x

Realdania By & Byg erhverver Gammelby Mølle i Fredericia

Pressemeddelelse 3. juni 2021

Med Realdania By & Bygs køb af Gammelby Mølle ved Fredericia sikres et levende bygningshistorisk vidnesbyrd om dansk landbokultur før industrialiseringen. Forude venter en omfattende restaurering og nyindretning af det samlede kulturmiljø, som tæller et stuehus, en trefløjet avlsgård, en pigstensbelagt gårdsplads, en mølledam og en traditionel vandmølle.

I Elbodalen mellem Vejle og Fredericia bugter en stille å sig mellem løvtræer og stejle skrænter, og hist, hvor vejen slår en bugt, ligger Gammelby Mølle med mølledam. En fungerende vandmølle med en mere end 400 år lang historie. Den pigstensbelagte gårdsplads, bindingsværksgården i farverigt tømmer og med egnskarakteristisk bindingsværk, de mægtige vandhjul, som vandet plasker ned over, og det bakkede landskab udgør til sammen en enestående, velbevaret og levende fortælling om dansk landbohistorie. 

-Gammelby Mølles historie går helt tilbage til midten af 1500-tallet. Den nuværende mølle er fra 1827, og den er én af blot få eksisterende, fungerende vandmøller i landet. Møllen er en del af et samlet kulturmiljø med både stuehus, avlsgård og udhuse. Anlægget som helhed rummer en fortælling om en livsvigtig og allestedsnærværende virksomhed fra tiden før industrialiseringen. Det er en bygningstype, som der findes meget få tilbage af, og vi er meget glade for at have købt denne sjældne ejendomstype, udtaler administrerende direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.  

I en førindustriel verden var udnyttelsen af vandets kræfter af stor betydning i fremstillingen og forarbejdningen af råvarer. Gammelby Mølle er en vandmølle med to kraftige overfaldshjul, der driver et mølleri med tre kværne til maling af hvede og byg, og hertil kommer reminiscenser af et stampemølleanlæg til forarbejdning af uld. Møllens lange tilknytning til stedet vidner om Elbodalens fortræffelige forhold for vandmøller, hvor det naturlige fald har givet vandet stor kraft. Gårdens og stuehusets størrelse vidner desuden om den position, som mølleren havde i det danske landbosamfund. 

Stuehuset, møllen og naturen omkring er fredet og står velholdt, mens avlsgården står foran en større restaurering. Realdania By & Byg har købt ejendommen med det formål at restaurere den samlede bygningsmasse, så der kan skabes et økonomisk bæredygtigt grundlag for hele anlæggets videre liv. 

Med købet af Gammelby Mølle føjes en længe ventet ejendomstype til Realdania By & Bygs samling af enestående dansk bygningskultur, som repræsenterer 500 års bygningshistorie.

Om restaureringen

Restaureringen af Gammelby Mølle tager først og fremmest udgangspunkt i den trefløjede avlsgård, hvor behovet for istandsættelse er presserende. De to bindingsværkslænger skal sikres, så deres ca. 200 år gamle egnskarakteristiske konstruktionstræk bevares, mens den tredje længe fra 1890’erne tænkes omdannet til erhvervsmæssig brug som fx kontorarbejdsplads. 

Stuehuset, der er opført i 1837 og fredet, skal gennemgås. Huset står meget originalt i både planløsning og detaljering med både støbejernskomfur, profilerede gerichter og 1800-tals kalkmalerier i stadsestuen. Huset skal også i fremtiden fungere som bolig, og dets karakter skal afspejle egnens særkender, hvor tømmeret traditionelt var malet i kraftige farver. Også de ydre omgivelser skal have en del af opmærksomheden, bl.a. skal haven på stuehusets sydside mime stiltræk fra en traditionel landbohave. 

Selve møllen er restaureret gennemgribende for ikke så mange år siden, hvorfor eventuelle arbejder vil have karakter af vedligehold. Fælles for hele ejendommen bliver, at mølle og avlsgård igen skal fremstå med et traditionelt stråtag, sådan som anlægget oprindeligt har haft, og som understreger alle bygningernes relation både fysisk og visuelt.   

Om Gammelby Mølle

Ejendommen har været i samme slægts ejerskab i otte generationer. Vandmøllen har været anvendt som erhverv frem til 1950, hvorefter stedet har været drevet som traditionelt landbrug. Både møllen, stuehuset og naturen omkring er fredet. De øvrige bygninger er klassificeret som bevaringsværdige. 

Møllegården med beboelse, vandmølle og avlslænger udgør et arkitektonisk og funktionelt hele. Gårdens størrelse indikerer den væsentlige betydning, som møllen og mølleren havde i det førindustrielle samfund. 

At møllerens og mølleriets levevis har ændret sig meget siden industrialiseringen, kan aflæses i ejendommens bygningsmasse. De produktionsmæssige vilkår ændrede sig gennem tiden fra ren mølledrift til en kombination af mølledrift og landbrug for at slutte med ren landbrugsdrift.  

Om vandmøller

Vandmøller har bl.a. været anvendt til maling af korn, tærskning samt til stampemølledrift. Vandmøllens udseende afhænger af vandet, som den knytter sig til - ligger det højt eller lavt, hvordan er gennemstrømningen og faldet? 

Der har været forskellige typer af vandmøller afhængig af, hvordan de ’griber’ vandet. Men fra anden halvdel af 1600-tallet kom overfaldshjulet til at dominere driften. Gammelby Mølle er med to overfaldshjul. Her ledes vandet hen over toppen af hjulene, hvor det falder ned over hjulenes skovle. Vandet tynger skovlene, der sidder fast på et hjul, der derved drives rundt. Hjulene sidder på en tværgående aksel, som ligeledes drejer og er koblet til selve kværnene inde i mølleriet, som herved sættes i funktion. 

På Gammelby Mølle findes endnu tre originale kornkværne, et gearkasseloft samt spor efter en stampemølle, der fx kunne anvendes til klædefremstilling.