x

SAMVEJR – Ny digital platform skal få borgerne ind i klimakampen

Pressemeddelelse 26. marts 2015

Klimatilpasning kan ikke alene håndteres med rør og rendegravere, men kræver også en mobilisering af borgerne. Et nyt projekt i Realdanias Klimaspring-kampagne vil give borgerne mulighed for at tage aktivt del i klimatilpasningen og indgå i klimatilpasningsprojekter, der forebygger og afhjælper oversvømmelser og samtidig skaber levende lokalmiljøer.

Hvordan bliver den enkelte borger en aktiv og handlekraftig aktør i klimatilpasningen? Det er omdrejningspunktet i et nyt udviklingsprojekt, der baner vejen for partnerskaber mellem kommuner, forsyningsselskaber, bolig- og grundejerforeninger, forsikringsselskaber og borgere, der ønsker at være med til at skabe lokale klimatilpasningsprojekter for at afhjælpe de problemer, som de øgede regnmængder og vandstande fører med sig.

SAMVEJR

Formålet med projektet er at udvikle en digital platform, der kobler de digitale muligheder med social handling. Platformen, der får navnet SAMVEJR, vil kunne hjælpe folk til at tage del i et fællesskab, hvor de kan bidrage med konkrete ideer og handling i lokale klimatilpasningsløsninger.

Når SAMVEJR er færdig, vil den kunne bidrage til at skabe bedre kommunikation og forståelse mellem de mange forskellige aktører. Borgere, bolig- og grundejerforeninger, kommuner, forsyningsselskaber m.fl. har alle en interesse i klimatilpassede kvarterer og grønne, lokale løsninger, men ofte viser det sig at være svært at skabe fælles forståelse for problemerne. Derfor er målet, at SAMVEJR bliver en platform, hvor borgere og myndigheder m.fl. i fællesskab kan dele viden, diskutere, planlægge og facilitere lokale klimatilpasningsprojekter.

SAMVEJR forventes lanceret medio 2016.

Digitaliset borgerdeltagelse

Som udviklingsprojekt handler SAMVEJR om at kombinere en brugerdrevet proces med en digital platform. Denne platform skal understøtte kommunikation, interaktion og idéudvikling både lodret (mellem myndighed og borger) og vandret (mellem borgere) på en måde, der kan mobilisere og aktivere de mange uudnyttede idéer og ressourcer – samt gøre dem til løsninger på lokalt niveau.

Projektets drivende parter er Gemeinschaft, der er en antropologisk virksomhed med speciale i hverdagslivet i byer og boligområder, og designbureauet B14, der arbejder med design og teknologi med særligt fokus på udvikling af digitale helhedsløsninger. Derudover tæller projektholdet arkitektvirksomheden Within Walls, Orbicon og strategisk kommunikationsspecialist Peter Strandby.

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer, og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning. Kampagnen yder faglig og økonomisk støtte til konsortiedrevet innovation i hele forløbet fra den første ide til den markedsførte løsning. Realdania har afsat 60 mio. kr. til kampagnen, der løber fra 2013 til 2017. Smith Innovation er fagligt sekretariat for kampagnen.

SAMVEJR bliver i første omgang en digital platform, hvor både borgere, kommuner, forsyninger, almene boligorganisationer o.a. kan præsentere klimatilpasningsrelaterede projekter og invitere til borgerinddragelse. Derfor vil platformen bl.a. rumme en række dialogredskaber til gennemførelse af klimatilpasningsprojekter, ligesom den vil indeholde vejledninger og gode eksempler til inspiration for både borgere, kommuner, forsyningsselskaber o.a. med interesse i klimatilpasning.