x

Landsbyer: Klynger er en succes

Pressemeddelelse 20. maj 2017

Landsbyer står stærkere, når de står sammen. De bliver bedre til at samarbejde og til at se langsigtet på udviklingen i deres lokalområde. Det viser en ny evaluering af fem af landets første landsbyklynger, som er gennemført af DGI og Realdania.

De fem landsbyklynger, som har deltaget i evalueringen, ligger i kommunerne Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Vordingborg, Ringkøbing-Skjern og Hjørring. Siden 2015 har grupper af landsbyer i de fem områder med støtte fra DGI og Realdania arbejdet med at danne tætte samarbejder på tværs.

 

Formålet har været at se, hvordan frivillige borgere gennem fælles, strategisk indsats selv kan være med til at styrke livet i landsbyerne – ved at være fælles om ressourcer og faciliteter og ved at opdyrke en fælles identitet. De fem klynger har fungeret som pilotprojekter for en igangværende kampagne, hvor op til 25 landsklynger kan modtage støtte.

 

I forbindelse med evalueringen er styregruppemedlemmerne i de fem landsbyklynger blevet bedt om at vurdere samarbejdsmodellens styrker og svagheder (i alt 59 respondenter har deltaget i evalueringen). Den overordnede konklusion fra deltagerne i evalueringen er, at landsbyklyngerne skaber større sammenhold og udvikling.

  • 87 % mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde

  • 87 % mener, at projektet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet

  • 94 % peger på, at de vil anbefale projektet til andre lokalsamfund

Pilotklyngerne har fokuseret samarbejdet om seks forskellige områder.

 

1. Fælles organisering - som fundament for positiv, strategisk udvikling. Evalueringen viser, at 83 % mener, at projektet har opbygget en fælles organisering. 94 % mener, at den nye organisering arbejder fremadrettet med planlagte mål.

2. Kommunikation. Alle klynger har oprettet en fælles hjemme- og/eller facebookside, hvor information om organisering og aktiviteter bliver delt. Det styrker den fælles identitet og deling af viden. 86 % mener, at samarbejdet har øget kendskabet til de øvrige landsbyer og deres aktiviteter. 83 % ser hjemmesiden som et vigtigt element i at skabe én fælles identitet. 
 
3. Borgerinvolvering. Borgernes egen deltagelse er essentiel for, at en landsbyklynge fungerer. Mange borgere er med i klyngerne, netop fordi de på den måde kan være med til at gøre og skabe noget konkret i deres nærområde – i den periode et projekt løbes i gang. 49 % mener, at projektet er lykkedes tilfredsstillende, hvad angår borgerinvolvering. 43 % mener, at projektet har styrket frivilligheden blandt borgerne, så nye tiltag og aktiviteter, som ikke tidligere kunne etableres, nu kan realiseres.

4. Samarbejde med kommunen. I pilotklyngernes styregrupper sidder også kommunale repræsentanter. Det er også gennem kommunen, at landsbyerne søger om støtte til klyngesamarbejdet, og desuden bidrager kommunen også økonomisk til klyngerne. 72 % af respondenterne mener, at samarbejdet med kommunen er styrket. Evalueringen viser, at landsbyklynger øger tilliden, kendskabet og den gensidige respekt mellem kommune og frivillige. Politikere og embedsmænd er blevet mere opmærksomme på de frivillige ressourcer i deres område. De frivillige aktører har samtidig fået erfaring med, hvordan de gennem bredere, strategisk samarbejde og ved at stå sammen om at løse komplekse problemstillinger kan få større indflydelse på kommunale beslutninger.

5. Mødesteder. Fælles, fysiske mødesteder styrker sammenhængskraften mellem landsbyerne. Projektet har gennemført en kortlægning af klyngernes mødesteder. 43 % af de adspurgte deltagere mener, at denne kortlægning har ført til en eller flere positive tilpasninger. 

 

6. Aktiviteter. Gode aktivitetstilbud er med til at fastholde liv i landsbyerne. Projektet har via en kortlægning spurgt til idéer til nye aktivitetsudbud. 68 % af deltagerne svarer, at disse idéer har ført til et eller flere konkrete tiltag af nye aktiviteter eller tilpasninger af aktiviteter, der allerede var i området.

 

Landsdækkende kampagne

Erfaringerne fra de fem første pilotklynger føres i øjeblikket videre i en landsdækkende kampagne. Her får op til 25 nye landsbyklynger støtte til at danne samarbejder. Kampagnen gennemføres i et samarbejde mellem Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden og løber frem til 2018. Læs mere om kampagnen på www.landsbyklynger.dk

 

Citater

Carsten Blomberg, afdelingsleder i DGI Lokaludvikling siger: ”Evalueringen viser, at Landsbyklynger styrker samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. Landsbyer præsenterer en ny model for organiseringen af samarbejdet. Det bliver lettere at samarbejde og mindre ressourcekrævende for kommunen, når landsbyerne går sammen i klynger.”

 

Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania, siger: ”Vi har høstet rigtig mange gode erfaringer med landsbyklynger som et redskab og en proces til at skabe positiv udvikling og fælles identitet i små lokalsamfund. Evalueringen viser tydeligt, at landsbyer rent faktisk står stærkere når de står sammen, og læringen her fra er brugbar i det videre arbejde med at udbrede landsbyklynger som samarbejdsmodel for de små lokalsamfund.” 

Klynger

De fem pilotklynger ligger i hhv. Faaborg-Midtfyn Kommune, Hjørring Kommune, Syddjurs Kommune, Vordingborg Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Der er endvidere bevilget støtte til landsbyklynger i følgende kommuner: Randers, Skive, Rebild, Aalborg, Svendborg og Langeland. Derudover har Faaborg-Midtfyn fået tildelt endnu en klynge.

 

Læs evalueringen her.