner, dvs. land- og yderkommuner. 

Vi støtter op til ti projekter, der udvikler hovedbyerne 

Vi har inviteret landets 56 LAG-kommuner til at sende os en tilkendegivelse af, om de er interesseret i at udvikle deres hovedbyer og styrke dem som motor i yderområdet sammen med Realdania. 30 kommuner har i efteråret 2017 tilkendegivet en konkret interesse for vores indsats og skitseret en række projektforslag over for Realdania.

På baggrund af interessetilkendegivelserne inviterer vi en række af kommunerne til at sende os en egentlig ansøgning, og i foråret 2018 får de første kommuner støtte til et projekt eller en plan, der skal styrke deres hovedby. Vi forventer at støtte op til ti projekter i den første runde.

Der vil i alt være to ansøgningsrunder. Den næste runde forventes skudt i gang medio 2018. 

Krav til projekterne 

Vi forventer i første omgang at støtte både strategiske udviklingsplaner og en række konkrete fysiske projekter rundt om i landet. Både planer og de fysiske projekter skal udvikle hovedbyen til gavn for dem der bor, arbejder og besøger byen. Projekterne skal tage udgangspunkt i hovedgaden eller de centrale byrum og i den omstilling, der er i gang.

Projekterne kan fx arbejde med nyt liv i bygninger, der har mistet deres funktion - som fx tomme butikslokaler eller et nedlagt posthus. De kan også arbejde med fx en opgradering af bymidtens kulturmiljø eller arbejde med helt nye funktioner i bymidten baseret på byens og hele områdets lokale potentiale.

Projekterne skal gerne introducere nye modeller og metoder, der styrker samarbejdet mellem byens mange aktører og sikrer fremtidige investeringer til gavn for den enkelte hovedby samt kommune. 

Indsatsen er en del af Realdanias initiativ Yderområdernes potentialer. I initiativet har vi blandt andet fokus på, at stedspecifikke kvaliteter skal være driver for positiv omstilling.

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2017

Kontakt

Björn Emil Härtel Jensen Projektleder

  • Data og analysegrundlag

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

  • Værktøjer

Analyser og datagrundlag

Analyser og datagrundlag

Vi har fået udarbejdet og støttet en række analyser og metoder, som til sammen udgør et vigtig grundlag for vores indsats ’Hovedbyer På Forkant’ 

Hovedbyerne på forkant

Af analysechef Henrik Mahncke, 2017.
Her har Realdanias analysechef samlet en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer På Forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra Danmarks Statistik og viser bl.a. en tydelig dobbelturbanisering i Danmark.
Ved spørgsmål kontakt analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk

Detailhandelen og bymidterne – udvikling og udfordringer

Af ICP 2017.
Heri har Institut for Centerplanlægning (ICP) analyseret detailhandlens udvikling og betydning for bymidten med udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold. Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum.


Kommuner på Forkant

Af Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, 2017.
I 2014 gik staten, KL og Realdania sammen om kampagnen ’På Forkant’, med fokus på, hvordan kommunerne udenfor de største byer kan sætte gang i en langsigtet tilpasning, omstilling og udvikling. 25 kommuner udviklede strategiplaner som del af kampagnen og flere arbejdede med byer som drivere for udvikling. Se f.eks. temaet om ’differentieret udvikling’ på side 30 for mere viden om byer som ’drivere’. 


Stedet tæller

Af Realdania, 2017.
I denne publikation kan du komme tættere på Realdanias erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i de danske yderområder. 


Værdien af bygningsarven

Af Incentive 2015.
Bygningsarven kan være med til at skabe nyt liv i yderområderne. Og det kan betale sig – også økonomisk – at værne om og udvikle bygningsarven. Et eksempel er Ribe, hvor 2/3 af turistovernatningerne skyldes bygningsarven. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive og BARK Rådgivning har udført for Realdania.

 

Relaterede projekter Se alle projekter

Odsherred 2025

Vendsyssel Teater

Svendborg Bymidte

Værktøjer

Værktøjer

Rundt om i landet findes fine, bevaringsværdige huse og bygninger, som samlet set udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie. Kulturmiljøerne kan være løftestang for udvikling - også i hovedbyen.Arkitektskolen Aarhus har med støtte fra Realdania udviklet en metode til screening af kulturmiljøer, SAK, der gør det muligt at udpege og udvikle særligt værdifulde kulturmiljøer. 

Screening af kulturmiljøer på aarch.dk
Af Arkitektskolen Aarhus 2017

 

 

{{ title }}

{{ description }}