x

Nu indvies Oluf Bagers Plads i Odense - et bindeled mellem den nye og gamle bydel

Pressemeddelelse 11. marts 2019

Om kort tid indvies Oluf Bagers Plads i Odense – et nyt byrum og to nye bygninger. Pladsen er opkaldt efter en af byens hedengangne storkøbmænd og centralt placeret midt imellem byens historiske bykvarterer og en ny spirende bydel. Som et hængsel mellem nyt og gammelt er Oluf Bagers Plads, anlagt af Realdania By & Byg, med til at genskabe sammenhængskraften i den fynske hovedstad.

Oluf Bagers Plads er en brik i samarbejdet mellem foreningen Realdania og Odense Kommune om det store byomdannelsesområde ”Fra Gade til By”, hvor Thomas B. Thriges Gade omdannes til en ny central bydel. Selve anlæggelsen af pladsen blev påbegyndt i 2016, men forinden havde Realdania By & Byg gennemført et grundigt volumenstudie med stedanalyse af de historiske omgivelser og de tilstødende nye bebyggelser. 

Byudvikling og byomdannelse er en evig proces overalt i landet. Nogle steder i lille skala; andre steder i endog meget stor skala - som f.eks. i Odense. Her har nedlæggelsen af byens firesporede Thomas B. Thriges Gade - som i 1960’erne blev anlagt tværs igennem den historiske bydel - fritlagt et område på over 50.000 kvm. Et område, som i disse år er ved at blive omdannet både under og over jorden. 

Under jorden sikrer store parkeringskældre, at der over jorden er plads til en helt ny bydel. Her vil boliger og erhverv, butikker og cafeer, promenader og letbane i de kommende år flette sig ind og ud mellem hinanden, side om side med byens historiske kvarterer og byhuse, der daterer sig flere hundrede år tilbage i tiden.

Kunsten er at få byens fortid til at hænge sammen med byens fremtid. Det kræver byrum; pladser og oaser, gader og stræder, som kan bygge bro og skabe sammenhæng. Med Oluf Bagers Plads er det Realdania By & Bygs vision, at den lille plads og de to nye bygninger netop skal danne port til de nye bebyggelser på arealet, hvor Thomas B. Thriges Gade tidligere lå, og således fungere som bindeled mellem den nye og gamle bydel. 

Sammenhæng på mange måder

- Med sin beliggenhed er Oluf Bagers Plads med til at skabe den sammenhængskraft, som har manglet i dette område, siden en travl og trafikeret vej blev kilet ned i bydelen for 50 år siden. I samspil med de gamle stræder og baggårde åbner den nye plads, de nye bygninger og de nye passager for helt nye fodgængerforbindelser. Byens borgere og besøgende inviteres nu indenfor i et byrum, som tidligere var lukket og afskåret fra den øvrige by, siger Realdania By & Bygs adm. direktør, Peter Cederfeld.

Men ét er sammenhængskraften; noget andet er det visuelle udtryk. For selvom både pladsen og de to omkransende bygninger er helt nye, skal historien være til stede, og netop dette ’at forene nyt og gammelt’ har været ambitionen for Realdania By & Byg, da selskabet for to år siden – sammen med arkitektfirmaet Praksis Arkitekter - gik i gang med at udvikle Oluf Bagers Plads.

– Både pladsen og bygningerne er tænkt og tegnet, så de kan bygge bro mellem nyt og gammelt og være med til at genskabe slægtsbåndene mellem byens historiske kvarterer. De to huse er som vokset ud af stedet i en tidløs, men dog moderne arkitektur, som med stor respekt indlejrer sig i den eksisterende kontekst og fremhæver stedets fine gamle bygninger. Oluf Bagers Plads viser nye veje for innovative løsninger i byggeriet med fokus på værdiskabende, miljørigtige og sunde boliger og byrum til gavn for byens beboere og besøgende, siger Peter Cederfeld.

Traditionelle materialer og klassisk håndværk

Placeringen mellem nyt og gammelt afspejler sig både i pladsens belægning – en moderne forarbejdning af den hundrede år gamle Odense-klinke - og i husenes byggestil, facader og materialer. Her forenes traditionelle materialetyper og klassiske håndværksmetoder med nye løsninger og moderne komfort. Det gælder for eksempel brugen af ler fra inderst til yderst i de to bygninger – et klassisk materiale, som ikke blot har den rette historiske tyngde, men som også besidder gode termiske egenskaber, der er med til at skabe et sundt indeklima og honorere kravene til bæredygtighed og moderne komfort. 

- I kraft af de nye huses teglstensfacader med mønstermuring, klassiske saddeltage, skæve vinkler og rundbuevinduer i stueetagen har husene en nærmest medfødt patina, og de danner en fin kobling mellem den over 400 år gamle Oluf Bagers Mødrene Gård på den ene side og bydelens nye bygninger og kommende letbane på den anden side, understreger Realdania By & Bygs arkitekt Frants Frandsen, som har stået i spidsen for udviklingen af Oluf Bagers Plads.

Kl. 14.00 indvier borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel, officielt pladsen og herefter kan pladsen og de to nye bygninger opleves hele eftermiddagen.

Efter indvielsen overdrages selve pladsen formelt til Odense Kommune, som fremover skal passe på byens lille nye grønne åndehul.


FAKTA om Oluf Bagers Plads

Baggrunden for projektet
Realdania By & Byg ejer ejendommen Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense, som består af bygninger fra hhv. 1500- og 1700-tallet. Her har Realdania By & Byg sit Odense-domicil. Realdania By & Bygs areal – hvor Oluf Bagers Plads nu er anlagt - kom i spil i forbindelse med den store omdannelse i Odense midtby på det areal, hvor den tidligere Thomas B. Thriges Gade (TBT) lå. Realdania By & Byg ønsker at bakke op om dette nye byområde ved at udnytte selskabets tilstødende areal som et fysisk bindeled, der sammenfletter den historiske Oluf Bagers Gård med TBT-projektets nye bebyggelser og den mellemliggende letbane. Udviklingen af pladsen og de to nye bygninger er en del af Realdania By & Bygs arbejde med at udvikle sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri og medvirke til at skabe bæredygtige byer.

Oluf Bagers Plads’ tre elementer:

 • Ejendommen Oluf Bagers Plads nr. 2: Er opført på et jordstykke, som engang har hørt til Oluf Bagers Mødrene Gård. Ejendommen er således placeret som bindeled mellem Oluf Bagers Gård og de nyopførte arealer på Thomas B. Thriges Gade-arealet. Qua sin beliggenhed er bygningen særligt visuelt eksponeret og er således med til at forme den nye indgangsportal til det nybyggede område. Bygningen - hvis ene facade vender ud mod det smalle Hans Jensens Stræde, som har rødder tilbage i 1600-tallet – er formet under stor hensyntagen til disse middelalderlige omgivelser. Bygningen er opført i to etager med i alt 190 etage m2 og udlejes til erhvervsformål. Realdania By & Byg ejer ejendommen.
 • Ejendommen Oluf Bagers Plads nr. 4-8: Er opført i relation til nr. 2 for at skabe størst mulig sammenhæng omkring pladsen. Ejendommen, som er i fire etager, har erhvervslejemål i stueetagen med et samlet areal på 166 m2 og 166 m2 kælder samt tre lejligheder med et samlet areal på 457 m2. Hele bygningen er solgt til en privat investor, som overtager bygningen efter indvielsen.
 • Selve pladsen - Oluf Bagers Plads: Er tænkt i sammenhæng med de to huse og opført som en samlet skulpturel form. Pladsen relaterer sig i både form og udtryk til de omkringliggende bygninger og arealer og afbøder på den måde ’sammenstødet’ mellem nyt og gammelt. Den nye plads er 325 m2 og har grøn beplantning, bænke, belysning og cykelstativer. 

Projektets overordnede formål
Oluf Bagers Plads har til formål at:

 1. Skabe attraktive rammer for byliv og bidrage til at løfte butiks- og restaurationslivet i det historiske Nørregadekvarter.
 2. Bidrage til at genskabe slægtsbåndene mellem Odenses historiske bykvarterer, som blev skåret over, da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt i 1960'erne.
 3. Eksperimentere med bæredygtigt byggeri, der kan inspirere til udvikling andre steder i Odense og i andre byer.

Særlige elementer

 • Materialer og byggetekniske virkemidler: For at bygge bro mellem de historiske bygninger og områdets nye bebyggelser er der i projektet anvendt en række særlige materiale og byggetekniske virkemidler, som skaber referencer til den historiske Oluf Bagers Mødrene Gård. Det gælder bl.a.:
  - Mønstermuring 
  Rundbuer som fortolkning af klassiske stilelementer
  Saddeltag
  Udkragede partier
  Udgangspunkt i historisk farveholdning, byggematerialer og metoder
  Ler fra inderst til yderst: Yderst en skalmur i brændt tegl og inderst bagvægge i store teglblokke og med lerpudsede indervægge. Der er ikke brugt dampspærre eller isoleringsmateriale ud over teglblokkens egen isoleringsevne. Konstruktionen har gode termiske egenskaber.
 • Bæredygtigt byggeri: Teglhuse er kendetegnet ved lang holdbarhed og minimum vedligehold. Bygningerne er tilstræbt at være vedligeholdelsesfrie i 50 år og have en levetid på 150 år.
 • CO2-neutralitet: CO2-neutralitet er et krav i alle faser af byggeriet, både ift. materialevalg og –fremstilling, byggeprocessen og bygningernes CO2-udledning i fremtiden, der overvåges og styres via nye tekniske løsninger. Der trækkes bl.a. på erfaringerne fra Realdania By & Bygs Mini-CO2 huse i Nyborg. 
 • Sundt indeklima: Et teglhus giver et sundt indeklima, fordi teglkonstruktionen:
  Ikke afgiver gasser eller luftgener
  Dæmper lyd og vibrationer
  Har en stærk varmekapacitet
  Reducerer luftfugtigheden
  Ikke giver næring til skimmelsvamp
  Derudover er der brugt særlige ventilationsvinduer – de såkaldte Russervinduer, som blev opfundet af den italienske arkitekt, Francesco Bartolomeo Rastrelli i midten af 1700-tallet til Vinterpaladset i Skt. Petersborg. Et russervindue er ikke bare ét vindue, men et dobbeltvindue med to glaslag, som er bygget sammen i én enhed.
 • Belægning: På pladsen er der lagt en fint formet belægning af gule teglklinker, som er en videreførelse af de klassiske, såkaldte Odense-klinker, som ses overalt i Odense. Nogle steder i de gamle belægninger er byens klinker op mod hundrede år gamle, brændt i en kulovn i Hasle på Bornholm; andre steder er de af nyere dato og fabrikat. Uanset alder er Odense-klinkerne kendetegnet ved changerende gule, orange og sortbrune farver. Til Oluf Bagers Plads er der brugt en særlig TBT-klinke. Denne klinke går igen på gulvene i stueetagen i de to bygninger, ligesom den anvendes i de tilstødende TBT-arealer ved letbanen. På denne måde smelter ude og inde sammen, og pladsen kommer til at syne større.
 • Beplantning: Der er plantet fire træer på pladsen (almindelig robinie – også kaldet uægte akacie), som spiller godt op til husenes og pladsens arkitektur. Derudover er der etableret et rundt plantebed. Ved facadernes mur ud mod pladsen og letbanen er der desuden plantet efeu, som med tiden skal dække facaderne op til udkragningen mellem stueetagen og 1. sal.

Affaldssug og køkkenkværn

Affaldshåndteringen med dagrenovation er koblet på TBT-projektets centrale affaldssug. Affaldet sorteres således ved ”kilden” og suges med 75 km i timen under jorden til affaldsterminalen placeret i Enggade, ca. 500 meter fra Oluf Bagers Plads. Der kan i de underjordiske rør suges tre affaldstyper: plast, papir & småt pap og restaffald. Når en tom plastflaske afleveres i indkastet til plast, lander den sammen med det andet plast i mellemstation under indkastet, indtil al plasten via et rør suges til affaldsterminalen i Enggade. Her ender plasten i en container til plast.

I boligerne er der etableret køkkenkværne til det organiske affald med tilkobling til offentlig kloak. 

Byggeriet

 • Bygge- og anlægsperiode: Fra 2016 til januar 2019. Projektet indvies officielt den 22. marts 2019, hvor pladsen også officielt navngives.
 • Arkitekten bag: Udviklingen af Oluf Bagers Plads er sket med afsæt i et forslag fra fynske Praksis Arkitekter, som i oktober 2016 vandt Realdania By & Bygs konkurrence om at tegne den nye plads og de to nye bygninger.
 • Rådgivere og entreprenører: 
  Bygherre: Realdania By & Byg 
  Arkitekt og totalrådgiver: Praksis Arkitekter 
  Byggeledelse: TH-Gruppen A/S 
  -Rådgivende ingeniør: Henry Jensen A/S
  Entreprenør (etape 1 - under jorden): Hansson & Knudsen A/S
  Entreprenør (etape 2 - over jorden): S. Guldfeldt Nielsen A/S 

Om Oluf Bagers Mødrene Gård

Oluf Bagers Mødrene Gård består af et forhus, der har adresse i Nørregade 29. Huset er opført i 1586 af forretningsmanden Oluf Bager og er et af de få tilbageværende fra den tid og tilmed et fint eksempel på renæssancens fornemme byhus. Til huset hører også et baghus - det gule pakhus – som er opført i midten af 1800-tallet. Det gule pakhus støder op til Oluf Bagers Plads. 

Realdania By & Byg købte Oluf Bagers Mødrene Gård i 2003 og afsluttede i 2005 en gennemgribende genopretning og istandsættelse af ejendommen. Oluf Bagers Mødrene Gård er i dag Odense-domicil for Realdania By & Byg, og en del af ejendommen lejes ud til forskellige erhvervsformål. Restaurant Oluf Bagers Gård holder til i en del af forhuset samt i den gamle hestestald i det gule.

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Selskabet fører Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet. Det sker gennem ejerskab af bygninger og ejerskab af arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 købt og restaureret 50 historiske huse, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri samt fire store projekter inden for by- og arealudvikling. Læs mere på


Via Realdania By & Byg Klubben er det muligt at opleve både byudvikling, historiske ejendomme og nybyggeri helt tæt på. 

Om Realdania

Realdania er en forening, som arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Realdania indgik i 2010 en partnerskabsaftale med Odense Kommune i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade projektet. Aftalen betyder, at Realdania støtter omdannelsen af bydelen med samme beløb, som Odense Kommune lægger i projektet, nemlig 255 mio. kr.