x

20 danske kommuner forrest med ambitiøse klimaplaner

Blog 14. maj 2019

Blogindlæg af adm. direktør Jesper Nygård, bragt i Danske Kommuner den 14. maj 2019.

Klimaets tilstand er – med rette – blevet et af tidens vigtigste emner. Skolebørnene strejker for at gøre opmærksom på, at der ikke er nogen ”Planet B”. Klima og miljø er for første gang nogensinde på top tre over de spørgsmål, som danskerne finder afgørende ved det kommende Folketingsvalg.

Der er med andre ord stort momentum i befolkningen lige nu og dermed et rigtig godt udgangspunkt for de danske kommuner, som vil arbejde målrettet for at bremse klimaforandringerne. 

I mange danske kommuner, bliver der allerede arbejdet på at sikre mod oversvømmelser, ekstreme regnskyl osv. Men samtidig oplever mange kommuner, at det er svært at lave sammenhængende klimastrategier. Klimaarbejde går nemlig på tværs af forvaltningernes arbejdsområder, mens arbejdet i de enkelte forvaltningsområder i kommunerne gennem årene er blevet mere og mere specialiseret. Det gør det vanskeligt at lave en samlet strategi. Men den er nødvendig, hvis arbejdet skal være både konkret og effektivt, og hvis alle skal bakke op om det. 

 

Hjælp til forpligtende klimaplaner

Derfor har vi i foreningen Realdania netop lanceret DK2020 projektet.

I DK2020 får 20 danske kommuner støtte, teknisk hjælp og sparring til at udvikle forpligtende klimaplaner, der lever op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 2°C og helst stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5°C. Målet er, at kommunerne bliver netto-nuludledere senest i 2050. Det betyder, at en kommune ikke udleder flere drivhusgasser, end der kompenseres for ved et tilsvarende CO2-optag. 

Og så er det meningen, at de resterende danske kommuner efterfølgende kan få glæde af de erfaringer og løsninger, som bliver samlet i projektet.  

DK2020 bliver gennemført i et samarbejde mellem os i Realdania, det internationale bynetværk C40 og Danmarks grønne tænketank CONCITO. 

Ansøgningsfristen var den 23. april, og der har været god interesse. Fra bykommuner, landkommuner og yderkommuner – og kommuner af alle størrelser – som ønsker hjælp til deres arbejde med at nedbringe udledning af drivhusgasser, med klimatilpasning og med at opstille realistiske og operationelle delmål for arbejdet. 

 

Fra lokale initiativer til sammenhængende strategier

Nu er de 20 kommuner udvalgt, og blandt dem, er der også sikret stor spredning både demografisk, geografisk og i forhold til, hvor langt kommunerne er med klimaplanlægningen på forskellige områder. 

I Jammerbugt Kommune har man f.eks. i en årrække arbejdet med mange forskellige elementer, der har klima og bæredygtighed i sig. Blandt andet er kommunen langt fremme med opstilling af vindmøller. Til gengæld er det svært at få overblik over, hvor meget de enkelte indsatser bidrager med i det store billede. 

Her er DK2020 projektet en enestående chance for at få ekspertbistand og adgang til konkrete værktøjer, så kommunen kan prioritere arbejdet og samle det i en overordnet, klimastrategi.

I Aarhus Kommune vedtog byrådet f.eks. allerede tilbage i 2007 et mål om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Et mål, som kommunen stadig følger med en række konkrete indsatser og 2020 milepæle. Her er udfordringen af få klargjort det samlede energisystem til 100 procent vedvarende energi i alle sektorer og at få alle sektorer integreret. Helt konkret kan det f.eks. være vanskeligt at få nye bygninger forberedt til elbiler og at få investeret rettidigt i digitalisering og energiinfrastruktur. 

Flere andre af landets kommuner har allerede lanceret ambitiøse mål om at blive klimaneutrale. Ved at deltage i DK2020 kan kommunerne inspirere hinanden til den konkrete implementering og støtte de kommuner, som ikke er lige så langt på samme område, i at komme videre. 

 

Forskelligheden en del af løsningen

DK2020 er et 1-årigt forløb fra maj i år til april 2020. Forløbet er inspireret af det internationale bynetværk C40’s Deadline 2020 program. De udvalgte danske kommuner kommer i det næste års tid til at indgå i et workshop- og såkaldt ”peer learning”-forløb. Her får de teknisk hjælp, sparring og adgang til C40’s værktøjer samt eksperterne i CONCITO, og de får mulighed for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. 

C40 har udviklet en global standard for klimaarbejdet, så det blandt andet er muligt at beregne effekten af indsatserne og prioritere arbejdet. Det er værktøjer, de udvalgte kommuner bliver trænet i at bruge. Og når projektforløbet er afsluttet næste år, kan de meget forskellige klimaplaner være med til at accelerere og konkretisere klimaarbejdet i alle landets kommuner.

Det er nemlig en meget væsentlig erfaring, at ikke to klimaplaner kan være ens. Man kan lære af hinanden, bruge erfaringer og få inspiration. Men man kan ikke copy paste de konkrete løsninger. Tværtimod skal de altid udvikles og tilpasses til de lokale udfordringer, muligheder, styrker og svagheder. Men der er masser af støtte, inspiration og motivation at hente i det netværk af kommuner, som DK2020 etablerer. Og resten af landets kommuner får så efterfølgende naturligvis mulighed for at bygge videre på de høstede erfaringer fra projektet. 

Jeg glæder mig umådelig meget, til vi for alvor kommer i gang, når de 20 udvalgte kommuner mødes for første gang til introworkshop i Middelfart den 23. maj. Realdania har i en årrække støttet det internationale bynetværk C40 økonomisk i deres fremsynede arbejde. Jeg er overbevist om, at kommunerne via samarbejdet med C40 får vigtigt brændstof til at komme videre med klimaindsatsen. Ambitionen er som sagt også at sprede de gode eksempler til andre. 

Både nationalt og internationalt vil vi vise, hvordan vi går foran med en stærk, lokal indsats.