x

Innovationskampagne skydes i gang med ni erhvervsforskningsprojekter

Pressemeddelelse 14. december 2017

Innovationsevnen i den danske byggebranche kan blive et af Danmarks stærkeste kort i den grønne omstilling. Derfor lancerer Realdania i dag en ny innovationskampagne til over 55 mio. kr. Og starter med præsentation af ni nye erhvervsforskningsprojekter sammen med Innovationsfonden.

Hver gang en gennemsnitlig mellemstor dansk byggevirksomhed bruger 155 kr. på forskning og udvikling, bruger en tilsvarende industrivirksomhed 1.000 kr. Og de seneste to år er der blot igangsat 20 erhvervsforskningsprojekter inden for byggeriet. Det synliggør et stort uforløst innovationspotentiale, og det kalder på en indsats for at styrke den praksisorienterede forskning blandt byggeriets virksomheder.

Første kampagnespor i Realdanias nye innovationskampagne er derfor også et samarbejde med Innovationsfonden om støtte til ni erhvervsforskningsstipendiater. De ni forskere skal i samarbejde med virksomheder udvikle ideer og nye produkter inden for Smart buildings og Smart cities - som eksempler på innovation i krydsfeltet mellem forskning og praksis.

Fra terrorsikring til bygningsperformance

Projekterne spænder vidt: Ét projekt vil udvikle en ny praksis for rådgivning om smart terrorsikring, hvor den teknologiprægede sikring er i balance med det oplevede byrum. Og flere projekter har fokus på, hvordan integrering af IT i vores bygninger og boliger kan gøre dem mere bæredygtig, så de f.eks. 'performer' bedre i forhold reduktion af energiforbrug og forbedring af indeklima.
 
Innovationsfondens chef for erhvervsforskerområdet, Hanne Harmsen, siger:
 
"Vi har brug for at øge talentmassen af unge forskere, der kan designe fremtidens byer, så de bliver bedre at leve og arbejde i. Det er derfor glædeligt, at vi nu ser nye forskningsprojekter af høj kvalitet spire frem, som kan styrke innovationen i brancher, der har brug for et løft."
 
"Særligt positivt er det, at vi med samarbejdet med Realdania er lykkedes med at tiltrække nye og mindre virksomheder, som ikke tidligere har været involveret i erhvervsforskerprojekter og nu ønsker at investere i forskning," siger Hanne Harmsen.
 

Innovationskampagne i fem spor

Realdanias innovationskampagne har fem spor i alt, der hver adresserer et område, hvor den danske byggeinnovation har et særligt udviklingspotentiale. Filantropidirektør Anne Skovbro siger:

"Vi står midt i en grøn omstilling og den største globale urbanisering nogensinde, hvilket stiller store krav til byggeriets evne til at skabe nye produkter og trænge igennem til de internationale markeder. Det er det, vi henover de kommende år vil prøve at understøtte med vores kampagne. Bl.a. ved at støtte virksomheder og vidensinstitutioner i at arbejde sammen på kryds og tværs, og ved at etablere kontakt mellem danske virksomheder og nogle af de byer ude i verden, der står med aktuelle udfordringer."

De ni forskere bliver del af BLOXHUB's Science Forum

De udvalgte ni erhvervsforskere skal fungere som en forskningsklynge, hvor de aktivt dyrker tværfaglige samarbejder og sparring. For at understøtte forskningsklyngen bliver erhvervsforskerne sammen med deres virksomheder og institutioner en del af innovationshub'en BLOXHUB's Science Forum.

Direktør i BLOXHUB, Torben Klitgaard, siger om udsigten til, at de ni forskere 'flytter ind':

"Ligesom DBU's slogan 'En del af noget større' er jeg glad for at kunne invitere de ni forskere med i BLOXHUBs Science Forum, som dybest set er et netværk for alle danske forskere inden for byudvikling, der ønsker at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi har allerede ca. 100 igangværende ph.d.'er og postdocs i netværket samt stort set alle danske universiteter, som beskæftiger sig med byer og byggeri. Det bliver derfor enormt spændende at få den motor i gang, som klyngen bliver."

Ekstra støtte til test af produkter

Som noget ekstra i forhold til et normalt erhvervsforskningsforløb støtter Realdania – for at fremme netop det anvendelsesorienterede aspekt – at forskerne kan afprøve eller teste deres nye produkter eller services som prototype eller på anden vis.

 

Innovationskampagnens fem spor

Spor 1: Mere forskning ind i virksomhederne
Formålet med indsatsen: At få flere virksomheder til at bruge teoretisk viden som innovationsværktøj.
Udfordringer, som indsatsen adresserer: 

 • Mange danske virksomheder inden for byggeriet har en begrænset kobling til forskningsverdenen.
 • En gennemsnitlig byggevirksomhed på mellem 25 og 99 ansatte bruger hvert år ca. 155.000 kr. på Forskning og Udvikling (FoU). En tilsvarende industrivirksomhed bruger til sammenligning ca. 1 mio. kr.
 • Kun 6 % af de igangsatte erhvervsforskningsprojekter i 2015-2017 var inden for byggeri.

Spor 2: En tværfaglig innovationskonkurrence
Formål med indsatsen: At få flere virksomheder til at samarbejde om løsning af komplekse samfundsudfordringer
Udfordringer, som indsatsen adresserer:
 • Byggeriet er organiseret med mange parter, der er gode til at samarbejde på de enkelte projekter. Men de leverer hver især enkeltløsninger. Der er brug for at udvikle nye typer af helhedsorienterede samarbejder, der også adresserer større samfundsudfordringer. 

Spor 3: Mere og hurtigere vækst til iværksættere
Formål med indsatsen: At understøtte vækstpotentialet hos start-ups med løsninger til byen og byggeriet
Udfordringer, som indsatsen adresserer:
 • Byggebranchen er i sammenligning med øvrige brancher kendetegnet ved, at der opstartes mange nye virksomheder. Mange af dem forsvinder dog igen, og jobvæksten er begrænset i de virksomheder, der overlever.
 • En typisk arkitektvirksomhed er på tre ansatte og en ingeniørvirksomhed på otte. Det er relativt få i sammenligning med en typisk industrivirksomhed på 20 ansatte.
 • Arkitektvirksomheder får i gennemsnit 0,7 flere medarbejdere over en treårig periode, mens ingeniører får 2,5. Til sammenligning har industrien en jobvækst på 1,6 medarbejdere i samme periode. 
 • 20-30 % af virksomhederne i den danske byggebranche forsvinder inden for virksomhedens første leveår. Til sammenligning er tallet for Sverige under 5 % og i Storbritannien 5-15 %.

Spor 4: Fra innovativ idé til marked
Formål med indsatsen: At hjælpe konkrete virksomheder til at få deres innovative produkter ud til de første (svære) kunder.
Udfordringer, som indsatsen adresserer:

 • Mange af byggeriets virksomheder har innovative løsninger, men der er en række barrierer for dette skift fra enkeltstående pionerindsatser til et modent sammenhængende marked.

Spor 5: Match making mellem virksomheder
Formål med indsatsen: At øge det almindelige samarbejde på tværs af virksomheder, så der opstår flere nye forretningsområder og -ideer.
Udfordringer, som indsatsen adresserer:
 • Byggeriets værdikæde består af mange forskellige led og mange forskellige aktører. Det øger risikoen for værditab, hver gang nye parter involveres og information skal formidles. 
 • Danmark har en markant mindre andel af det internationale bygge- og anlægsmarked end f.eks. Sverige. Det betyder, at danske bygge- og anlægsvirksomheder har dårligere adgang til internationale projekter og knowhow.
Data vedr. dansk byggeri
 • Den danske byggesektor udgør mellem 5 og 8 pct. af BNP, beskæftiger 10 % af det samlede antal beskæftigede i Danmark og omsætter for omkring 300 mia. kr.
 • Byggeriet er en væsentlig miljømæssig udfordring, idet bygninger står for ca. 40 % af energiforbruget i Danmark. Ligesom byggeriet hører til en af de største affaldsproducenter med cirka 33 % af den totale affaldsmængde i Danmark.
 • Danske virksomheder er ofte små i sammenligning med mange udenlandske virksomheder. Derfor er det særligt vigtigt, at vi har produkter og knowhow, som kan sikre en rolle i de store bygge og anlægsprojekter også internationalt.
 • Særligt bygninger, der er opført før 1980, har et stort energiforbrug. De udgør 65 % af den samlede bygningsmasse.
Data vedr. den globale urbanisering
 • I 2015 boede 54 % af verdens befolkning i byområder, svarende til 4 mia. mennesker. I 2050 vil byområder rumme mellem ca. 2/3 af verdens befolkning.
 • Inden 2025 er der behov for at bygge 1 mia. nye boliger på verdensplan, hvilket estimeres til at koste over 4.000 mia. kr. årligt.
 • På verdensplan står byer for 70 % af den globale udledning af CO2.
 • De 600 største byer i verden står for 60 % af global BNP