x

Association between wooden buildings, health and indoor air climate – a review of the literature

Undersøgelse

Udgivelsesdato
december 2020

Sideantal
22 sider

Forfatter(e)
Torben Sigsgaard, Aarhus University, Department of Public Health
Signe Frederiksen, Aarhus University, Department of Public Health
Gabriel Bekö, Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering

Download

Et hold forskere fra DTU og Aarhus Universitet har foretaget en litteraturgennemgang med det formål at at opsummere eksisterende viden om sammenhængen mellem træbyggeri, sundhed og indeklima.

Litteraturgennemgangen resulterede i få studier, der undersøgte sammenhængen mellem træbyggeri og sundheds effekter. Søgningen resulterede dog i en omfattende litteratur om forurenende stoffer og indeklima i træbyggerier. Denne viden blev således opsummeret og medtaget i rapporten. Det skal dog bemærkes, at  konklusionerne om indendørs miljøforhold i træbygninger ikke afspejler en systematisk gennemgang af den eksisterende litteratur om indeklima i trækonstruktioner, idet forskerne har inddraget yderligere litteratur på området.

Sammenfattende indikerer den eksisterende viden modstridende resultater for sammenhængen  mellem træbyggeri og sundhed. På grund af den sparsomme litteratur, heterogenitet og risiko for  bias i studierne, kan der ikke drages klare konklusioner om sammenhængen. Imidlertid fandt ingen af   de inkluderede undersøgelser en sammenhæng mellem at bo i træhuse og bygningsrelaterede  symptomer.

Gennemgangen viser, at der mangler viden om helbredseffekter relateret til træbyggeri. Dette skyldes blandt andet heterogenitet i design, mål for eksponering og helbredsudfald i de gennemførte studier. Der er således behov for epidemiologiske opfølgningsstudier med objektive mål for helbredsudfald. Særligt er der behov for undersøgelser af perioden fra byggeriets afslutning og gennem de første års anvendelse. Forskerne fandt ingen undersøgelser af effekterne af bygninger og materialer fra fleretagers træbyggeri. Derfor er der et presserende behov for at undersøge indeklimaet i moderne højhuse i træ. Desuden er der brug for en bedre definition af "træbyggeri" for at muliggøre sammenligning at resultater på tværs af bygningstyper, dvs. klassificering af "Bjælke hus", "Tung træramme" og "Let træramme".