x

Nogle kvarterer har en helt særlig karakter. Det er svært at sige, hvad det er, men det er som om, de rummer mange historier og helt specielle stemninger. Med Vores kvarter ønsker vi at bevare og udvikle disse særlige kvarterer. 

Udvikling af særlige kvarterer

Vi vil gerne bidrage til at styrke fællesskaber om at bevare og udvikle helstøbte kvarterer, kulturmiljøer og særlige steder, der rummer historier til hele Danmark. Derfor vil vi med indsatsen Vores Kvarter hjælpe kulturmiljøer med at beskytte, udvikle og skabe ny viden om boligkvarterer, der har en særlig karakter – kulturelt, historisk eller arkitektonisk. Det kan være et historisk kulturmiljø med hvidkalkede huse, eller det kan være 60’er-boliger støbt i beton. Det kan være et helt brokvarter i en storby eller en lille gade med skæve vinkler i en landsby.  

Der er brug for samarbejde mellem ejere, som forstår og holder af deres huse. Kommuner, der med god planlægning beskytter helheden. Museer og bevaringsforeninger, der kender historien og deler deres viden. Hvis vi arbejder sammen, kan vi styrke ikke bare det enkelte hus, men hele det lokale fællesskab og sikre en bæredygtig udvikling af det særlige kvarter og hele byen.  

Ny metode med fokus på beboerne

Med projektet Vores Kvarter afprøver vi nye metode til at skabe et engagerende samarbejde mellem kulturmiljøernes forvaltere og de mennesker, som lever og bor i de særlige kvarterer. Det er hensigten, at metoden på sigt kan være et værktøj, som flere kommuner kan bruge i samarbejdet med borgerne om at bevare og udvikle særlige kvarterer over hele landet.  
  
Metoden benytter resultater fra de indledende analyser, der tegner et grundigt billede af de respektive kvarterer og områdernes kvaliteter set fra beboernes synspunkt.  På baggrund af den udvidede forståelse af stedet skabes en dialog-baseret planlægningsvision for områdernes bevaring og udvikling - og for realiseringen af byggearbejder, hvor byrum eller bygninger får et kvalitetsmæssigt løft.   
  
Analyserne består af spørgeskemaundersøgelser, etnologiske undersøgelser samt workshops med kvarternes beboere. Her undersøges blandt andet, hvordan det at bo i historiske kvarterer har indflydelse på beboernes fællesskab, ligesom en kortlægning ser nærmere på kulturmiljøerne i deres bymæssige sammenhænge, og hvilke værdier og udviklingsmuligheder beboerne tilegner områderne. Der etableres et samarbejde med lokale kulturhistoriske museer om at beskrive kvarterenes kulturhistorie i et nutidigt blik gennem samtaler med beoerne. 

Tre pilotprojekter

Vores Kvarter startede op i 2020 med tre pilotprojekter i byerne Assens, Nexø og Vejle. De tre pilotprojekter skal give os erfaringer og et fundament for udvikling af en større indsats, hvor kulturmiljøer og særlige steder fra hele Danmark kan byde ind med idéer til at løfte hverdagslivet, fællesskabet og kvarterets kulturarv. 
 
Assens

Assens
I Assens er der fokus på Nygade, der ligger i et arbejderkvarter fra slutningen af 1800-tallet. Bygningerne her er kendetegnet ved røde mursten og smukke detaljer. De har individuelle styrker, men hænger sammen som en helhed, og fortæller en vigtig historie om byen. Bygningerne er ikke beskyttet af en detaljeret bevarende lokalplan, og med pilotprojektet vil vi undersøge, hvordan vi kan øge lokalområdets viden om kvarterets historie og bygningernes kvaliteter. Alt sammen med henblik på at skabe fællesskab og lyst til at engagere sig i at passe på bygningerne. Læs, hvordan beboerne oplever Nygade og Baronvej: 

En pæn gade - Beboerne fortæller om Nygade og Barongade

 

 

Nexø
I Nexø er der fokus på Svenskehusene, der blev opført lige efter 2. verdenskrig. Husene var en gave fra Sverige og er opført af præfabrikerede dele. Husene står i forskellige farver, men danner alligevel en helhed bl.a. på grund af byggestil, og fordi farverne på de enkelte huse er afstemt i forhold til hinanden. Kvarteret er stramt reguleret og med pilotprojektet vil vi se på, hvordan dette understøtter fællesskab og stolthed samt undersøge, hvordan man kan udvikle et kvarter under stramme beskyttelsesregler. 

Vores Kvarter - Svenskehusene i Nexø. En analyse af beboernes oplevelse af kulturmiljøet


 Vejle

Vejle
I Vejle er der fokus på arbejderkvarteret omkring spinderihallerne, der er bygget i starten af 1900-tallet. Her er der tale om historicistiske bygninger i flere etager med mange fine detaljer og gode by- og gårdrum. Området har en stærk kulturhistorie, men er truet af byens vækst, som medfører huslejestigninger og omdannelse af bygninger og gårdrum. Med pilotprojektet ønsker vi at undersøge, hvordan man kan passe på områdets karakter og beboersammensætning, når udviklingen rammer.   

Læs, hvordan beboerne oplever Spinderikvarteret. Du kan læse et kortere opsamlende notat eller den fulde rapport.    

Spinderikvarteret - En analyse af beboernes oplevelse af kulturmiljøet. Rapport. 

Spinderikvarteret - En analyse af beboernes oplevelse af kulturmiljøet. Opsamlende notat.