x

Et byggeboom uden sidestykke

I de kommende 30 år skal der bygges lige så meget, som der er bygget i hele verden indtil i dag. Det er et byggeboom, som vi  aldrig tidligere har set. Det er oplagt, at vi i Danmark skal være en del af det, da vi er kendte for at skabe kvalitative byløsninger, som alle får gavn af – både byggeriet og brugeren, der i sidste ende skal bo eller arbejde i bygningerne eller bo i byerne.

Den danske byggesektor kan bidrage til løsning af ovenstående udfordring, men virksomhederne med bæredygtige og innovative løsninger er kendetegnet ved at:

  • Have begrænset kobling til forskningsverdenen
  • Arbejde med enkeltløsninger – der tænkes for sjældent i store helheder
  • Mangle skalering af løsninger og virksomheder
  • Mange idéer går i stå i den sidste fase af et innovationsforløb, inden de når markedet
  • Branchen arbejder siloopdelt

Derfor har vi afsat 56,5 mio. kr. til en innovationskampagne, der skal fremme de virksomheder, der målrettet satser på innovation, videndeling og samarbejde.

Samtidig ønsker vi at understøtte dansk jobskabelse, vækst og eksport til inspiration for den øvrige branche. Den samlede indsats skal på forskellig vis bidrage til at understøtte innovation hos nytænkende virksomheder i de forskellige kritiske faser, der findes fra en innovativ idé fødes, til den kan sælges og evt. eksporteres.

Bæredygtighed i fokus

Gennem innovationskampagnen ønsker vi også at sætte fokus på bæredygtighed. Vi vil være med til at skabe bæredygtige byløsninger, som falder ind under de verdensmål, som FN har sat for en bæredygtig udvikling – eksempelvis Verdensmål 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’ og Verdensmål 13 ’Klimaindsats’.

De fem spor

Innovationskampagnen består af fem spor til mere innovation:

Innovationskampagnen

Hvert spor tager afsæt i forskellige grundudfordringer for innovation i byggeriet, har forskellige målgrupper og forskellige succeskriterier og dermed også forskellige læringer. Du kan læse mere om de enkelte spor nederst på siden.

Målet med Innovationskampagnen er at fremme flere bæredygtige byer samt et sundt og bæredygtigt byggeri såvel i Danmark som i udlandet for derigennem at skabe livskvalitet for alle. Midlet er en indsats overfor byggebranchen, som skal bygge fremtidens byer og bygninger – med særligt fokus på innovative virksomheder med bæredygtige løsninger.

Erhvervsforskning

Ni erhvervsforskningsprojekter er i gang i spor 1 i Innovationskampagnen 'Mere forskning ind i virksomhederne'. Her kan du se partnerne i de enkelte projekter og få et kort resume.

De ni erhvervsforskere er samlet set en tværfaglig forskningsklynge, hvor de aktivt dyrker samarbejder og sparring. For at understøtte forskningsklyngen er erhvervsforskerne sammen med deres virksomheder og institutioner en del af BLOXHUBs Science Forum. Alle ni projekter er i gang og varer mellem 2 og 3 år.

Alle projekterne har søgt ud fra dette særlige erhvervsforsker-opslag, som satte rammerne og formål op for støtte:

Smart buildings & Smart cities: Balancing technology and people (PDF)

1. Human-centred Frameworks for Biointegrated Architecture

Virksomhed: 3XN A/S
Universitet/Institut: University College London, the Bartlett School of Architecture
Kandidat: Johan Steenberg
Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
Resumé: Projektet vil udvikle de arkitektoniske implementeringsrammer for et alternativt grønt designparadigme, der sparer vedligeholdelse ved at integrere tilpassede sporeplanter i det byggede miljø. Der oprettes et interdisciplinært feedback-loop mellem forskning og praksis på baggrund af biointegreret prototyping og konceptudvikling, hvor tekniske, adfærds og psykofysiologiske argumenter ved grøn implementering udvikles som grundlag for beslutningsprocesser i en professionel konkurrencesammenhæng. 

2. Occupant-responsive integrated ventilation and heating solutions with excellent comfort for new and renovated dwellings

Virksomhed: Saint-Gobain Denmark A/S
Universitet/Institut: Technical University of Denmark, DTU Byg
Kandidat: Lucile Sarran
Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
Resumé: Tekniske installationer til boliger, som er begrundet i energikrav, har efterladt beboerne med installationer, som er for komplekse at forstå, vedligeholde og diagnosticere. Dette projekt vil forsøge at inddæmme den negative fortælling om tekniske installationer i boliger ved at anvende IoT-teknologier til at give brugerne magten tilbage. Samtidig kan IoT-teknologierne anvendes til at forbinde og balancere boligens drift med vejrudsigter, energipris-scenarier og brugernes ønsker.

3. Smart terrorsikring af byrum

Virksomhed: Gemeinschaft A/S
Universitet/Institut: Københavns Universitet, Institut for antropologi
Kandidat: Stine Ilum
Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
Resumé: Der er de seneste 15 år sket terrorangreb på en række vestlige storbyer. Disse angreb har medført en øget sikring af byrum. Projektet vil tilvejebringe antropologisk forskning om 1) borgeres oplevelse af terrorsikring i tre københavnske byrum og 2) den eksisterende, teknologi-tunge praksis omkring sikring af byrum. Dette til brug for professionel rådgivning af kommuner, tegnestuer, teknologiudviklere m.fl. med fokus på en smart terrorsikring, der sammentænker fysik, teknologi, oplevelse og praksis. 

4. Innovation i strategiske partnerskaber

Virksomhed: Enemærke & Petersen a/s
Universitet/Institut: Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut
Kandidat: Nicolaj Frederiksen
Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
Resumé: Strategiske partnerskaber udgør et vigtigt virkemiddel i indsatsen for at styrke byggeriets produktivitet og sikre udviklingen af nye smarte løsninger til gavn for branchens aktører, brugere og samfundet. Med udgangspunkt i partnerskabet TRUST, der er Københavns Kommunes strategiske partner på børne- og ungeområdet, undersøger projektet vilkårene for etablering af partnerskaber, og hvilken rolle sådanne længerevarende samarbejder spiller i udviklingen og spredningen af innovationer i byggeriet. 

5. Smart Buildings & Cities Business Model Innovation

Virksomhed: VELUX Group
Universitet/Institut: Copenhagen Business School, Department of Management, Society, and Communications
Kandidat: Lara Hale
Forskningsprojekt: ErhvervsPostdoc
Resumé: The project seeks to facilitate business model innovation, shifting from focus on physical product to human-centred building services. It aims to connect the building industry’s business concerns around sustainability, digitization, and human-oriented building in the Internet of Things (IoT). It addresses the need for business model innovation in coordinated consultation with both the service provider and the people living and working in smart buildings. 

6. Increased occupant satisfaction and comfort using IoT-based data acquisition for high-performing building operation and design

Virksomhed: NCC Danmark A/S
Universitet/Institut: Technical University of Denmark, Department of civil engineering
Kandidat: Donya Sheikh Khan
Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
Resumé: The purpose of the project is to demonstrate that a systematic approach to data acquisition including occupant satisfaction, analysis and evaluation leads to improved indoor climate, better building performance, proactive diagnosis, faster and more efficient building design process including commissioning. This will be based on a generic IoT based data on recently developed data acquisition platform, where relevant stakeholders will be able to create methods, services and business models.

7. People Behavior

Virksomheder: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Schmidt Hammer Lassen Architects
Universitet/Institut: Arkitektskolen Aarhus, Research Lab 2
Kandidat: Andrew Khoudi
Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
Resumé: Smart Buildings er mere interaktive og datadrevne end traditionelle bygninger. Dette udfordrer hidtil teori og praksis omkring arkitektur. Samtidig gør Smart Buildings det muligt at komme tæt på brugernes behov og adfærd via sensorer, data, AI mm. Digitale Tvillinger af bygninger skal på baggrund af kvantitative data prædiktere fremtidig brug af bygningen til forbedring af brugeroplevelsen. Gennem vedvarende dataopsamling forbedres prædiktionen, så der opnås et match mellem model og virkelighed.

8. Mapping micro-contexts: informing architectural urban design and development

Virksomhed: Henning Larsen Architects A/S
Universitet/Institut: Technical University of Denmark; DTU Management Engineering, Depart-ment of Systems Analysis
Kandidat: Krister Jens
Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
Resumé: One of the key challenges in creating liveable cities is to encourage private investment in the public good. The goal of the PhD project is to create sustainability and liveability indicators, consisting of quantitative data, within specific urban contexts. The PhD will then develop a method to measure human behavioral patterns so that these can support the early stages of the design process, provide a business case for private investors and create a voice to the public. 

9. Simulating Public Life in Shared Spaces

Virksomhed: SCHULZE+GRASSOV ApS
Universitet/Institut: University of Copenhagen; Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kandidat: Mohammed Almahmood
Forskningsprojekt: ErhvervsPostdoc
Resumé: Borgernes brug af byens rum konstitueres af deres individuelle oplevelser og handlinger. Dette tages sjældent systematisk i betragtning, når konkrete byrumsdesign evalueres før eller efter ibrugtagning. Projektet udvikler, anvender og evaluerer en agentbaseret model, som emulerer individuelle fodgængeres og cyklisters adfærd i et givet miljø. Modellen kan bidrage til vurdering af forskellige alternative udformninger i designprocessen, og anvendes i forbindelse med borgerinddragelse.

Innovationskonkurrence

Fra august 2018 og halvandet år frem kører spor 2 i Innovationskampagnen 'En tværfaglig innovationskonkurrence', hvor virksomheder og andre eksperter arbejder på at udvikle løsninger til at bruge affald som ressource til byggeriet. Målet er at fremme nogle radikalt nye ideer, som løfter barren for, hvad der er muligt for at skabe et samfund uden affald, og som sætter yderligere skub i en omstilling mod mere cirkulær tænkning.  

Som noget helt nyt har konkurrencen Circular Construction Challenge et tværfagligt fokus, og der bliver kåret 3 vindere og ikke bare 1. Derudover ligger tyngden af konkurrencen på udvikling af vinderideerne og ikke på selve kåringen.

Konkurrencen indledes med en åben ansøgningsperiode på ca. 5 uger, hvor virksomheder kan byde ind med ideer og mulige projekter. Blandt dem udvælges de 10 bedste til at præsentere deres ide over for en nedsat udvælgelseskomité. Ud af de 10 vælges 6 finalister, der offentliggøres på fagmessen Building Green den 31. oktober 2018 i København. Disse 6 finalister får derefter ca. 10 uger til at sammensætte et tværfagligt team af rådgivere og eksperter, som skal hjælpe dem med at udvikle ideen samt med at indgå aftaler omkring setup, forretningsplan, projektbudget osv. De 3 stærkeste teams udvælges herefter endeligt af udvælgelseskomitéen ultimo januar 2019.

Nyhed: Tre vindere fundet i byggeriets konkurrence om at bygge med affald

De 3 teams vinder blandt andet hver et kontant beløb på 1 mio. kr., som skal bruges til udvikling af en prototype i løbet af foråret 2019. Derefter går en ca. 6 måneders faciliteret udviklingsfase i gang, hvor de tre teams får støtte til at udvikle, afprøve, eksperimentere og lære. For de teams, som ønsker det, får de også adgang til at bygge deres prototype i laboratorier eller andre former for testmiljøer. Dansk Design Center står for dette forløb.

I efteråret 2019 er de tre prototyper klar med henblik på at kunne afprøves 1:1 enten i Danmark eller i udlandet efterfølgende. 

Følg med på Circular Construction Challenge's hjemmeside:

circularconstructionchallenge.dk

Se interviews med de tre vindere i videoen og hør om deres erfaringer med at bygge med affald. 

Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi 

Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport, som tager udgangspunkt i interview af 62 danske bygherrer samt cases om bygherrer, der har erfaringer med at stille krav om genbrug og genanvendelse i forbindelse med byggeri, renovering eller nedrivning. 

Læs rapporten her: 

Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi

Vækst til iværksættere

Spor 3 i Innovationskampagnen 'Mere og hurtigere vækst til iværksættere' skal understøtte, at flere iværksættere lykkes med at skalere deres forretning og innovative løsning. Innovations- og accelerationsprogrammet Urbantech skal styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling. Urbantech-programmet løber i alt over tre år og tager 10 startups fra urban tech-branchen ind om året i et tre måneders accelerationsforløb med efterfølgende alumne-program.

Nyhed: Ti globale tech-startsups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Urbantech 2019 fandt sted fra august til november. Der var ansøgningsfrist til Urbantech 2019 den 26. maj 2019. Ansøgningsrunden til Urbantech 2020 åbner den 17. februar 2020, og der er ansøgningsfrist den 26. april 2020. Læs mere om programmet på hjemmesiden:

urbantechprogram.io

Urbantech er den samlende betegnelse for programmets fokus på digitale løsninger, som kan gøre byggeri mere effektivt, bygninger og energisystemer mere fleksible, offentlige byrum mere multifunktionelle eller byer mere CO2-besparende. Det hele koblet med den danske tradition for at sætte brugerne og borgerne i centrum med fokus på livskvalitet – inde som ude.

Urbantech finder sted i BLOXHUB og er finansieret af COWI, VKR Holding/VELUX og EWII og støttet af Industriens Fond og Realdania.

Innovation til marked

Denne støttekampagne under spor 4 'Fra innovativ idé til marked' i Innovationskampagnen er for innovatører (producenter, rådgivere og øvrige virksomheder), der har nye bæredygtige produkter til byggeriet, men har brug for støtte til at få produktet solgt til de første afgørende kunder. Man kan her opnå kontant støtte, som kan afhjælpe køberens risiko, og man kan få teknisk og kommerciel rådgivning og sparring omkring produktets udvikling med det formål at reducere kundens omkostninger og risici ved at bruge de nye produkter.

'Innovation til marked' yder økonomisk støtte til den udgift, der ligger efter selve produktudviklingen, og som er forbundet med at bringe produktet på markedet. Fokus i 'Innovation til marked' er at få innovative produkter i brug på konkrete byggesager, så virksomheden opnår afgørende referenceprojekter, der demonstrerer produktets effekt.

Ekspertpanel

Bæredygtighed skal forstås bredt og handler både om at styrke det grønne, sunde og effektive byggeri. Der er nedsat et ekspertpanel med kompetencer om både det bæredygtige og byggetekniske, det forretningsmæssige og om kundens perspektiv, som både vurderer om ansøgeres ideer er støtteværdige, og som samtidig fungerer som sparringspanel for projekter, der har opnået støtte. 

Springboard

Derudover kan udvalgte ansøgere få adgang til et Springboard gennem CONNECT Danmark. Et springboard minder i format om et bestyrelsesmøde, hvor virksomheden får sparring på de konkrete udfordringer, den står overfor.

Markedspanel

Kampagnen har også et panel bestående af potentielle kunder, der løbende vil blive præsenteret for de støttede projekter og give virksomhederne feedback med afsæt i markedets behov. Ligeledes vil markedspanelet bidrage med netværk i forhold til at finde egnede byggesager, hvor produkterne kan anvendes.

Støttekampagnen løber i 2018-2020, og der vil i alt være seks ansøgningsfrister.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2020. Se mere og ansøg på støttekampagnens hjemmeside:

Innovationtilmarked.dk 

Tidligere ansøgningsfrister:

  • 1. september 2018

  • 1. januar 2019

  • 1. april 2019

  • 1. oktober 2019

  • 1. januar 2020

Match making

I BLOXHUB er der, gennem spor 5 i Innovationskampagnen 'Match making mellem virksomheder', forskellige muligheder for at blive matchmaket med andre for at få nye samarbejder og kompetencer koblet på en nytænkende ide. 

I Match & Co-Create tilbydes caseejere, som står med en konkret udfordring eller forretningsidé, et kort intensivt sprintforløb, hvor der sammensættes et til-lejligheden team af forskellige fagligheder og aktører, der er indstillet på at samarbejde på at bringe ideen til et nyt niveau. 

Derudover kan man også få adgang til en funding-database, der giver et overblik over private og offentlige funding programmer og hjælp til at komme i gang med at søge midler til et udviklingsprojekt. 

Ultimo 2018 lanceres Match Export, som skal hjælpe byggeriets virksomheder, der har internationale ambitioner, til at indfri disse. Dette sker i samarbejder med andre eksportfremmeaktører som for eksempel Eksportrådet.

Se mere på BLOXHUBs hjemmeside:

bloxhub.org/match