x

Klimaprojekt til over 100 mio. kr. skal skabe mere liv i Kokkedal

Pressemeddelelse 6. januar 2012

Et af Danmarks største samlede klimatilpasningsprojekter har set dagens lys i Kokkedal i Nordsjælland. Fremover skal der med regnvandet flyde udvikling og nye muligheder for indbyggerne i byen.

Bredt samarbejde – fælles vision
Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og de almene boligselskaber i Kokkedal indleder nu et bredt samarbejde for at vise, hvordan lokal håndtering af regnvand og oversvømmelser kan kombineres med at skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes. Visionen med projektet er bl.a. at vise, hvordan en klassisk dansk forstad kan tilpasses fremtidens klima ved at udnytte vandet som en positiv ressource i udviklingen af nye møde- og aktivitetssteder.

Udover at have stor betydning for Kokkedal vil projektet udforske fire vigtige problemstillinger, der er typiske for de danske forstæder:

  • De øgede regnmængder som følge af klimaforandringer 
  • Den funktionsopdelte by 
  • Koordinering af udviklingsplaner 
  • Manglende steder til aktiviteter og socialt samvær

Ved at sætte fokus på disse fire problemstillinger samtidig får projektet demonstrationsværdi for andre kommuner med lignende udfordringer.

Udfordringer og potentialer
Kokkedal har med oversvømmelserne i 2007 og 2010 mærket konsekvenserne af byens landskabelige placering. De store bebyggede arealer i oplandet til Usserød Å betyder, at der hurtigt kommer meget vand i kloakkerne og i åen, når det regner.

Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen:

”Klimaforandringerne har gjort, at vi allerede nu udvider åens kapacitet og snart kommer der også et dige, der skal være med til at mindske risikoen for oversvømmelser. Fremover vil vi se på åen som mulighedernes å. Vi har en vision om at udnytte vandet som en positiv ressource, der kan give liv og glæde til beboere i området. Det her projekt varsler en ny fremtid for hele Kokkedal.”

Kokkedal er en typisk dansk forstad i hovedstadsregionen, hvor mange af bebyggelserne og funktionerne som fx skole, daginstitutioner og center vender sig indad mod sig selv og dermed vender ryggen til omgivelserne. Den skarpe opdeling giver udfordringer fx omkring Holmegårdscentret. Det er projektets ambition at vise, hvordan man kan bruge regnvandet som et identitets- og aktivitetsskabende element, og derved gøre Kokkedal til et endnu bedre sted at bo.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler:

”Vi ser Kokkedal som et vigtigt demonstrationsprojekt for en stribe lignende forstadsområder i Danmark. Sammen med Fredensborg Kommune kan vi vise nye veje i forhold til, hvordan et klimatilpasningsprojekt ikke blot kan fungere som løsning på en akut klimamæssig udfordring, men også kan skabe en rekreativ og social merværdi i en typisk forstad. Fremtidens Kokkedal vil rumme unikke møde- og aktivitetssteder og et oplevelsesrigt udemiljø, som kan medvirke til at binde bydelens kvarterer sammen og skabe aktive fællesskaber på tværs af sociale grupper.”

Lokale- og Anlægsfonden udvikler og støtter eksempelprojekter inden for idræt, kultur og fritid, der lægger vægt på nytænkende arkitektur og funktionalitet.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet i Kokkedal:

”Lokale- og Anlægsfonden har allerede en del erfaring med at udvikle og ændre kedelige – men nødvendige – tekniske anlæg og løsninger til aktive og spændende samlingssteder. Det arbejde fortsætter vi her, hvor vi samtidig er med til at skabe nye samlingssteder, hvor der i dag er stor mangel på dem. Projektet i Kokkedal passer også ind i Fondens indsats for at gøre de udsatte boligområder til sjovere og mere aktive steder at opholde sig i forhold til idrætslige og kulturelle oplevelser.”

Med økonomisk støtte fra Realdania er der i perioden juni til oktober 2011 gennemført et forprojekt, som har givet kommunen en bedre og mere kvalificeret viden om udfordringerne i Kokkedal. Processen har desuden vist, at det er vigtigt også at fokusere på, at forstæder som Kokkedal typisk udvikles gennem udviklingsplaner, der ikke er koordineret i forhold til forstadens helhed. Det nye projekt vil koordinere udviklingsplanerne i en samlet helhedsplan for området.

Stort budget – samlet indsats
Budgettet for realisering af partnerskabets vision er på 118 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med 44,5 mio. kr., Fredensborg Kommune med 33,6 mio. kr., Lokale- og Anlægsfonden med 5 mio. kr., mens den resterende del finansieres gennem de almene boligselskaber.

 

De betydelige investeringer skal ses i lyset af, at projektet supplerer og spiller sammen med de igangværende og kommende renoveringer af de almene bebyggelser i både Egedalsvænge, Skovengen og By-/Nordengen. Ser man derfor på de samlede investeringer i området, vil der være tale om en totalinvestering i Kokkedal på over 600 mio. kr..

Formand Marianne Lundberg for Ab Hørsholm Kokkedal, som ejer Skovengen og By-/Nordengen:

”Sammen med renovering af vores boligafdelinger er det særdeles positivt, at vi fra boligorganisationernes side i samarbejde med Fredensborg Kommune, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden kan være med til at iværksætte initiativer, som tager hånd om de klimamæssige udfordringer, som har betydet store oversvømmelser i Kokkedal-området de senere år. Og at vi så i samme moment ydermere får givet Kokkedal-området et gevaldigt løft, er jo helt fantastisk.”

Byggechef Per Bro i Boligforeningen 3B, der administrerer Egedalsvænge:

”I den forestående renovering af Egedalsvænge har vi stort fokus på klimatiltag, fx isolerer vi facaderne, etablerer solceller og ser frem til at arbejde med spændende vandløsninger på udearealerne. Det alene er en stor investering, og jeg tror, at det er muligt ved en fælles indsats at gøre Kokkedal til et endnu bedre sted at bo.”

Forankret hos borgerne
Samarbejdet bygger videre på konkrete lokale initiativer båret frem af borgerne i Kokkedal. Lokale kræfter har set et potentiale for flere fælles mødesteder og plads til aktiviteter og udfoldelse omkring Holmegårdscentret og Egedalshallen. Borgerne i de oversvømmelsesramte byområder har samtidig efterspurgt tekniske vandløsninger for at kunne sove trygt om natten igen. Kernen i dette projekt er at forene vandløsninger og fælles aktivitets- og mødesteder til glæde og gavn for alle, der færdes i Kokkedal – ikke mindst for de lokale ildsjæle.

Processen fremadrettet
Første fase af den tværfaglige konkurrence forventes igangsat april 2012 og anden fase august 2012. Endeligt resultat og offentliggørelse forventes med udgangen af november 2012. Det forventes, at vinderprojektet vil blive viderebearbejdet og behandlet frem til sommeren 2013, hvorefter realisering kan påbegyndes.

Fredensborg Kommune afholder borgermøde om projektet onsdag d. 25. januar kl. 17 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Kokkedal. Alle med interesse for udviklingen af Kokkedal er velkomne!

Overblik over processen

Forprojekt (juni - nov. 2011)
Analyser, forundersøgelser og borgerinddragelse på stedet i form af interviews mv. Processen har udviklet grundlaget for den efterfølgende tværfaglige rådgiverkonkurrence.

Etablering af dobbeltprofil (okt. 2011 ->)
Fredensborg Kommune igangsatte i oktober 2011 etableringen af et dobbelt-profil langs Usserød Å, der giver åen mulighed for at brede sig kontrolleret, når vandstanden stiger. Anlægsarbejderne pågår og forventes afsluttet i løbet af vinteren.

Etablering af dige (forår 2012 - >)
Fredensborg Kommune igangsætter i foråret 2012 etableringen af et dige langs dele af Usserød Å.

Tværfaglig rådgiverkonkurrence (april – nov. 2012)
Første fase af konkurrencen forventes igangsat april 2012 og anden fase au-gust 2012. Endeligt resultat og offentliggørelse forventes med udgangen af november 2012.

Realisering af vinderprojekt (medio 2013 ->)
Det forventes, at vinderprojektet vil blive viderebearbejdet og behandlet frem til sommeren 2013, hvorefter realisering kan påbegyndes. 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Fredensborg Kommune