x

Naturbaseret bud på samlet stormflodssikring af hovedstaden

Nyhed 4. november 2021

Teknik- og miljøforvaltningerne i Københavns Kommune og Hvidovre Kommune har i fællesskab afdækket muligheder for at beskytte sig mod stormflod fra syd. Et fælles visionsoplæg giver et fagligt bud på, hvordan en sammenhængende, naturbaseret beskyttelse af hele hovedstadsområdet kan se ud. Analysearbejdet er støttet af Miljøministeriet og Realdania som en del af indsatsen ”Byerne og det stigende havvand”.

Teknik- og miljøforvaltningerne i Københavns Kommune og Hvidovre Kommune er gået sammen om at se på, hvordan en sammenhængende sikring mod stormfloder fra syd kan se ud. 

Ambitionen er at beskytte området mod stormflod op til, hvad der svarer til minimum en 1000-års hændelse. I det tilfælde vil hele hovedstadsområdet blive påvirket, og tab vil være meget betydelige. 

En 30 km lang zone på land og i vand - og på tværs af kommuner

Visionsoplægget tager udgangspunkt i, at der etableres en 30 km lang sikringszone, der strækker sig fra Brøndby Havn i vest til og med Amager Strandpark i øst, på tværs af fire hovedstadskommuner. Oplægget indeholder forslag til løsninger både på hav og på land. 

Det gennemgående greb er naturbaserede løsninger. Sådan, at man i stedet for at etablere ”hårde kanter” med højvandsmure og diger forsøger at beskytte byen med for eksempel nye stenrev, ny vegetation, terrænhævning, sandfodring og et nyt forland ud for den eksisterende kyst – enkelte steder i kombination med mere tekniske løsninger som højvandslukke og/eller en dæmning. 

Det er løsninger, som samtidig kan være med til at skabe flere naturoplevelser og bedre rekreative forbindelser. Og som samtidig tager højde for, at en del af området er beskyttet natur (Natura 2000), hvilket har betydning for både valg af løsning og planproces. 

Københavns Kommune: Analyserne i modningsprojektet er afrapporteret til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget den 16. november 2021, punkt 17.

Fakta om visionsoplægget

  • Den levende kyst er et visionsoplæg til naturbaseret stormflodssikring og kystudvikling af den sydlige del af Hovedstadsområdet.
  • Visionsoplægget er blevet til på baggrund af besigtigelse af området og to workshops med bidrag fra: Hvidovre, Københavns, Dragør og Tårnby kommuner; Arkitektskolen Aarhus, KU, SDU, DTU, CONCITO, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Gehl Architects, Schønherr, WSP, NIRAS, og Smith innovation; samt Realdania og Kystdirektoratet fra partnerskabet bag indsatsen.
  • Afsættet er et ønske fra Københavns Kommune og Hvidovre Kommune om at få afdækket potentialer for at sikre 30 km kyst i de fire kommuner fra Brøndby Havn til Amager Strand. 
  • En stormflod fra syd vil ramme kysten, by- og boligområder og infrastruktur på tværs af kommunegrænser. Derfor er en fælles vision for mulige løsninger vigtig.