x

På torvet i den lille købstad Store Heddinge på Stevns ligger en anseelig og velproportioneret bygning, nemlig byens råd-, ting-, og arresthus opført i tiden 1832-38. Bygningen er beliggende på Algade midt i aksen på torvet i Store Heddinge, og indtager en fremtrædende plads som et af byens naturlige visuelle samlingspunkter.

Det velproportionerede hus hører til blandt byens eneste historiske bygninger, ved siden af præstegården ved Kirketorvet, og Sankt Katharina Kirke. Bygningsanlægget omfatter en hovedbygning efter tegninger af arkitekten Jørgen Hansen Koch (1787-1860) og efter sparehensyn blev sprøjtehus og ringmure opført efter tegninger af den lokale arkitekt Georg Kretz (1810-57).

Råd-, ting- og arresthusets facader er med en muret pudset overflade i stueetagen og i blank mur med hamborgerfuger på første sals facade. Taget er belagt med blådæmpede vingetegl og bygningen er mod torvet flankeret af to murvinger, der giver adgang til arrestgården. De to murvinger, har været ombygget af flere omgange. På opmålingstegningen fra 1840´erne og på fotografier før 1914 fremstår portene med vandrette overliggere og portblade med rektangulære fyldinger. På fotografier efter 1914 fremstår portene med fladbuede overliggere og med flere ændringer af tilmuringer, porte og døråbninger.

Den italienske skønhed

Kochs Tinghus kom til at danne skole for de mange rådhuse, der blev opført i løbet af 1800-tallet, da det var et af de allerførste eksempler på overgangen fra de to stilarter nyklassicismen og historicismen. Hvor klassicismen, er inspireret af den klassiske bygningskunst fra Grækenland og Rom, så bruger historicismen træk fra fortiden og både fra Danmark og andre lande.

Husets oprindelige rum var oprindeligt disponeret med tre arrestrum for mænd, to for kvinder, en arrestforvalterbolig bestående af et værelse og et køkken samt en vagtstue i stueetagen. Førstesalen bestod af rådstuesalen, venterum, vidnekammer, tingstue og tilhørende arkivrum. På loftet var oprindeligt sygestuer, hvis funktion dog efterhånden flyttede til mere egnede omgivelser. Herefter blev rummet brugt til pigekamre. Bygningens etager er forbundet af et imponerende trapperum, der går gennem hele ejendommen. 

 

Jørgen Hansen Koch

Jørgen Hansen Koch levede fra 1787 til 1860. Han begyndte sin uddannelse på Kunstakademiet i 1808, efter han fik svendebrev som tømrer. På akademiet blev han undervist af C.F. Hansen og fik efter eksamen ansættelse hos samme.

Fra 1818 til 1822 rejste Hansen Koch på studietur til Sydeuropa. I Napoli blev han introduceret for den danske prins Christian Frederik (Christian VIII), hvilket bevirkede, at han i 1823 blev udnævnt til Hofbygmester og på den måde kom til at præge en lang række ombygninger i kongehuset og hos adelen. Det imponerende interiør i senempirestil i Frederik VIII's palæ er måske det mest kendte af disse arbejder.

I løbet af sin karriere stod Koch også bag en lang række rådhuse og andre offentlige bygninger. Fælles for dem alle er, at de stilmæssigt forholder sig tro mod læremesteren C. F. Hansen og klassicismen.

Restaurering

Realdania By & Byg købte Kochs Tinghus i Store Heddinge for at sikre eftertiden det markante hus, der regnes for at være prototypen på de mange historicistiske rådhuse opført overalt i landet i løbet af 1800-tallet.

Restaureringen har først og fremmest taget udgangspunkt i at vække husets oprindelige ånd og stemning til live igen. Uvedkommende lag er fjernet, og alle overflader såvel yderst som inderst er gennemgået. Derudover er en senere tilkommen arrest blevet fjernet, og det omkringliggende gårdrum åbnet, så det sammen med den bagvedliggende have nu indgår i byens eksisterende byrum.

Huset er desuden blevet udstyret med moderne højteknologiske og energioptimerende løsninger. Hele restaureringen er sket under ledelse af Rønnow Arkitekter.

Huset anvendes i dag som hjemsted for klima,- energi- og kommunikationskonceptet 'Den røde tråd er grøn'. Gennem kommunikation og events sætter konceptet fokus på energi og klima og søger derved at øge energibevidstheden og inspirere til bæredygtige løsninger hos erhverv, skoler, turister og borgere.