x

Notat om organisations- og finansieringsmodeller for projekter til forebyggelse af stormflod og havvandsstigninger

Udgivelsesdato
15. december 2017

Sideantal
27 sider

Forfatter(e)
Titti Kopp
Søren Hilbert

Download

Få et overblik over, hvilke organiserings- og finansieringsmodeller kommuner anvender i forbindelse med forebyggelse af skader som følge af havvandsstigninger.

Notatet har til formål at give et overblik over, hvilke organiserings- og finansieringsmodeller, kommuner kan anvende i forbindelse med projekter til forebyggelse af skader som følge af stormflod og havvandsstigninger. Notatet præsenterer forskellige organisationsformer mellem kommuner og private, og hvilke finansieringsmuligheder de giver. Notatets fokus er på dige- og sluseprojekter og tilsvarende projekter, der har til formål at forebygge og reducere risikoen for skader som følge af stormflod og generelle havvandsstigninger, det vil sige skader, der forårsages af vand, der befinder sig i eller kommer fra søterritoriet.
Notatet belyser emnet ud fra de juridiske rammer og behandler eksempelvis ikke de tekniske løsninger.