x

Ti danske byer får støtte til at beskytte sig mod oversvømmelse

Pressemeddelelse 25. juni 2021

Byerne langs de danske kyster må forberede sig på en stadigt stigende trussel som følge af klimaforandringerne. Nu uddeler foreningen Realdania i samarbejde med Kystdirektoratet 10 mio. kroner til ti plan- og procesprojekter. Projekterne skal være med til at ruste kystbyerne til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.

Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand ønsker Realdania sammen med Kystdirektoratet at styrke indsatsen mod de store samfundsmæssige tab, der kan blive konsekvensen af havvandsstigninger og stormflod. Gennem to ansøgningsrunder har interesserede kystkommuner fået mulighed for at gå forrest i indsatsen og bidrage til at løse fremtidens udfordringer med klimatilpasning af byer ved kysten og samtidig udvikle byerne i bæredygtig retning.

”Vi er selvfølgelig glade for den store interesse for at forberede vores byer på et vildere og voldsommere klima i fremtiden. Det er ti spændende og visionære projekter vi nu giver støtte, og jeg er sikker på, at de kan skabe det planmæssige grundlag for ti gode og fremtidssikrede løsninger, som også andre byer og kommuner, kan lade sig inspirere af,” siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania. 

I 2019 blev der givet medfinansiering til otte projekter, og nu er turen kommet til de ti næste projekter. Som eksempel vil man i Strøby Egede i Stevns Kommune se på, hvordan byudvikling og kystbeskyttelse kan samtænkes med den lokale naturpark ved Tryggevælde Å. Og i Ebeltoft i Syddjurs Kommune ønsker man at sætte fokus på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur, handlekraft og tradition for borgerdreven byudvikling kan integreres i en fysisk-strategisk plan for en klimarobust kystkultur. 

”Vi står over for en kæmpe udfordring i et land med så meget kystlinje og så mange mennesker, der bor tæt ved vandet. For at hjælpe landets 76 kystkommuner har Kystdirektoratet udviklet værktøjet Kystplanlægger2120, der både afdækker risikoniveauet og kommer med konkrete vejledende forslag til risikohåndteringen 100 år ud i fremtiden. Det spiller fint ind som en del af løsningen på fremtidens udfordringer for byerne i kystkommunerne, siger Merete Løvschall, kystdirektør i Kystdirektoratet.

Der er kommet ti ansøgninger ind fra hele landet, og de bliver alle imødekommet. Tilmed passer den søgte medfinansiering til det samlede beløb på 10 mio. kr., som Realdania har sat af i denne runde. 

Om partnerskabet Byerne og det stigende havvand

Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Partnerskabet henvender sig primært til kommuner, som kan søge om at være med.

Kystdirektoratet og den filantropiske forening Realdania udvælger projekter efter en række kriterier. Kriterierne omfatter blandt andet: 1) at byen eller bydelen står over for en reel risiko for oversvømmelse, 2) at ansøgningen beskriver en helstøbt planlægningsproces, 3) at kommunen i den pågældende by arbejder helhedsorienteret med proaktiv nedbringelse af risiko for oversvømmelse, 4) at projektet er solidt forankret kommunalt – politisk og administrativt og 5) at ansøgningen er præcis og klar i sit fokus og resultater, herunder de kvaliteter, som er beskrevet i ansøgningsvejledningen. 

Partnerskabet er en del af foreningen Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger og løber frem til 2022.

www.realdania.dk/tema/havvandsstigninger 

Borgerdrevet udvikling af en klimarobust kystkultur i Ebeltoft, Syddjurs Kommune: En udviklings- og konkurrenceproces med fokus på, hvordan Ebeltofts særlige kystkultur, handlekraft og tradition for borgerdreven byudvikling kan integreres i en fysisk-strategisk plan for en klimarobust kystkultur i Ebeltoft. 
Støttebeløb: 1.500.000 kr. 
Kontakt: Pressechef Ole Bjarke Nielsen, 60 12 38 51, obn@syddjurs.dk

Samtænkning af byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark i Strøby Egede, Stevns Kommune: Projektets formål er at udarbejde en politisk vedtaget vision for Strøby Egedes møde med havet, understøttet af en samlet strategi, som sammentænker byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark for Tryggevælde Å.
Støttebeløb: 720.000 kr.
Kontakt: Thomas Meyhoff, 30 51 66 67, thomey@stevns.dk,

Taarbæks møde med Øresund, Lyngby-Taarbæk Kommune: Et plan- og procesprojekt med fokus på stedsidentitet med den hensigt at udvikle en langsigtet vision og en realiserbar helhedsløsning for kystsikringen i Taarbæk samt grundlaget for et fremtidigt kystsikringslav.
Støttebeløb: 1.000.000 kr. 
Kontakt: Jacob Holm Hansen, 40 14 63 26, jaho@ltk.dk

Kystbeskyttelse af Frederikssund midtby; samskabelse med byens borgere, Frederikssund Kommune: En strategi- og inddragelsesproces, der skal afsøge udviklingsperspektiver gennem samskabelse med borgere og interessenter, der resulterer i et bredt forankret ejerskab og et beslutningsgrundlag for den fremtidige byudvikling.
Støttebeløb: 750.000 kr. 
Kontakt: Steven Rønnenkamp Holst, 29 39 97 59, srhol@frederikssund.dk

Hvor BLÅ bliver BIGBLUE? - En dynamisk plan for strategisk arealudvikling til by + kyst + vand, Skive Kommune: Et projekt der med udgangspunkt i visionen BIGBLUE sammentænker byudvikling og klimatilpasning, og resulterer i en tilpasningsdygtig strategisk byudviklings- og klimaplan for Skive, som fastholder og tiltrækker nye borgere.
Støttebeløb: 1.200.000 kr. 
Kontakt: byplanlægger, Nellie Brøndum Veller, 20 85 18 94, NVHA@skivekommune.dk

Strategi for klimasikring af Nykøbing F. By, Guldborgsund Kommune: En dynamisk klimatilpasningsplan baseret på beskyttelse, tilpasning og tilbagetrækning, der sammentænker byudvikling med klimatilpasning på kort og på lang sigt, og sikrer en levende og attraktiv by.
Støttebeløb: 500.000 kr. 
Kontaktperson: Jakob Lysholdt, 25 18 08 41, jls@guldborgsund.dk

Grenaa – Næse for Vand: Strategisk udviklingsplan til fremtidssikring af Grenaa, Norddjurs Kommune: Gennemførelse af en konkurrence om en strategisk og adaptiv udviklingsplan, der tager hånd om vandudfordringer og potentialer og sammentænker klimasikring, byudvikling, turisme og bæredygtighed.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.  
Kontaktperson: Borgmester, Jan Petersen, 89 59 18 32, jp@norddjurs.dk

Fra blå kant til blå zone – Strategi og handleplan for Svendborgs relation til vandet, Svendborg Kommune: En kvalificerende proces, hvor valg og beslutninger genovervejes, og som resulterer i en handleplan, der redegør for projektets realiserbarhed, effekt og samfundsøkonomiske konsekvenser.
Støttebeløb: 800.000 kr. 
Kontaktperson: udviklingskonsulent, Anna Als Nielsen, 30 17 57 61, anna.als@svendborg.dk

Klimasikring af Aalborgs Vestby - og dens grønne og blå kvaliteter, Aalborg Kommune: En konkurrence om en visionsplan for klimasikring af Aalborg Vestby, der sikrer tiltag, som både understøtter rekreative værdier, maritime faciliteter og aktiviteter i området, og som skaber lokalt ejerskab til sikring og fornyelse af området.
Støttebeløb: 1.500.000 kr. 
Kontaktperson: Caroline Anker, 99 31 21 11, caroline.anker@aalborg.dk

Købstaden Faaborg – klimasikring, kultursikring, kulturværdier, oplevelser og ejerskab, Faaborg-Midtfyn Kommune: Et klimaprojekt der skal udforme en storflodssikring der samtidig bevarer købstadens byarkitektoniske udtryk og kulturarvsværdier.
Støttebeløb: 1.030.000 kr. 
Kontaktperson: Mai-Britt Helle Jensen, 72 53 20 64, mabje@fmk.dk