x

Realdania By & Byg tester CO2-aftryk: Fem etagers træhus i Fredericia

Pressemeddelelse 10. maj 2021

Hvordan kan man udvikle en etagebolig i træ, som er så CO-venlig som mulig? Hvordan skal ejendommen se ud, og hvordan kan den bygges indenfor et normalt anlægsbudget? Det er de centrale spørgsmål, som Realdania By & Byg nu indbyder arkitekter og ingeniører til at svare på i en prækvalifikation til en projektkonkurrence. Konkurrencen skal munde ud i et konkret fem etagers forsøgsbyggeri i træ i Kanalbyen i Fredericia.

Interessen for bæredygtighed slår igennem i alle brancher – også i byggebranchen, hvor der løbende foregår en livlig debat om hvilket materiale, der er ”mest bæredygtigt”. Men sagen er kompleks, og derfor ønsker Realdania By & Byg at bidrage nuanceret, transparent og uvildigt til denne debat ved at igangsætte forsøgsbyggeriet ”Mini CO2 etagehuset i træ”. Forsøgsbyggeriet, der skal opføres i Kanalbyen i Fredericia, indgår som en del af foreningen Realdanias fokus på at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

- CO2-udledning fra byggematerialer udgør en væsentlig del af Danmarks samlede CO2-udledning. I de kommende år forventes kravene til omstillingen i dansk byggeri at blive ganske omfattende. Der er derfor behov for, at vi styrker vores viden om brugen af forskellige materialer, når målet er at minimere CO2-udledninger. Der er samtidig behov for, at der udvikles nye og mindre CO2-belastende løsninger. Som et konkret eksempel skal forsøgsbyggeriet ”Mini CO2 etagehuset i træ” således bidrage til at understøtte denne omstilling i byggeriet, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg.

Et monomaterielt forsøgsbyggeri

Forsøgsbyggeriet i Fredericia bliver en 5-etagers boligejendom, som i videst muligt omfang opføres i træ. Byggeriet bliver evalueret – dels samlet, dels sektionsvist i forhold til tag, primære og sekundære bygningsdele, elevatorskakt, fundament m.v. Eksperimentets omdrejningspunkt er at afprøve i skala 1:1, hvordan træ præsterer i et mindre etagebyggeri til boligformål.

Selv om det aktuelle projekt omhandler træ som primært materiale, vil eksempelvis tegl, beton, ler, biobaserede eller genbrugsmateriale efterfølgende kunne tænkes afprøvet og sammenlignet. Det vil ske via et forsøgsdesign, der afsøger svar på markedets hypoteser for materialets styrker og svarheder.

Vær med i prækvalifikation til projektkonkurrence

Realdania og Realdania By & Byg indbyder nu hhv. arkitekter og ingeniører med viden om træbyggeri, forsøg og innovation, etageboliger og DGNB-systemet til at søge om prækvalifikation til den projektkonkurrence, der skal munde ud i det endelige forsøgsbyggeri. Byggeriet, i fem etager med fire boliger og i alt ca. 600 etage-kvm, skal opføres indenfor et normalt anlægsbudget for at maksimere skalérbarhed og relevans for branchen. Byggeriet skal desuden opnå DGNB Guld-certificering.

Konkurrencen består af en prækvalifikation af op til henholdsvis tre arkitekter og tre ingeniører. Konkurrencen for arkitekten gennemføres som en totalrådgivningskonkurrence. Arkitekten bliver totalrådgiver i teamet, mens ingeniøren bliver underrådgiver til arkitekten i det samlede team. 

Efter endt tilbudsindhentning sætter Realdania By & Byg den udpegede arkitekt og ingeniør sammen. Målet er at sammensætte ét samlet team med de absolut bedste forudsætninger for at løse opgaven: At skabe det mest CO2-venlige træbyggeri indenfor stramme rammer i forhold til budget, funktion og præstation.

Læs mere i annoncerne for prækvalifikationen: 

Prækvalifikation til MiniCO2 etagehus ”træ” (arkitekt)
Prækvalifikation til MiniCO2 etagehus ”træ” (ingeniør)
Ansøgning om prækvalifikation fremsendes digitalt i pdf-format i lav opløsning på dansk til Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, jso@realdaniabyogbyg.dk senest 21. maj kl. 12.00.