x

Odense Adelige Jomfrukloster, der blev fredet i 1918, ligger i den historiske bymidte i Odense. Hovedhuset er det største af de delvist bevarede stenhuse i Odense og samtidig et af Danmarks ældst bevarede, verdslige huse.

Opført af en biskop

Klosterets historie går tilbage til begyndelsen af 1500-tallet, hvor bispegårdsanlægget med hovedhus og to sidefløje menes at være opført af en dansk biskop i perioden 1504-1508. Efter Reformationen blev ejendommen en del af kronens gods og blev i den forbindelse afhændet til den odenseanske storkøbmand Oluf Bager i 1579.

Ejendommen blev i 1630 erhvervet af den danske rigsråd Jørgen Brahe, en af datidens gejstlige og adelige stormænd, og i år 1700 opnåede efterkommeren Karen Brahe fuldt ejerskab af ejendommen. Hun stiftede og indrettede i 1716 jomfruklostret. Odense Kommune overtog ejendommen i 1972, hvorefter den formelle funktion som adeligt jomfrukloster ophørte.

Mange historiske lag

Det fredede anlæg er især interessant på grund af sine mange bygningshistoriske lag, der spænder fra senmiddelalderens krydshvælvede kælderlofter til 1700- og 1800-tallets bygningsændringer med nedrivninger og tilføjelser.

Ejendommens interiør er ligeledes rigt på historiske lag: Vægge og træværk er prydet med dekorationsbemalinger fra 1700- og 1800-tallet, historiske tapeter og overmalede kalkmalerier, og rumudstyr som f.eks. pejs, stuklofter, panelværker, døre og gulve er bevaret.

Trods husets mange ejere og skiftende stilarter og funktioner siden opførelsen svarer hovedbygningens udseende i dag i store træk til det jomfrukloster, som Karen Brahe etablerede i begyndelsen af 1700-tallet. Både hovedhuset og den yngre østlige fløj er således bevaret med en lang ubrudt fortælling om funktionen som adeligt jomfrukloster fra 1716 til 1970, hvor de sidste adelsfrøkener flyttede ud.

Jomfruklosteret i dag

Klosteret blev købt af Realdania By & Byg i 2008 og efter en fem år lang restaurering indviet i 2013. I dag er klosteret udlejet til Syddansk Universitet, som bruger det til kontorer, undervisning og repræsentative formål. Desuden har Karen Brahe Selskabet hjemme i ejendommen. Selskabet blev stiftet i 1987 og har til formål at virke for aktiviteter omkring Karen Brahe, oplyse om kvindekultur og medvirke til sikring af selve klosteret.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Udgivelser

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Arrangementer

Vis flere

Bygherre

Bispegården med den nuværende hovedfløj blev opført omkring 1504 af Biskop Jens Andersen Beldenak. Et ældre teglstensgulv under hovedhusets kælder bevidner, at dette ikke var den første hovedbygning på stedet.

Efter Reformationen i 1536 overtog kronen al kirkens jord og fast ejendom. Når kongen var i byen, boede han på gården med hele sit følge. Omkring 1575 vælger kongen at sælge gården til en adelsmand, og fire år senere er huset i hænderne på den berømte odenseanske købmand Oluf Bager. Herefter havner gården hos adelen.

Karen Brahe kommer til

I midten af 1600-tallet bliver Preben Brahe og fru Susanne Gøye ejere af gården. Susanne Gøyes ugifte faster, Anne Gøye, boede en overgang i huset, og med sig bragte hun sit omfattende bibliotek. Denne samling overgik ved Anne Gøyes død til Susanne Gøyes datter Karen Brahe, som blev eneejer af gården omkring år 1700. Som 60-årig syntes Karen Brahe, at det var tid til at overveje fremtiden, og hun valgte den 8. november 1716 at underskrive fundatsen til et adeligt jomfrukloster på bispegården.

En beskyttet tilværelse

Et jomfrukloster skal ikke forstås som et religiøst, nonnekloster men som et aflukke, hvor beboere og verden var adskilt - en organisationsform hvor de indskrevne levede en beskyttet tilværelse med bolig og underhold.

En plads i klostret betød bolig, et årligt pengebeløb, kost, lys, varme og et hushold samt tjenestefolk. Hele klostret blev ledet af en priorinde og oprindeligt var der plads til otte jomfruer i klostret, senere 11. Mange af de kvinder, der boede i klostret, var midaldrende, før de opnåede en plads, da der var venteliste. Optagelseskriterierne bestod i, at man skulle være adelig, af luthersk tro, ægte født og over 14 år.

I tidens løb har mange kvinder boet i klostret, der dog ikke altid havde lige stor tilstrømning. Allerede i 1700-tallet stod pladser tomme, og jo tættere vi kommer på vores egen tid, jo mindre attråværdigt blev livet i klostret.

Klostret var ikke et lærd kvindefællesskab, faktisk indgik opdragelse og uddannelse slet ikke i bestemmelserne for klostret, og selvom Karen Brahes bibliotek nu på 3.400 bind fra 1725 stod på klostret, var det at låne en bog ikke så ligetil.

Afvikling

I klostrets sidste år boede her kun en priorinde, som dog havde et par logerende, som ikke var klosterjomfruer. Huset og dets funktion var blevet utidssvarende, og i starten af 1970'erne var det på tide at afslutte foretagendet.

Klostret blev lagt sammen med Roskilde Kloster, og Odense Kommune overtog bygningen. Kommunen brugte bygningerne til forskellige formål, bl.a.  rykkede H.C. Andersen Sekretariatet ind omkring 200-året for hans fødsel. Bygningen egnede sig dog ikke rigtigt som kontor. Også Karen Brahe Selskabet havde siden 1988 haft til huse i bygningerne.

I 2004 rettede Odense Kommune henvendelse til Realdania By & Byg med henblik på salg, og i 2008 overtog Realdania By & Byg ejendommen.

Restaurering

Realdania By & Byg har udført en gennemgribende restaurering, der især koncentrerede sig om at bevare og skabe sammenhæng mellem bygningens mange historiske lag. Det er sket på baggrund af omfattende undersøgelser af hovedhusets meget delikate og skrøbelige interiører, der i hovedtræk stod uforandrede i de historiske lag, men i stærkt forfald.

Blotlægning af mange lag

I hovedhuset var udgangspunktet en konservatormæssig blotlægning af overflader og en efterfølgende, differentieret istandsættelse relateret til de enkelte rums identitet i tid og historie. Navnlig førstesalens vægge og især træværkets dekorationsbemalinger fra 1700- og 1800-tallet var en restaureringsmæssig udfordring.

Stueetagen rummer en rig historie med overmalede kalkmalerier og dekorerede lofter samt bevaret rumudstyr som pejs, stuklofter, panelværker, døre og gulve.

Planløsning i hovedbygningen

Hovedbygningens planmæssige disposition er forblevet uændret med undtagelse af stueetagens østlige ende, hvor et antal senere opførte skillevægge på uheldig vis havde opdelt gavlrummet i en række mindre rum. En tilbageføring til gavlrummets tidligere rumlige disposition har nu skabt større arkitektonisk klarhed og en mere praktisk fremtidig anvendelse.

Den udvendige restaurering af hovedbygningen indebar istandsættelse af murværk, vinduer, døre og hovedtrappen. Taget er blevet bevaret, som det var, uden omlægning, men eftergået og sikret ved kamtakker og skorstene.

Sidefløjen

Den langt yngre sidefløj, som er opført i bindingsværk formentlig i midten af 1700-tallet, har ikke de samme bygningsmæssige og bevaringstunge kendetegn og værdi som hovedhuset. Derfor har det været muligt at ændre bygningens indre til en ny anvendelse uden den samme kompleksitet og sårbarhed, som tilfældet har været for hovedhuset.

Den fremtidige brug af sidefløjen vil blive som møderum/auditorium i stueetagen med tilstødende toiletter og handicaptoilet samt depot for anretterkøkkenet, som indrettes i hovedbygningens østlige tøndehvælvede kælderrum.

Læs mere om Realdania By & Bygs projekter

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}